Byggesagsbehandling - gebyrer og sagsbehandlingstider

Al byggesagsbehandling foregår i den enkelte kommune. Hvis du skal have tilladelse til at bygge eller skal anmelde et byggeri, byggeaffald eller lignende, skal du gå via din kommune.

Kommunen er din lokale byggemyndighed

Den enkelte kommune er byggemyndighed og den instans, der behandler byggesager, udsteder byggetilladelser, eventuelle dispensationer og udsteder den endelige ibrugtagningstilladelse.

I praksis søger du via Byg og miljø, som er et selvbetjeningssystem til byggesagsbehandling. Systemet er landsdækkende, hvilket betyder at du skal indsende byggesager herigennem, uanset hvor din bolig ligger. Du skal bl.a. søge om eller anmelde følgende via Byg og Miljø:

  • Alle byggesager - også byggeri på fredet ejendom
  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Erhvervsindvinding
  • Anmeldelse af olietank.

Gå til Byg og Miljø

Information og dokumentation til din byggesag

Byg og Miljø giver dig overblik over, hvilken information og hvilken dokumentation din kommune skal bruge for at behandle sagen. Via Byg og Miljø får du hjælp til de mest almindelige aktiviteter og du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, indtil du kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden.

Gebyr for byggesagsbehandling

I forbindelse med sagsbehandlingen kan kommunen opkræve et gebyr. Kommuner, der vælger at opkræve gebyr for byggesagsbehandlingen, skal opkræve gebyret efter tidsforbrug. Det er den enkelte kommune, som fastsætter sin timepris. Kommunen skal, hvis den opkræver gebyr for byggesagsbehandlingen, opkræve samme timepris i alle byggesager.

Småbygninger såsom garager, carporte, udhuse og drivhuse mv. er undtaget fra kravet om, at byggesager skal opkræves efter timepris. Dette betyder, at kommunerne i disse tilfælde i stedet kan vælge at opkræve et fast gebyr.

Nogle kommuner vælger, at alle udgifterne ved byggesagsbehandlingen skal dækkes ved opkrævning af gebyrer, mens andre kommuner vælger at finansiere hele eller dele af omkostningerne over skatten. Nogle kommuner har således valgt at gøre deres byggesagsbehandling helt gratis. Dette er inden for lovens rammer. Det kan derfor forekomme, at der er forskel på, hvor høj den enkelte kommune har fastsat sin timepris, der opkræves for byggesagsbehandlingen.

Oversigt over byggesagsgebyrer

På Trafik-og Bygestyrelsens hjemmeside vises en tabel over byggesagsgebyrerne i kommunerne.

Gå til Byggesagsgebyrer

Sagsbehandlingstider for byggesager

Opgørelsen viser sagsbehandlingstiden i antal dage fra det tidspunkt en borger eller virksomhed første gang indleverer en ansøgning om byggetilladelse eller anmelder sit byggeri hos kommunen, til der modtages endelig tilladelse. Opgørelsen giver på den måde et billede af den samlede oplevede sagsbehandlingstid i kommunerne.

Sagsbehandlingstiderne er sat ind i en tabel på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside, som gør det muligt at sammenligne kommunerne på tværs.

Gå til Sagsbehandlingstider for byggesager