B. Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse betyder, at enten forbrugeren eller entreprenøren stiller en sikkerhed (eller en garanti) som kan komme til udbetaling, hvis entreprenøren ikke færdiggør arbejdet, eller hvis forbrugeren ikke har penge til at betale for arbejdet. Sikkerheden stilles typisk i banken, og normalt er der nogle omkostninger forbundet med at have sikkerheden stående i banken.

I skal aftale det særskilt, hvis der skal stilles sikkerhed for arbejdet, også selvom I allerede har aftalt, at AB-Forbruger skal gælde for byggearbejdet.

En sikkerhedsstillelse tjener det formål, at i tilfælde af, at en af parterne ikke kan opfylde sine forpligtelser, fx at entreprenøren ikke har penge til at udbedre en skade, eller at forbrugeren alligevel ikke kan betale for noget af det arbejde, som entreprenøren har udført, så kan sikkerheden komme til udbetaling til den anden part. Det er altså en økonomisk sikkerhed for de krav, som parterne ikke kan få dækket.

Entreprenørens sikkerhedsstillelse:

Vejledning til § 10, stk. 2, nr. 1

Pengeinstitutgaranti

Hvis sikkerheden oprettes i banken, er der tale om en pengeinstitutgaranti.

Kautionsforsikring

En kautionsforsikring er ligeledes en sikkerhed for det arbejde, som entreprenøren skal udføre. Det er et forsikringsselskab, der udsteder en kautionsforsikring.

Vejledning til § 10, stk. 2, nr. 2

Udgangspunktet er, at entreprenøren stiller en sikkerhed, der svarer til 15 pct. af entreprisesummen.

Hvis entreprenøren kræver, at forbrugeren skal betale forud for fx materialer inden de er leveret på byggepladsen eller for dele af arbejdslønnen er det dog en god ide, at sikkerheden svarer til prisen for materialerne eller lønnen. Det skyldes, at forbrugeren kan have betalt forud for selve tømrerarbejdet, men tømreren får aldrig arbejdet færdiggjort, fordi han går konkurs. I dette tilfælde vil forbrugeren kunne få udbetalt den sikkerhed, som entreprenøren har stillet.

Hvis det aftales, at entreprenøren skal udføre et ekstraarbejde, så dækker sikkerheden som udgangspunkt ikke dette ekstraarbejde. Ekstraarbejder vil nemlig kunne medføre en ”udhuling” af sikkerheden. Det skal aftales mellem parterne, hvis sikkerheden skal forhøjes. ”Tillægsaftale vedr. ændringer i arbejdet” kan benyttes i disse tilfælde.

Hent AB-Forbruger tillægsaftalen

Se C. Arbejdets udførelse

Vejledning til § 10, stk. 2, nr. 4

Forbrugeren kan i flere tilfælde have krav på udbetaling af sikkerheden, fx ved mangler ved arbejdet. Udbetaling af sikkerheden betyder også, at forbrugeren kan få udbetalt det beløb, han eventuelt har betalt for meget for arbejdet, fx ved aftale om løbende betalinger eller ved regningsarbejde.

Vejledning til § 10, stk. 2, nr. 5

Udgangspunktet er, at sikkerheden ophører 1 år og 30 dage efter, at arbejdet er afleveret. Dvs. at der herefter ikke længere er stillet nogen form for sikkerhed for de krav, som enten forbrugeren eller entreprenøren måtte konstatere. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at byggearbejdet ikke kan siges at være færdigt (afleveret), hvis der er væsentlige mangler ved arbejdet.

Se F. Arbejdets aflevering

Vejledning til § 10, stk. 2, nr. 6

Hvis du som forbruger vil have en sikkerhed udbetalt, skal du give besked til både entreprenøren og til den som har stillet sikkerheden, altså enten en bank eller et forsikringsselskab. Du har ikke nødvendigvis ret til at få sikkerheden udbetalt, bare fordi du giver besked om det, se § 10, stk. 2, nr. 7. Men forudsætningen for, at sikkerheden eventuelt kan udbetales er, at entreprenøren og banken har fået besked.

Vejledning til § 10, stk. 2, nr. 7

Du kan som entreprenør bede om, at en sagkyndig vurderer, om forbrugerens ønske om udbetaling af sikkerheden er berettiget, se § 62. Det skal ske umiddelbart efter, at du har modtaget besked fra forbrugeren om, at han ønsker sikkerheden udbetalt i medfør af § 10, stk. 2, nr. 6. Hvis du ikke hurtigt beder om en sagkyndig beslutning, vil banken eller kautionsselskabet udbetale sikkerheden til forbrugeren.

Du skal som entreprenør give både den, der har stillet sikkerheden, og forbrugeren besked om, at du ønsker, at en sagkyndig skal vurdere berettigelsen af forbrugerens krav om udbetaling af sikkerheden.

Se J. Tvister

Vejledning til § 11, stk. 2, nr. 1

Forbrugerrens sikkerhedsstillelse

Pengeinstitutgaranti

Hvis sikkerheden oprettes i banken, er der tale om en pengeinstitutgaranti.

Vejledning til § 11, stk. 2, nr. 2

Udgangspunktet er, at sikkerheden skal svare til hele entreprisesummen.

Hvis byggearbejdet varer længere end 3 måneder, skal sikkerheden dog svare til en 3 måneders gennemsnitsbetaling.

Det udregnes på følgende måde:

Hvis prisen for arbejdet er 60.000 kr., og arbejdet varer 5 måneder, skal sikkerheden således svare til 3/5 af 60.000 kr.= 36.000 kr.

Formel - (3 måneder gange entreprisesummen) divideret med byggetiden
                     i måneder

Sikkerheden dækker forbrugerens betaling for de ekstraarbejder, som I eventuelt aftaler, at entreprenøren skal lave. Ved ekstraarbejder skal sikkerheden nemlig kun forhøjes, hvis betalingen for ekstraarbejderne og restentreprisesummen overstiger beløbet på den sikkerhed, der blev stillet helt oprindeligt. I skal altså særskilt aftale det, hvis sikkerheden skal forhøjes. Kontrakten ”Tillægsaftale vedr. ændringer i arbejdet” kan benyttes til denne aftale.

Vejledning til § 11, stk. 2, nr. 4

Entreprenørens krav kan være: Betaling af entreprisesum, betaling for ekstraarbejder, renter ved forsinket betaling, erstatning i anledning af forsinkelse.

Vejledning til § 11, stk. 2, nr. 5

Sikkerheden ophører, når entreprenøren har fået betaling fra forbrugeren i overensstemmelse med den pris, der er aftalt for arbejdet. Hvis I har indgået aftale om, at entreprenøren skal udføre et ekstraarbejde, skal entreprenøren også have modtaget betaling for denne del, inden sikkerheden ophører.

Vejledning til § 11, stk. 2, nr. 6

Sikkerheden kan altid nedskrives til et beløb, der svarer til restentreprisesummen for det aftalte byggearbejde. Det vil sige, at hvis du som forbruger har betalt for en del af arbejdet, kan du få nedskrevet sikkerheden, så den svarer til den del af arbejdet, der mangler betaling for. Du behøver altså ikke have en sikkerhed stående for den del af arbejdet, du allerede har betalt for.

Du skal som forbruger være opmærksom på, at banken kan tage sig betalt for en eventuel nedskrivning af sikkerheden.

Hvis der er aftalt ekstraarbejder, kan sikkerheden kun nedskrives til restentreprisesummen inkl. ekstraarbejder. I tillægsaftalen kan I tage stilling til, om der skal stilles sikkerhed for ekstraarbejder