Åbn alleLuk alle

5. Brugsfasen

Når byggeriet er færdigt, skal det overdrages til dig ved en såkaldt afleveringsforretning.

Afleveringsforretning

Afleveringsforretningen er håndværkernes eller entreprenørens overdragelse af byggeriet til dig som bygherre. Her bliver I enige om, hvorvidt arbejdet er acceptabelt udført eller om der er fejl og mangler, som skal udbedres.

I samarbejde med din eventuelle rådgiver bør du gennemgå byggeriet for fejl og mangler. Sammen bør I lave en fejl- og mangelliste, som I sender til entreprenøren på forhånd. Denne liste danner baggrund for afleveringsforretningen.

Byggeregnskab og betaling

Når byggeriet er færdiggjort og afleveret, skal entreprenøren udarbejde og fremsende et endeligt byggeregnskab - en slutopgørelse - til dig. I slutopgørelsen anføres tilbudsprisen eller den samlede pris for arbejdet, hvis arbejdet er lavet efter regning, inklusiv eventuelle aftalte ekstraarbejder.

Du skal ikke betale mere end den oprindelige tilbudspris, med mindre andet er aftalt undervejs.

Ved større byggerier er det almindeligt at du betaler i flere rater - typisk en gang om måneden, efterhånden som arbejdet skrider frem. Hvis der er fejl og mangler ved afleveringen, kan du tilbageholde en del af resterende betaling, indtil manglerne er afhjulpet.

Færdigmelding til kommunen

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse, skal du færdigmelde det til kommunen, når byggeriet er endelig afsluttet. Du kan umiddelbart herefter tage byggeriet i brug, men det er muligt, at kommunen ønsker at kontrollere, at du har opfyldt betingelserne i byggetilladelsen.

Energimærke

Hvis der er tale om nybyggeri over 60 m2, skal bygningen energimærkes for at dokumentere, at den lever op til energikravene i bygningsreglementet. Energimærkningen skal foretages af en energikonsulent og indsendes til kommunen sammen med færdigmeldingen, inden bygningen tages i brug. Hvis der er tale om opførelse af nybyggeri, skal den bygherre, der står for opførelsen af byggeriet, at sørge for den første energimærkning.

BBR-registret

Ved byggerier, som kræver anmeldelse eller byggetilladelse, er det normalt kommunens ansvar at give oplysninger om ændrede forhold videre til Bygnings- og Boligregistret - også kaldet BBR-registret.

Ved byggerier, som ikke kræver anmeldelse eller byggetilladelse, er du selv forpligtet til at opdatere BBR-oplysningerne om din bolig. Du skal kontakte din kommune for at få ændret dine BBR-oplysninger.

Et-årssyn

Hvis der ikke er tegnet byggeskadeforsikring, er det almindeligt at gennemgå for byggeriet for skader som følge af fejl efter et år.

Hvis der er tegnet en obligatorisk byggeskadefordikring, bestiller forsikringsselsabet et syn efter hhv. 1 år og 5 år.

Viser der sig senere at være problemer med byggeriet, er der fastsat regler med hensyn til reklamationsret, forældelsesfrister for fejl og mangler og garanti på arbejde og materialer. Er det gået helt galt, kan din klage havne i et af byggeriets ankenævn, eller i sidste ende i retten. Også eventuelle rådgivere på byggesagen kan gøres ansvarlige, hvis det kan påvises, at de har begået fejl i projekteringen af byggeriet.

Klager og ankenævn

Hvis du opdager fejl og mangler ved dit byggeri, er det vigtigt, at du klager så hurtigt som muligt og klager skriftligt. Venter du for længe, risikerer du at miste dine rettigheder på grund af passivitet. Efter at du har reklameret over for entreprenøren, er det vigtigt, at du følger op på din reklamation. Det kan ske ved at aftale syn og skøn eller ved at foretage retslige skridt, inden udløbet af forældelseslovens 3-årige frist, da du ellers vil miste dine rettigheder til at gøre mangler.