Genveje:
Hop til hovedmenu  Hop til indhold  Hop til søgning

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Forsikring

 
Opdateret 10.03.2015

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Med en byggeskadeforsikring er du som boligejer dækket mod væsentlige skader i 10 år fra byggeriet står færdigopført. Så slipper du for at bekymre dig om, hvorvidt du kan få udbedret de væsentlige skader, der eventuelt måtte opstå i dit hus. Udbedringen af skaderne klarer forsikringsselskabet for dig.

Hvad indeholder forsikringen?

Reglerne om den obligatoriske byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008 og betyder bl.a., at når en professionel bygherre bygger en helårsbolig til dig som forbruger, er den professionelle bygherre forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, som dækker dig som boligejer.

Med en byggeskadeforsikring har du sikkerhed for, at du kan få dækket de væsentlige skader, der måtte opstå i din nye bolig i 10 år fra den dag, du flytter ind i huset. Med forsikringen får du et byggeteknisk eftersyn af dit hus 1 og 5 år efter, at du er flyttet ind. Begge eftersyn er betalt af forsikringen, som også sørger for at bestille eftersynene til dig.

Efter hvert eftersyn modtager du en rapport over, hvad den bygningssagkyndige har set ved eftersynet. Denne rapport indeholder, udover en liste over eventuelle væsentlige skader, også en oversigt over eventuelle ikke-væsentlige skader, som ikke er dækket af forsikringen. Listen med de ikke-væsentlige skader kan du bruge til selv at gå til den professionelle bygherre for at få vedkommende til at udbedre skaderne.

Hvis der opstår væsentlige skader på dit hus, sørger forsikringen for, at skaderne bliver udbedret ved først at anmode den professionelle bygherre, som har bygget dit hus om, at forestå udbedringen. Hvis ikke den professionelle vil udbedre de konstaterede skader eller hvis den professionelle bygherre er gået konkurs, sørger forsikringsselskabet på anden vis for udbedringen.

Hvorfor skal der tegnes en obligatorisk byggeskadeforsikring på din bolig?

Formålet med den obligatoriske byggeskadeforsikring er at styrke forbrugerne i sager om udbedring af alvorlige byggeskader og samtidig nedbringe antallet af fejl og mangler i det private boligbyggeri.

Hvis der opstår en væsentlig byggeskade på din nye bolig, kan det stille dig i en vanskelig situation præget af usikkerhed om, hvem der skal udbedre byggeskaden, hvordan du får gennemført et krav mod den ansvarlige, hvornår byggeskaden vil blive udbedret, og om byggeskaden får væsentlige økonomiske konsekvenser for dig. Dertil kommer ligeledes irritationen over, at din nye bolig ikke lever op til det, der i sin tid blev aftalt.

Med en obligatorisk byggeskadeforsikring i hånden er du meget bedre stillet, hvis der opstår væsentlige byggeskader på din bolig. Det er nemlig forsikringsselskabet der sørger for, at den professionelle bygherre udbedrer de dækningsberettigede byggeskader. Hvis den professionelle bygherre er gået konkurs, får du i stedet udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet. Du slipper altså for, at skulle diskutere med håndværkerne om, hvem der skal udbedre skaden.

Hvornår skal der tegnes en byggeskadeforsikring?

Der skal tegnes en byggeskadeforsikring i to tilfælde:

  1. Ved nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse.
  2. Ved ombygninger af eksisterende byggeri, hvor der fremkommer nye boligenheder og hvor ombygningen er væsentlig.

Det er din kommune, der vurderer, om en ombygning af eksisterende byggeri er så omfattende, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring.

Det er den professionelle bygherre, der har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidigt og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen. En professionel bygherre er fx det typehusfirma, der bygger dit nye hus.

Hvis du køber en bolig i en ejendom, der indeholder erhverv, vil der ligeledes være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring, hvis ejendommen hovedsageligt skal anvendes til beboelse.

Eksempler på situationer, hvor der skal tegnes en byggeskadeforsikring

  • Hvis du henvender dig til en typehusproducent for at få opført en bolig, vil virksomheden være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, da virksomheden vil være at anse som den professionelle bygherre, der indgår de forskellige aftaler med rådgivere og entreprenører.
  • Hvis du får en totalentreprenør til at stå for byggeriets projektering og opførelse, så vil denne være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, da totalentreprenøren i denne situation vil blive betragtet som en professionel bygherre.
  • Hvis du henvender dig til en arkitekt og efterfølgende indgår aftale med én entreprenør, som opfører eller står for opførelsen af din bolig. Her vil entreprenøren være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, da entreprenøren anses for at være en professionel bygherre.

Eksempler på situationer, hvor der ikke skal tegnes en byggeskadeforsikring

  • Hvis du som forbruger selv står for hele byggeprocessen og indgår aftaler med forskellige håndværkere i forbindelse med opførelsen af din nye bolig.
  • Hvis du henvender dig til en arkitekt og efterfølgende selv indgår aftale med de forskellige med de enkelte fagentreprenører.
  • Hvis du får lavet en tilbygning til din bolig eller får renoveret eller ombygget dele af din bolig.

Forbrugere der bygger selv

Selvbyggeri er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Siden 1. december 2010 har selvbyggeri, og dermed manglende byggeskadeforsikring, været markeret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) for den enkelte bolig.

Som køber har du derfor mulighed for let at se, om en konkret bolig er opført som selvbyggeri med de økonomiske usikkerheder det kan medføre, hvis du senere opdager byggeskader.

Det betyder også, at du som sælger skal være opmærksom på, at boligen kan blive mindre værd, hvis den er opført uden byggeskadeforsikring.

Byggevirksomheder bør derfor som led i deres rådgivning til en kommende boligejer, altid oplyse om de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at opføre huset som selvbyggeri.

Byggetilladelse

Den professionelle bygherre, der opfører din nye bolig, søger som oftest også om byggetilladelse hos kommunen på dine vegne. Hvis det er den professionelle bygherre, der søger om byggetilladelsen, skal vedkommende samtidig med ansøgningen om byggetilladelse indsende dokumentation for, at der er indhentet et tilbud på en byggeskadeforsikring fra et forsikringsselskab på dit kommende byggeri. Hvis byggeriet er omfattet af forsikringspligten, må kommunen kun give byggetilladelse, hvis der foreligger et tilbud på en byggeskadeforsikring.

Når byggeriet af din bolig er afsluttet, skal den professionelle bygherre enten give besked til din kommune herom eller søge om tilladelse til at anvende boligen - en ibrugtagningstilladelse. Kommunen skal i den forbindelse undersøge, om der foreligger dokumentation for, at der er tegnet og betalt en præmie på en byggeskadeforsikring.

Relateret indhold

Tjek byggevirksomheden

Her kan du tjekke om en konkret byggevirksomhed indenfor de seneste to år har bygget elle..

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne vedrørende byggeskader.

Byggeprocessen

Ethvert byggeprojekt starter som en idé og ender som et færdiggjort byggeri. For at ..

Find BBR oplysninger

Du kan søge ejendomsdata fra OIS både med eller uden log-in. Med log-in kan du også se pr..


Eksterne links

Sammenlign forsikringer på Forsikringsluppen.dk
På Forsikringsoplysningen.dk kan du finde svar på de fleste spørgsmål om forsikringsforhold. Læs mere om forsikringstyper, gode råd, klagemuligheder eller download pjecer om forsikring.

Vejledning om byggeskadeforsikring - oktober 2012 (PDF)

Boligens forsikringer - Forsikring og Pension