Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Carport, garage og udhus

Byggeri

 
Opdateret 10.03.2015

Carport, garage og udhus

Grundens småbygninger indbefatter blandt andet garage, carport, udhus og drivhus. Reglerne til dem er ikke nær så omfattende som til selve huset, da de ikke må bruges til beboelse, men der er en række krav i bygningsreglementet, der skal følges.

Reglerne i bygningsreglementet stiller krav til småbygningernes størrelse og placering på grunden i forhold til hus, vej og naboskel. Der kan også være forhold i lokalplanen, som har betydning. Småbygningerne kræver ikke byggetilladelse, hvis de er under 50 m2, men du skal som udgangspunkt anmelde arbejdet til kommunen, inden du går i gang.

Carporte og garager

En carport er en helt eller delvis åben bygning, der fungerer som overdækning for en eller flere biler. Carporten er normalt lavet som en let konstruktion, hvor taget hviler på søjler af træ eller stål, og hvor eventuelle afskærmninger eller vægge er lavet med bræddebeklædning. Væggene kan dog også være lavet i murværk på et egentligt fundament. Tagdækningen kan eksempelvis være tegl, beton, eternit, tagpap, stålplader eller plastplader.

En garage har grundlæggende samme funktion som en carport, men er en helt lukket bygning, som er forsynet med en eller flere porte. Garagen kan ligesom carporten bygges i enten lette eller tunge materialer.

Carporte og garager er ofte fritstående bygninger, men kan også være helt eller delvist sammenbygget med huset eller med et udhus. I enkelte tilfælde er carport eller garage helt integreret i huset.

Udhuse og skure

Udhuse eller skure kaldes de småbygninger, som bruges til opbevaring af f.eks. cykler, haveredskaber, havemøbler og brænde. Udhuset kan også indrettes med et værksted.

Udhuset laves normalt af lette materialer fx med bræddebeklædte vægge og tag af plastplader, men det kan også være med murede ydervægge og et tungere tag af fx tegl. Det vil typisk være tilfældet, hvis udhuset er sammenbygget med en garage.

Gør det selv?

Der er ikke noget i vejen for, at du selv står for arbejdet med carport, garage eller udhus, men etablering af eventuelle faste vand-, afløbs- og el-installationer skal foretages af autoriserede håndværkere.

De fleste byggemarkeder sælger færdige samlesæt til carporte og skure, som du selv kan opføre. Ønsker du selv at vælge materialer og udseende, skal bygningen tegnes og bygges specielt helt fra bunden. Det kan du gøre selv eller få håndværkere til. Er du mere ambitiøs, kan du også vælge at få en arkitekt til at hjælpe dig med at sikre sammenhængen mellem bygningen og huset og få skabt en helt unik løsning.

Opstår der senere problemer med byggeriet, kan det være problematisk, hvis du står som medbygger på projektet, da det rent juridisk kan være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – dig eller håndværkerne.

Forsikring

Inden byggeriet går i gang, skal du orientere dit forsikringsselskab om planerne, da arbejdet kan have betydning for din husforsikring. Spørg forsikringsselskabet, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet. Dette er dog mest relevant i forbindelse med større byggerier.

Du skal være opmærksom på, at din husforsikring også omfatter småbygninger på grunden med hensyn til tyveri, brand, stormskade osv. Forudsætningen vil normalt være, at bygningen har et egentligt fundament, men den præcise dækning varierer fra selskab til selskab, så det er en god idé at nærlæse forsikringspolicen.

Når projektet er færdigt

Hvis du har haft håndværkere eller en entreprenør til at forestå arbejdet, skal der, når byggeriet er færdigt, gennemføres en afleveringsforretning, hvor du og eventuelt din rådgiver gennemgår fejl og mangler med entreprenøren. Ved afleveringen aftales et rimelig tidsfrist for udbedring af manglerne.

Må du bruge udhus eller garage til beboelse?

Grundens småbygninger må ikke bruges til beboelse. Ønsker du at inddrage fx en garage til beboelse, vil der dels være tale om en udvidelse af etagearealet, og dels skal den opfylde samme krav som en ny tilbygning.

Lovgivning om carport, garage og udhus

Inden du begynder at planlægge dit projekt, skal du undersøge, om der er en tinglyst lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, som vedrører din ejendom og det aktuelle byggeri. Det kan fx dreje sig om bygningernes placering, afstand til skel eller en byggelinje mod vej.

Byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen?

Du skal anmelde byggeriet, inden du går i gang. Kommunen skal reagere inden to uger fra modtagelsen af din anmeldelse. Hvis dit projekt kræver nogen form for dispensation, må arbejdet ikke påbegyndes, før denne er givet.

Opførelse af småbygninger med et samlet areal på op til 50 m2 kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse, men en skriftlig anmeldelse til kommunen. Den skal bl.a. indeholde en beskrivelse af projektet samt målfaste tegninger, der viser beliggenhed af alle bygninger på grunden, afstand til skel m.m. og mere detaljerede tegninger af selve den planlagte bygning.

