Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Ejerskifteforsikring

Forsikring

 
Opdateret 06.01.2015

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte fejl og mangler ved boligen, som var til stede på overtagelsesdagen. Det vil sige skader i boligen, som ikke fremgår af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som køber ikke på anden måde kendte til på forhånd.

Hvornår kan du indhente tilbud på ejerskifteforsikring?

Når der foreligger en tilstandsrapport og elinstallationsrapport, kan du som sælger bestille et tilbud på en ejerskifteforsikring hos et forsikringsselskab, der udbyder den type forsikring. Bestilling af tilbud er enkelt og foregår ofte ved, at du som sælger fremsender de to rapporter vedhæftet i en e-mail til de ønskede forsikringsselskaber og beder om et tilbud på ejerskifteforsikring. Du kan eventuelt samtidigt bede om et tilbud på husforsikring, idet køber af ejendommen vil få brug for dette også.

Læs mere om huseftersynsordningen

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Priserne på ejerskifteforsikringer varierer fra selskab til selskab og afhænger af ejendommens størrelse, alder og pris. Prisen afhænger også af, om køber tegner en forsikring med standarddækning eller en forsikring med udvidet dækning. I 2015 varierer forsikringspræmien mellem ca. kr. 8.000 for de billigste standarddækninger til ca. kr. 45.000 for de dyreste forsikringer med udvidet dækning. Der er tale om en éngangspræmie, som således betales en gang for alle for den valgte løbetid.

Køber behøver ikke acceptere det forsikringstilbud, som sælger har fremlagt, men kan frit vælge et andet forsikringsselskab. Sælger er dog kun forpligtet til at betale et beløb, der svarer til halvdelen af præmien på det billigste forsikringstilbud, som han har givet til køber. Det gælder uanset, om køber vælger sælgers tilbud, eller et der er dyrere eller billigere. Det kan ofte godt betale sig, at du som køber kontakter flere forsikringsselskaber for at få tilbud på en ejerskifteforsikring. Spørg forsikringsselskabet om priser og vilkår.

Ejerskifteforsikringens dækning

En ejerskifteforsikring dækker udbedring af skjulte fejl og mangler ved de forsikrede bygninger, som er opstået før køber overtager boligen, og som køber ikke har kendt til på forhånd.

Forsikringsselskaberne udbyder to typer ejerskifteforsikringer: Forsikring med standarddækning og forsikring med udvidet dækning. Forsikring med standarddækning overholder lovens minimumskrav til dækningsomfang, og forsikringen løber typisk i 5 år. Forsikring med udvidet dækning indeholder – udover standarddækning – tillige dækning for forhold ved grunden m.m. Den løber typisk i 10 år.

Ejerskifteforsikring med standarddækning

Forsikringen kan tegnes med en såkaldt minimumsdækning, der lever op til lovens minimumskrav, jf. ”Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.”

Forsikringen dækker udbedring af skader, som allerede er til stede på ejendommen på overtagelsesdagen, men ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Der kan dog være tilfælde, hvor forholdet på anden måde er undtaget i forsikringen, fx fordi skaden ikke er omfattet af forsikringsbetingelserne.

Forsikringen dækker også de situationer, hvor forhold nævnt i tilstandsrapporten er klart forkert beskrevet.

Forsikringen dækker ikke forhold, der er oplyst i forbindelse med ejendomshandlen eller af tidligere ejer.

Desuden dækker en standard-ejerskifteforsikring manglende eller væsentligt nedsat funktion af vvs-installationer i og under de forsikrede bygninger (til ydersiden af bygningens fundament) samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Ejerskifteforsikrings standarddækning dækker også manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer, som ikke er nævnt i elinstallationsrapporten.

Med en ejerskifteforsikring kan du tillige få dækket forøgede byggeudgifter (visse merudgifter ved udbedring af skader for at leve op til nutidens bygningskrav) samt rimelige udgifter til teknisk bistand og genhusning.

Ejerskifte med udvidet dækning

Den udvidede dækning omfatter udover standarddækningen typisk tillige følgende dækninger:

 • Hvis en indretning i boligen er ulovligt udført, fx manglende vådrumssikring
 • Udbedring af forhold ved grunden, der skader boligen
 • Ulovlige kloak- og stikledninger på grunden udenfor fundament
 • Skader på stikledninger og kloak
 • Delvis dækning for kosmetiske forskelle
 • Forurening på grunden (op til kr. 1.000.000), hvis myndighederne påbyder dig at rense grunden
 • Udslip af forbrugsvand, olie eller naturgas i forbindelse med en skade
 • Skimmelafrensning af indbo

I forsikringsbetingelserne kan du læse mere om, hvad forsikringen dækker, eller du kan spørge dit forsikringsselskab.

Frigørelse fra mangelansvar

For at du som sælger kan frigøre dig fra det 10-årige mangelsansvar skal du, inden købsaftalen underskrives af køber,

 • fremlægge en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for køber
 • fremlægge et tilbud på ejerskifteforsikring for køber
 • give køber skriftligt tilsagn om, at du vil betale et beløb svarende til halvdelen af forsikringspræmien på den tilbudte forsikring
 • informere køber om, at det almindelige ansvar for mangler dermed bortfalder.

Relateret indhold

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelsesloven indeholder regler om den såkaldte ”Huseftersynsordning&#..

Forsikringsrådgiver

Sælger kan friholdes fra ansvaret for skjulte skader, hvis han har præsenteret dig for en..

Tilstandsrapporter og huseftersyn

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under..

Fejl og mangler

Når du køber en bolig, der ikke er nybygget, vil der ofte være uforudsete skavanker og sk..

Huseftersynsordning

Huseftersynsordningen beskriver reglerne for, hvordan der skal udarbejdes en tilstandsrap..

Rådgivning: Bygningssagkyndig

Hvis du skal sælge, er det den bygningssagkyndige, der laver tilstandsrapporten på din bo..


Eksterne links

Forsikringsoplysningen