Ansøgninger under sommerhusloven

Ansøgninger om tilladelse til erhvervelse af fast ejendom til ferieformål eller til erhvervsmæssig udlejning m.v. skal sendes til Erhvervsstyrelsen.

Ansøgninger om tilladelse

Det er Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelser efter sommerhusloven. Derfor skal henvendelser og ansøgninger om tilladelse sendes til Erhvervsstyrelsen pr. e-mail eller med posten.

E-mail sommerhusloven@erst.dk

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsen på telefonnr. 35 29 10 00

Det kan være en fordel at læse om Erhvervsstyrelsens praksis inden fremsendelse af en ansøgning. Der gives som altovervejende hovedregel ikke tilladelse til erhvervsmæssig udlejning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvis du søger om tilladelse til udlejning (§ 2, jf. § 1, stk. 1 og stk. 3 i sommerhusloven) skal ansøgningen indeholde følgende oplysninger og dokumenter:

 • CVR-nummer, hvis et sådan findes
 • Matrikelnummer og ejerlav
 • Oplysninger om hvem boligen skal udlejes til
 • Oplysninger om formålet med udlejningen
 • Oplysninger om antal fuldtidsansatte, hvis der er tale om udlejning til medarbejdere
 • Oplysninger om ferieboligens/-ernes antal, størrelse og beliggenhed på ejendommen, hvis ansøgningen vedrører feriebolig(er) på en landbrugsejendom
 • Oplysninger om der er givet tilladelse efter planloven, hvis ansøgningen vedrører feriebolig(er) på en landbrugsejendom
 • Oplysninger om der i forvejen er indrettet feriebolig(er) på ejendommen, hvis ansøgningen vedrører feriebolig(er) på en landbrugsejendom
 • Oplysninger om hytters antal, størrelse og afstand, hvis ansøgningen vedrører hytter
 • Eventuelt kortbilag over den pågældende ejendom
 • Kopi af købsaftale
 • Kopi af skøde, hvis et sådan findes
 • Kopi af vedtægter, hvis ansøger er en forening

Hvis du søger om tilladelse til at erhverve arealer (§ 8, stk. 1 i sommerhusloven) skal ansøgningen indeholde følgende oplysninger og dokumenter:

 • CVR-nummer, hvis et sådan findes
 • Matrikelnummer og ejerlav
 • Oplysninger om, hvad arealet skal anvendes til
 • Eventuelt kortbilag over den pågældende ejendom
 • Kopi af købsaftale
 • Kopi af skøde, hvis et sådan findes
 • Kopi af vedtægter, hvis ansøger er en forening

Sagsbehandlingstid

Generelle forespørgsler om sommerhusloven besvares som udgangspunkt inden for 4 uger.

Ved ansøgning om tilladelse til erhvervelse af fast ejendom eller erhvervsmæssig udlejning, vil der som udgangspunkt blive truffet afgørelse inden 1-3 måneder efter, at sagen er fuldt oplyst

Klage over Erhvervsstyrelsens afgørelser

Erhvervsstyrelsens afgørelser om tilladelse eller afslag kan påklages til Planklagenævnet.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er kommet frem til parten.

Klager til Planklagenævnet skal indgives via Klageportalen. Du kan læse mere om Planklagenævnet her