Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Badeværelse

Byggeri

 
Opdateret 21.05.2013

Badeværelse

Badeværelset er boligens mest komplicerede rum med en række af tekniske installationer og funktioner, som skal fungere bedst muligt sammen - ofte på meget lidt plads. Badeværelset er derfor også det dyreste rum pr. kvadratmeter i boligen, når der skal bygges om eller bygges nyt.

Badeværelset er teknisk meget kompliceret med vand-, afløbs- varme-, og elinstallationer samlet på et lille område, hvor der samtidig stilles store krav til både funktion, slidstyrke af overflader og vandtæthed af konstruktionerne.

Sjuskes der med planlægningen eller udførelsen, er der stor risiko for utætheder i badeværelset, som dagligt er udsat for påvirkning af vand og store mængder fugt. Slipper vand eller fugt ud i de omliggende konstruktioner i huset, kan det medføre alvorlige angreb af råd og svamp, som er meget bekostelige at udbedre.

Det er derfor en god investering at hyre en byggesagkyndig rådgiver og bruge fagfolk til arbejdet og derved sikre, at arbejdet udføres korrekt.

Økonomi og budget

Badeværelset er med sine mange installationer og høje krav til materialer og konstruktioner det dyreste rum i boligen pr. kvadratmeter. Ved en totalrenovering af et eksisterende badeværelse eller ved etablering af et nyt skal du regne med minimum 25-30.000 kr. pr. kvadratmeter inklusive materialer, udgifter til håndværkere og moms. Prisniveauet gælder for brug af gode standardmaterialer, men særlige byggetekniske forhold eller brug af mere eksklusive materialer og sanitet vil selvsagt betyde en højere pris.

Ved meget små badeværelser vil kvadratmeterprisen være relativt højere end for store badeværelser med nogenlunde samme kvalitetsniveau.

Benytter du en erfaren rådgiver såsom en arkitekt eller anden byggesagkyndig, vil vedkommende tidligt i planlægningen kunne give et forholdsvist præcist skøn over de samlede omkostninger, men den nøjagtige pris på byggeprojektet får du først, når det er færdigprojekteret, og den endelige pris kan indhentes fra entreprenøren.

Aftaler med håndværkere

Selv når det drejer sig om mindre badeværelsesprojekter, er det vigtigt, at du laver en præcis, skriftlig aftale med dine håndværkere på baggrund af de indhentede tilbud. Derved sikrer du, at begge parter helt enige om, hvad arbejdet går ud på.

Mindre projekter kan køres som fagentreprise, hvor du eller din rådgiver styrer og koordinerer med det enkelte håndværksfirma. I større sager, især når badeværelset indgår som led i en tilbygning eller større ombygning er det en fordel, at arbejdet styres af en hovedentreprenør, som så refererer til dig og en eventuel rådgiver.

Aftaler med håndværkere

Gør det selv ?

Du kan selv udføre nogle arbejder i forbindelse med det nye badeværelse, men badeværelset er generelt ikke det rum, der indbyder mest til gør det selv-arbejder.

Udover vand-, afløbs- og elinstallationer, der kræver autoriserede håndværkere, er det kritisk, at arbejder som f.eks. støbning af gulv og vandtætning udføres korrekt. Skal der laves gulv eller andre overflader med belægning af vinyl i badeværelset, kræver udførelsen af svejsningerne i samlingerne autorisation.

Opstår der senere problemer med badeværelset, kan det være problematisk, hvis du selv har udført noget af arbejdet, da det rent juridisk kan være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – dig eller håndværkerne.

Når badeværelset er færdigt

Når byggeriet er færdigt, skal der gennemføres en afleveringsforretning, hvor du og eventuelt din rådgiver gennemgår badeværelset for fejl og mangler med entreprenøren.

Ved afleveringen aftales et rimelig tidsfrist for udbedring af manglerne.

Hvis du efterfølgende opdager fejl og mangler ved det nye badeværelse, er det vigtigt at du reklamerer så hurtigt som muligt til entreprenøren, uanset om du mener problemer ligger i materialer, sanitetsgenstande eller i selve udførelsen af arbejdet.

Du skal også huske at færdigmelde til kommunen, hvis det er påkrævet for din type af byggeri.

