AB-Forbruger standardbetingelser og -kontrakt

Hvis du skal i gang med et byggearbejde, er det en god idé at skrive kontrakt med den håndværker, der skal udføre arbejdet. "AB-Forbruger - Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere" er et frivilligt aftalegrundlag, du som forbruger kan benytte dig af, når du vil indgå aftale med en håndværker om at bygge, udvide eller renovere.

Hvad indeholder AB-Forbruger?

"AB-Forbruger - Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere" indeholder bestemmelser om de mest almindelige betingelser for byggearbejder, bl.a. bestemmelser om:

 • krav til eventuel aftalt sikkerhedsstillelse
 • tidsplan for arbejdet
 • krav til entreprenørens ydelse, herunder bl.a. pligt til at vejlede forbrugeren og til at udføre arbejdet fagmæssigt korrekt
 • forbrugerens pligter i forhold til opgaven
 • ændringer i arbejdet
 • forbrugerens betalingsforpligtelse og entreprenørens ret til at standse arbejdet
 • tidsfristforlængelse og forsinkelse
 • aflevering af arbejdet
 • mangler ved arbejdet, reklamationsfrist og forældelse
 • begge parters ret til at ophæve aftalen
 • 1-års eftersyn
 • tvisteløsning ved sagkyndig beslutning, ankenævn eller domstole

AB-Forbruger gælder kun, hvis det konkret er aftalt mellem dig og den håndværker, der skal udføre et byggearbejde for dig. AB-Forbruger er ikke en lov og gælder altså ikke automatisk. I kan benytte AB-Forbruger - Standardkontrakt til at indgå aftale om, at AB-Forbruger skal være gældende mellem jer.

Der kan undervejs i et byggearbejde opstå behov for at ændre det arbejde, som håndværkeren skal udføre. I den situation vil det være en god idé at indgå en tillægsaftale for de konkrete ændringer, som I aftaler. I kan benytte skabelonen AB-Forbruger - Tillægsaftale.

I forbrugerforhold bør AB-Forbruger benyttes i stedet for ”AB 92 – Almindelige betingelser for arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed” og ”ABT 93 - Almindelige betingelser for Totalentreprise”, der sædvanligvis benyttes ved byggearbejder. Flere af vilkårene i AB-Forbruger er nemlig mere beskyttende overfor forbrugere end vilkårene i AB 92 og ABT 93.

AB-Forbruger er udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen (i dag Trafik- og Byggestyrelsen), Dansk Byggeri, TEKNIQ og Forbrugerrådet den 1. januar 2010. AB-Forbruger blev senest revideret i juni 2012.