Anmeldelsesfritagelse ved opførelse af garager, carporte og udhuse

Garager, carporte, udhuse og lignende bebyggelse, der ikke medregnes til bebyggelsens etageareal, skal ikke anmeldes til kommunen.

Det betyder, at der i tilknytning til fritliggende enfamilieshuse, dobbelthuse og sommerhuse kan opføres i alt 35 m2 garager, carporte etc. pr. bolig uden anmeldelse, mens der i tilknytning til sammenbyggede enfamilieshuse med mere end to boliger, fx rækkehuse, kan opføres i alt 20 m2 garager, carporte etc. pr. bolig uden anmeldelse.

Der kan herudover som hidtil, opføres to småbygninger under 10 m2, som ikke skal medregnes i etagearealet.

Reglerne om anmeldelsesfritagelse gælder kun for enfamilieshuse, dobbelthuse, sommerhuse, samt bebyggelse med vandret lejlighedsskel, fx rækkehuse og tæt/lav bebyggelse.

Du skal være opmærksom på, at opførelse af garager, carporte etc., der samlet overstiger henholdsvis 35 m2 og 20 m2, alene kan ske efter anmeldelse til kommunen.

Du skal ansøge om tilladelse:

  • Hvis opførelse af garager, carporte etc., medfører en overskridelse af bebyggelsesprocenten eller er i modstrid med byggerettens højde- og afstandskrav efter BR10, kap. 2.2.6.
  • Hvis den enkelte garage, carport etc. ved opførelse eller tilbygning overstiger 50 m2.

Byggeretten efter kap. 2.2.6.

Du kan opføre garager, carporte og udhuse m.v. tættere på skel end 2,5 m, hvis du overholder følgende:

1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller bygningens niveauplan

2. De sider, der vender mod naboskel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes

3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel

4. Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Regler for småbygninger

Der gælder i bygningsreglementet en række regler for grundens småbygninger, når du bor i enfamiliehus eller dobbelthus, bl.a.:

  • Overskrider småbygningernes samlede areal 50 m2, kræves byggetilladelse
  • Overskrider småbygningernes samlede areal 35 m2, regnes det overskydende areal med til bebyggelsesprocenten, altså forholdet mellem grundstørrelsen og det samlede etageareal
  • På grunden kan opføres to småbygninger på hver højst 10 m2 og med en højde på under 2,5 m, uden at de skal anmeldes. Afstanden indbyrdes og til andre bygninger skal dog være mindst 2,5 m
  • Hvis der opføres småbygninger nærmere skel og sti end 2,5 m, må deres samlede længde højst være 12 m. Placeres en bygning i et hjørne af haven, regnes kun dens længste side med
  • Hvis bygningen ligger nærmere skel eller sti end 2,5, m gælder der nogle skrappere brandkrav til konstruktioner og materialer.

Færdigmelding af byggeri til kommunen

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal du færdigmelde det, når byggeriet er endelig afsluttet. Du kan umiddelbart herefter tage byggeriet i brug, men det er muligt, at kommunen ønsker at komme og kontrollere, om du har opfyldt betingelserne i byggetilladelsen.

Kontakt kommunen for yderligere information

Du skal også være opmærksom på, om der er forhold i fx lokalplaner, som regulerer opsætningen af garager, carporte etc. Du kan kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er en lokalplan for dit område, som har betydning for, om du kan opføre en garage.

De fleste kommuner har udarbejdet gode og let forståelige vejledninger til hvilke regler, der gælder, og du har altid mulighed for at tage en snak med kommunens tekniske forvaltning.

Standardaftalen AB-Forbruger

Det vigtigt, at du laver en præcis, skriftlig aftale med dine håndværkere på baggrund af de indhentede tilbud. Derved sikrer du, at begge parter helt enige om, hvad arbejdet går ud på. Læs mere om aftaler med håndværkere på Boligejer.dk.

Om standardaftalen AB-Forbruger

Detaljeret vejledning til AB-Forbruger

BR10

Bestemmelserne om anmeldelsesfritagelse for garager, carporte og udhuse finder du i Bygningsreglementet i følgende kapitler:

Kapitel 1.5, stk. 1, nr. 1 - 4

Kapitel 1.6 stk. 1, nr. 2 - 3

Relateret indhold

Standardaftalen AB-Forbruger

Hvis du skal i gang med et byggearbejde, er det en god idé at skrive kontrakt med de..

Byggesagsgebyrer

Her kan du få et overblik over byggesagsgebyrer i din kommune. Du kan også se hvor lang t..

Lovgivning: Bygningsreglementet

Bygningsreglement indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet samt ve..

Guide: Kontrol af boligens skader
Løst puds på skorsten

Hold øje med boligens almentilstand og umiddelbart synlige skader. F.eks. fugtskader, ska..

Guide: Vedligeholdelse

Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et s..

BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse er en udskrift af de oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Bol..


Eksterne links

Brandsikring af enfamilieshuse
Du kan se eksempler på, hvordan du sikrer, at dit byggeri overholder brandkravene i eksempelsamling for enfamilieshuse

Bygningsreglementet