Åbn alleLuk alle

4. Tilladelser til badeværelset

Du skal sjældent have tilladelse fra kommunen, når du vil bygge badeværelse - med mindre du udvider etagearealet fx med en tilbygning eller bygger helt ny bolig. Men under tiden skal du have andre tilladelser, fx hvis du bor i en andelsboligeforening.

Byggeaffald

En tilbygning producerer også en masse affald. Før du går i gang med byggeriet, skal du derfor for det meste anmelde byggeaffaldet til kommunen. Du skal anmelde det, hvis:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald

  • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2

  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær også opmærksom på, at farligt affald kræver særlige aftaler med kommunen, fx hvis du skal af med PCB-holdige materialer.

Læs mere om byggeaffald på borger.dk

Tilladelser i enfamiliehuse

Hvis du bor i et almindeligt enfamiliehus, skal du ikke have byggetilladelse til at ombygge et eksisterende badeværelse eller etablere et nyt inden for boligens fire vægge. Sådan et byggeri skal heller ikke anmeldelse til kommunen.

Placeres badeværelset derimod i en ny tilbygning, et uudnyttet loftsrum eller andet rum, som ikke er en del af beboelsesarealet, er der tale om en udvidelse af etagearealet, hvilket kræver en byggetilladelse.

Hvis du bygger hus fra grunden, skal du have en generel byggetilladelse, hvor hele byggeriet er projekteret. Du skal ikke have særskilt byggetilladelse til badeværelset.

Tilladelser fra kommunen, når du bor i lejlighed

Du skal anmelde ombygningen af et badeværelse til kommunen, og i nogle tilfælde skal du også have en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse. Kommunen kan desuden forlange at se en fuldmagt fra bestyrelsen i andels- eller ejerboligforeningen.

Du skal have byggetilladelse, hvis dit byggeri indebærer, at du vil fjerne en bærende væg. For at få sådan en tilladelse skal du have en ingeniør til at lave statiske beregninger, som fortæller hvor stort trykket er på den pågældende væg. Når dette byggeri er færdigt, skal du have en ibrugtagningstilladelse.

Du skal desuden anmelde det til kommunen, hvis du i forbindelse med byggeriet river vægge ned, sætter vægge op eller laver forsænkede lofter i badeværelset.

Hvis du laver mindre ændringer– fx flytter en radiator, behøver du ikke anmelde det til kommunen.

Tilladelser i private andelsboliger

Hvis du bor i privat andelsboligforening, skal du inddrage andelsboligforeningens bestyrelsen, når du vil bygge eller renovere badeværelse. Ikke mindst, fordi foreningens forsikring skal orienteres om byggeriet. Andelsforeningen skal give tilladelse og kan også gøre indsigelse. Foreningen skal også have besked om mindre ombygninger – fx hvis du skal flytte en radiator eller lignende.

I andelsboligforeningens vedtægter kan du se, hvordan du søger om tilladelse, og om du skal overholde eventuelle tidsfrister eller andre regler. Oftest skal andelsboligforeningen have besked senest tre uger, inden du går i gang med byggeriet. Hvis bestyrelsen gør indsigelse, skal byggeriet udsættes, til det er afgjort, om indsigelsen er berettiget.

Hvis andelsboligforeningen ikke selv har regler om dette i vedtægterne, gælder normalvedtægten for andelsboligforeninger.

Se normalvedtægten for andelsboligforeninger

Tilladelser i ejerlejligheder

Mange ejerforeninger har vedtaget og tinglyst særlige regler i forbindelse med ombygning og renovering. Du skal overholde disse regler. Tjek også husordenen for eventuelle regler om fx støj og byggestøv. Det fremgår normalt af vedtægterne, hvis der er særlige tidsfrister mv, du skal overholde.

Hvis det fremgår af vedtægterne skal du søge ejerforeningen om tilladelse til byggeriet. Ofte er det dog tilstrækkeligt at orientere ejerforeningen om dine byggeplaner, men vær opmærksom på, at foreningens forsikring også skal orienteres om byggeriet.

Hvis du kommer til at berøre andre i foreningen, eller foreningens fællesarealer, vil kommunen kræve en fuldmagt fra ejerforeningens bestyrelse eller fra ejerne af de lejligheder, der bliver berørt.

Hvis ejerforeningen ikke har særlige regler, er der i princippet ikke noget til hinder for, at du bygger om. I disse tilfælde gælder normalvedtægten for ejerlejligheder.

Se normalvedtægterne for ejerforeninger

Vær dog opmærksom på, at du kun må ændre forholdene inde i lejligheden. Du må ikke fx male udvendigt, udskifte et vindue eller en dør eller foretage andre ændringer af ejendommens ydre.