Ansvarsfordeling for radon i indeklimaet

Det er ifølge byggeloven bygningsejerens ansvar, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Det gælder også, hvis der er radon i bygningen, der kan udgøre en sundhedsfare for beboerne. Bygningsejeren har derfor ansvar for at undersøge eller eventuelt afhjælpe sundhedsfarer, der stammer fra radon. Det gælder, uanset om der er tale om en privat eller offentlig bygningsejer, og det gælder for alle bygningstyper, herunder boliger, daginstitutioner, skoler, kontorejendomme mv. Radon kan medføre sundhedsfarer for personerne, der bor eller opholder sig i en bygning, hvor der er for høje koncentrationer af radon. I lovgivningen er der klare retningslinjer for, hvordan sådanne problemstillinger skal håndteres.

Kommunen som bygningsejer

Kommunerne har som bygningsejer pligt til at sørge for, at deres bygninger, herunder de daginstitutionsbygninger, som ejes af kommunerne, lever op til byggelovens indeklimabestemmelser som fastlagt i bygningsreglementet.

Nybyggeri og væsentlige ombygninger er underlagt regler for radonsikring

I bygningsreglementet er der krav om, at alt nybyggeri og væsentlige ombygninger skal radonsikres. Radonindholdet må således ikke overstige 100 Bq/m3 i indeklimaet. For daginstitutioner er der krav til ventilation, der er væsentlig skrappere end til øvrige opholdsrum i beboelsesbygninger. Disse krav gælder for alt nybyggeri og væsentlige ombygninger. Overholder daginstitutionerne disse krav, er der lav risiko for høje radonkoncentrationer.

Radonsikring af kommunens eksisterende byggeri

I forhold til eksisterende byggeri, har Trafik- og Byggestyrelsen en række konkrete anbefalinger til, hvordan et for højt radonniveau med enkle forbedringer kan undgås. Det anbefales bl.a., at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3.

En radonsikring i eksisterende byggeri kan udføres på forskellig måde, f.eks. tæthed i konstruktionen og/eller ventilation og luftskifte.

Kommunalbestyrelsen har tilsynspligt

Kommunalbestyrelsen har efter byfornyelsesloven pligt til at føre tilsyn med boliger eller bygninger. Tilsynet indebærer, at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at der er begrundet mistanke om, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige. Kommunalbestyrelsen har derefter pligt til at undersøge, om der er tale om sundhedsfare for personer, der opholder sig bygningen. Hvis der konstateres sundhedsfare fx pga. radon, skal kommunen kondemnere lokaliteterne, dvs. nedlægge forbud mod benyttelse eller beboelse. Ligesom byggeloven gælder byfornyelsesloven for alle bygningstyper, herunder boliger, daginstitutioner, skoler, kontorejendomme mv.

Arbejdsgiver har ansvar for arbejdsmiljøet

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikket og sundt arbejdsmiljø, herunder at der ikke forekommer sundhedsskadelige koncentrationer af radon. For en vurdering af konkrete værdier henvises til Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Statslige myndigheders ansvar

Blandt de statslige myndigheder er Trafik- og Byggestyrelsen ansvarlig for reglerne i byggeloven, ligesom styrelsen er ansvarlig for at vejlede om radon i byggematerialer og bygninger. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ansvaret for regler om kommunernes tilsyns- og handlepligt over for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum, mens Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen, vejleder om radon og sundhed, og er ansvarlig for regler for radon i arbejdsmiljøet.

Videndeling om radon initiativer

Hvis jeres kommune har gode erfaringer med initiativer omkring radon, inviteres I til at kontakte Trafik- og Byggestyrelsen med henblik på eventuelt at få beskrevet initiativet på radonguiden. Formålet er at opnå videndeling mellem kommunerne omkring konkrete initiativer vedr. radon.