Andelsboligloven og tilhørende bekendtgørelser

Love

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse om erklæringer m.v. efter § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om erklæringer m.v. efter § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om ejerlejligheder samt lov om leje af erhvervslokaler m.v.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.)

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger

Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende andelsboligforeninger

Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Cirkulære

Cirkulære om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Cirkulære om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber