Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Energimærkning af boliger

Energi

 
Opdateret 16.03.2015

Energimærkning af boliger

Når en bolig sælges eller udlejes, skal den have en gyldig energimærkning. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand.

Energimærkningen består af to dele:

 1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter, der er for boligen - for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
 2. Besparelsesforslag der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre ved boligen.

Besparelsesforslagene viser også, hvor meget man kan reducere energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller energivinduer.

Energimærkningens gyldighed

Energimærkninger udarbejdet efter 1. februar 2011 gælder som udgangspunkt i 10 år. Men hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun 7 år. Energimærkningen må gerne genbruges, når boligen skal sælges igen; blot det sker inden for gyldighedsperioden på 7 eller 10 år.

Energimærkninger udarbejdet mellem 1. sep. 2006 til 31. jan. 2011 er gyldige i 7 år. Energimærkninger udarbejdet før den 1. september 2006 er gyldige i 5 år.

Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes som en kontrol af, at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet. Det gælder også sommerhuse – selv om de ikke længere skal energimærkes ved salg eller udlejning.

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Det gælder:

 • Enfamilieshuse og række,- kæde eller dobbelthuse
 • Bygninger med ejerlejligheder
 • Bygninger med andelsboliger, anparter og aktier i boligfællesskab
 • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger.

Ved salg af en ejerlejlighed, anpart eller andelsbolig er det ejer-, anparts- eller andelsboligforeningen, der skal betale for energimærkningen og stille den til rådighed for sælger. Senest tre uger efter anmodning skal foreningen have indgået aftale med et certificeret energimærkningsfirma så foreningen senest tres dage efter sælgers anmodning kan udlevere energimærkningen til sælger af ejerlejlighed, andelen eller anparten. Overholder foreningen ikke disse frister, kan Energistyrelsen give påbud eller bøde.

Ejendomme over 1000 m2 skal altid have en gyldig energimærkning – uanset om der foretages salg eller udleje. Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det er bl.a.

 • sommerhuse (med mindre der er tale om et nybygget sommerhus)
 • tilbygninger
 • kolonihavehuse
 • garager
 • carporte
 • udhuse
 • fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m2
 • bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg
 • fredede bygninger (bevaringsværdige bygninger er ikke undtaget)

Flere bygninger på samme ejendom skal som udgangspunkt energimærkes hver for sig, men kan godt samles i én energimærkningsrapport.

Annonceringspligt

Et gyldigt energimærke skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed som f.eks. enfamiliehus, ejerlejlighed, anpart, og andelsbolig. Det gælder både til bolig og erhvervsformål. Annonceringspligten gælder ved salgssituationer, hvor en ejendomsformidler er involveret, men også for privat salg eller udleje. Sælger af en bygning haft pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsformidleren forud for annoncering af bygningen til salg.

Kommerciel annoncering omfatter annoncering i eksempelvis dagblade, periodiske magasiner og aviser som for eksempel Den Blå Avis, i TV og radio eller på internettet.

Hvem foretager energimærkningen?

Energimærkningen skal foretages af et certificeret energimærkningsfirma. Firmaet er ekspert i energi og certificeret i henhold til ISO-standarder for kvalitetssikring mv. Det certificerede energimærkningsfirmas arbejde kontrolleres via stikprøvekontrol af Energistyrelsen, som også har mulighed for at give sanktioner i form af udtalelser og påtaler ved alvorlige gentagne fejl og mangler i energimærkningen, ligesom Energistyrelsen offentliggører navne på firmaer, der har fået påtaler.

Sælgers eller udlejers ansvar

Det er sælger eller udlejers ansvar at sørge for energimærkningen. Sælger skal udlevere energimærkning til ejendomsformidleren forud for annoncering af sælgers ejendom eller ejerlejlighed. Hvis bygningen/huset/lejligheden ikke annonceres til salg/udleje skal energimærkningen udleveres til køber/lejer inden købs- eller lejeaftalens indgåelse.

Energimærkningens betydning for køber

Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Der er penge at spare på forbedringer – også selvom man skal låne penge til forbedringerne. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut kan man i gennemsnit spare 25-30% på el- og varmeregningen i almindelige danske huse. Mest sparer man ved fx at udskifte vinduerne eller ved at efterisolere.

Find en energikonsulent

Her på Boligejer.dk kan du finde en certificeret energikonsulent, som kan udarbejde en energimærkningsrapport.

Find en energikonsulent

Find energimærkning

Du kan se en ejendoms energimærkning ved at søge på en adresse under Ejendomsdata.

Du kan finde energimærkningsrapporter, som er lavet efter 1. september 2006. Rapporterne findes for alle bygningskategorier, dog undtaget energimærkning uden bygningsgennemgang.

Hjælp til at finde Energimærkningsrapporten

Relateret indhold

Dokument: Energimærkerapport

En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sæ..

Lovgivning: Energimærkning

Energimærkeordningen fastsætter reglerne for, hvordan og hvornår en bygning skal energimæ..

Hvordan må du anvende dit sommerhus?

I Danmark må du som udgangspunkt kun bo i dit sommerhus i sommerhalvåret, dvs. fra 1. apr..


Eksterne links

Energistyrelsen
Energistyrelsen har opgaver vedrørende fx energiforsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen.

Viden og værktøjer til energimærkning
Energistyrelsens side for energimærkning og certificerede energifirmaer

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Videncenter for energibesparelser i bygninger samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.