4. Tilladelser til tilbygningen

Uanset hvor stor din tilbygning er, forøger du arealet af den allerede eksisterende bygning, når du bygger til. Derfor skal du altid have byggetilladelse, når du bygger til.

Ansøgning om byggetilladelse

En ansøgning om byggetilladelsen skal være skriftlig, og den skal indeholde tegnings- og beskrivelsesmateriale, som gør det muligt for bygningsmyndigheden i din kommune at tage stilling til dit byggeprojekt. Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har en byggetilladelse.

Følgende er de mest almindelige oplysninger, som skal vedlægges en ansøgning om byggetilladelse:

 • beskrivelse af det arbejde, der skal udføres
 • tilbud på byggeskadeforsikring, hvis arbejdet ikke udføres som selvbyggeri
 • ejendommens adresse og matrielnummer
 • oplysninger om grundens størrelse, bebyggelsens etage-areal og bebyggelsesprocent
 • situationsplan med angivelse af bygningens placering i forhold til skel, nuværende og fremtidige højdekoter samt evt. placering af parkeringspladser
 • facadetegninger med oplysninger om højde- og afstandsforhold samt sokkelkoter
 • principiel plantegning af etager, som viser, hvad de enkelte rum skal anvendes til
 • principiel snittegning, som ikke viser isolering eller andre tekniske forhold.

Du skal angive målestoksforhold på tegningerne. Ud over det nævnte kan der være krav om andre oplysninger, fx hvis du også skal etablere en faskine, eller hvis du skal søge dispensation.

Søg byggetilladelsen via Byg og Miljø

Byggeaffald

En tilbygning producerer også en masse affald. Før du går i gang med byggeriet, skal du derfor for det meste anmelde byggeaffaldet til kommunen. Du skal anmelde det, hvis:

 • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald

 • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2

 • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær også opmærksom på, at farligt affald kræver særlige aftaler med kommunen, fx hvis du skal af med PCB-holdige materialer.

Læs mere om byggeaffald på borger.dk

Færdigmelding til kommunen

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal du færdigmelde det, når byggeriet er endelig afsluttet. Du kan umiddelbart herefter tage byggeriet i brug. Det er muligt, at kommunen ønsker at kontrollere, om du har opfyldt betingelserne i byggetilladelsen, og at de derfor vil komme og se det.

Ofte skal du indsende en række oplysninger, når du færdigmelder byggeriet. Bl.a. følgende:

 • Erklæring vedrørende ukompliceret byggeri
 • Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang
 • Snitlægning med angivelse af lofthøjde, fugt- og varmeisolering og tæthedsmembraner
 • Dokumentation for, at konstruktioner er udført i overensstemmelse med Bygningsreglementet
 • Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik
 • Stabilitetsberegning
 • Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke er fugtige
 • Dokumentation for, at brandkrav er overholdt
 • Energiramme-/ varmetabsberegning
 • Redegørelse for jordbundsforhold (eventuelt geoteknisk rapport)
 • Afløbstegning med angivelse af indvendige og udvendige afløbsledninger
 • Dokumentation vedrørende ventilation
 • Dokumentation for, at der er tegnet byggeskadeforsikring (hvis byggeriet ikke er udført som selvbyggeri)
 • Eventuelt andet materiale, som fremgår af byggetilladelsen.

Opdater oplysningerne i BBR

Når din tilbygning står færdig, har du pligt til at opdatere oplysningerne i BBR. Når du færdigmelder byggeriet til kommunen, sender kommunen i de fleste tilfælde automatisk en ny BBR-ejermeddelse. Men du har pligt til at kontrollere, at oplysningerne er korrekte.