Ændring af ikke-varige kolonihaveområder til varige

En ændring af kolonihaveloven betyder, at det er blevet muligt for ejere af kolonihaveområder, at ændre områdets status fra ikke-varigt kolonihaveområde til varigt kolonihaveområde - blot ved at meddele Erhvervsministeriet at området skal være varigt.

Sådan gør du

Hvis du ejer et ikke-varigt kolonihaveområde, kan du meddele Erhvervsministeriet at området skal være varigt ved at udfylde og underskrive en indberetningsblanket:

Indberetningsblanket ved ændring fra ikke-varige til varige kolonihaveområder (docx)

Indsend den underskrevne blanket til Erhvervsstyrelsen i Erhvervsministeriet pr. e-mail, fax eller almindelig post. Adresserne finder du på sidste side af blanketten.

Angiv på blanketten, fra og med hvilken dato kolonihaveområdet skal have status som varigt. Hvis du ikke angiver noget, vil kolonihaveområdet have status som varigt fra og med datoen for modtagelsen af meddelelsen i Erhvervsministeriet, såfremt meddelelsen er fyldestgørende.

Det er kun ejeren af et ikke-varigt kolonihaveområde, som kan meddele Erhvervsministeriet, at området skal være et varigt kolonihaveområde. Lejere og andre brugere har ikke denne mulighed.

Hvis kommunalbestyrelsen har givet dispensation til statusoverførelse af varige kolonihaveområder til ikke-varige, skal ejer af haveforeningen henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Er mit kolonihaveområde ikke-varigt?

Listen kan være mangelfuld. En kommune bør tjekke, om kolonihaver beliggende i kommunen fortsat bør står på listen. Hvis der er sket ændringer, bedes kommunen melde dette til sommerhusloven@erst.dk

Se en liste over de ikke-varige kolonihaveområder i Danmark (xls)

Hvad indebærer det, at mit koloniområde bliver varigt?

Hvis du indmelder et ikke-varigt kolonihaveområde som varigt, betyder det bl.a., at kolonihaveområdet kun kan nedlægges med tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og kun hvis

  1. væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og
  2. der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges, jf. kolonihavelovens § 4.

Meddelelsen om, at et ikke-varigt kolonihaveområde skal være varigt, er bindende for ejeren og alle fremtidige ejere fra og med datoen for modtagelsen af meddelelsen i Erhvervsministeriet. Kolonihaveområdet vil altså ikke på et senere tidspunkt kunne opnå status som ikke-varigt igen.