5. Lovkrav til tilbygningen

Generelt gælder de samme regler, når du bygger til, som når du bygger nyt.

Bygningsreglementet

Helt overordnet stiller Bygningsreglementet krav til en række forhold, der som udgangspunkt skal opfyldes, bl.a.:

  • Bebyggelsesprocent
  • Afstand til skel og max højder
  • Energiforbrug og isolering
  • Redningsåbninger og flugtveje
  • Brandforhold
  • Krav til konstruktioner og materialer
  • Indeklima og ventilation

Det er altid en god idé at forhøre dig hos teknisk forvaltning i din kommune, inden du går i gang med at planlægge et større byggeprojekt som en tilbygning. Du vil kunne få at vide, hvilke krav byggeriet skal opfylde, og om dine planer eventuelt strider mod en eventuel lokalplan eller tinglyste statutter på din grund.

Hvilke øvrige regler, du skal følge, når du bygger til, afhænger selvfølgelig en del af, hvad du vi bygge? Skal du bygge badeværelse, et par ekstra værelser eller en afdeling med kælder?

Energikrav

En tilbygning skal opfylde samme høje krav til energiforbrug og isolering som nybyggeri. Der er tre forskellige måder at opfylde kravene på:

  • Energirammeberegning – her indgår tilbygningens samlede behov for at få tilført energi til opvarmning, ventilation og brugsvand. Jo bedre bygningen er isoleret, jo bedre vil den kunne opfylde kravene, men på plussiden tæller solens bidrag i form af tilført varme gennem vinduerne med.

  • Isoleringsværdier for bygningsdele – benyttes denne metode, skal hver enkelt bygningsdel, altså ydervægge, tag, fundament, vinduer osv. mindst opfylde en bestemt isoleringsværdi (U-værdi). Det er dog en betingelse, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, herunder ovenlys, glasvægge og lemme mod det fri højst udgør 22 pct. af det opvarmede etageareal i tilbygningen.

  • Varmetabsramme – der bl.a. giver mulighed for at øge vinduesarealet, hvis andre bygningsdele, f.eks. taget isolerer ekstra godt.

Det skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse dokumenteres over for kommunen, at tilbygningen overholder energikravene.

Andre krav og regler

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.