Læs mere om at færdigmelde byggeriet

Forsikring

Inden badeværelsesprojektet går i gang, skal du orientere dit forsikringsselskab om planerne, da arbejdet kan have betydning for din husforsikring. Du kan også tale med forsikringsselskabet, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet. Undersøg også med håndværkerne, præcist hvad deres forsikringer dækker, hvis der opstår problemer undervejs.

Lovgivning for badeværelser

Byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen?

Ombygning af det eksisterende badeværelse eller etablering af et nyt, vil ikke kræve hverken byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen, hvis du bor i et almindeligt enfamiliehus.

Placeres badeværelset derimod i en ny tilbygning eller et uudnyttet loftsrum, som inddrages til beboelse, er der tale om en udvidelse af etagearealet, hvilket kræver en byggetilladelse.

Krav og vejledninger

Mens det er bygningsreglementet, der beskriver de overordnede krav, er det diverse publikationer og vejledninger, som udmønter de præcise krav til konstruktioner og materialer m.m. i badeværelset Det gælder bl.a. DS (Dansk Standard), Dansk Ingeniørforenings Normer, SBi Anvisning 200 Vådrum og SBi Anvisning 189 Småhuse fra Statens Byggeforskningsinstitut, der indeholder vejledning om konstruktioner i småhuse, herunder badeværelse og installationer. Reglerne i bygningsreglementet gælder for nye badeværelser, og når der sker væsentlige ændringer af det eksisterende. Kravene til dørbredder og fri afstand i badeværelse og toiletrum behøver man dog ikke at opfylde, når der er tale om ombygning af et eksisterende enfamiliehus og indretningen i øvrigt er hensigtsmæssig.

Placering af badeværelset og adgangskrav

Ifølge Bygningsreglementet skal der i nybyggeri være mindst ét wc-rum i boligens indgangsetage. Af hensyn til kørestole skal døren indtil rummet mindst have en fri bredde på 77 cm.

Indretning af badeværelset og krav til fri afstand

Ud for håndvask og wc skal der bl.a. af hensyn til kørestolsbrugere være en fri afstand på 110 cm.

Krav til materialer og konstruktioner i vådrum

Et vådrum deles op i to zoner: en våd og en fugtig. Den våde zone er den del af rummet som jævnligt udsættes for direkte vandpåvirkning. Det gælder altid hele gulvet, de nederste 10 cm af væggene, samt vægge umiddelbart omkring badet. I den våde zone gælder meget skrappe regler til konstruktioner og brug af materialer Blandt andet må der ikke anvendes malebehandlinger i vådzonen.

Den fugtige zone omfatter alle vægge uden for vådzonen. Reglerne til den fugtige zone er også mere omfattende end til husets øvrige rum.

Visse produkter og materialer til vådrum skal ifølge bygningsreglementet være godkendt til brugen. Det gælder således byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, som skal være godkendt og mærket med "Godkendt til drikkevand"-mærket

Krav til ventilation og indeklima

På grund af de store mængder fugt, der opstår i badeværelset er der krav om særskilt ventilation i form af mekanisk eller naturligt aftræk. Utilstrækkelig ventilation i badeværelset giver grobund for skimmelsvamp og kan give fugt i de omliggende konstruktioner.

Standardaftalen AB-Forbruger

Det vigtigt, at du laver en præcis, skriftlig aftale med dine håndværkere på baggrund af de indhentede tilbud. Derved sikrer du, at begge parter helt enige om, hvad arbejdet går ud på. Læs mere om aftaler med håndværkere på Boligejer.dk.

Om standardaftalen AB-Forbruger

Detaljeret vejledning til AB-Forbruger

Relateret indhold

Standardaftalen AB-Forbruger

Hvis du skal i gang med et byggearbejde, er det en god idé at skrive kontrakt med de..

Lovgivning: Bygningsreglementet

Bygningsreglement indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet samt ve..

Godkendt til drikkevand

Når du skal købe vandhaner, vandrør, ventiler og fitting, der er i kontakt med drikkevand..

Guide: Kontrol af boligens skader
Løst puds på skorsten

Hold øje med boligens almentilstand og umiddelbart synlige skader. F.eks. fugtskader, ska..

Guide: Vedligeholdelse

Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et s..


Eksterne links

Bygningsreglementet

Gør det selv - el-arbejde

Godkendt til drikkevand
Hjemmeside om "Godkendt til drikkevand"-ordningen