Åbn alleLuk alle

Byggeskadeforsikring: 1- og 5-års eftersyn

Når der er tegnet byggeskadeforsikring foretager forsikringsselskabet eftersyn efter hhv. 1 og 5 år.

1-års eftersyn

1-års eftersynet giver bygningsejeren og forsikringsselskabet oplysninger om byggetekniske svigt, så ejeren og forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at udbedre fejl og mangler.

Byggeteknisk tilstand og svigt

1-års rapporten skal beskrive byggeriets tilstand, det vil sige belyse, om der er byggetekniske svigt og særlige funktionelle forhold, som stammer fra fejl eller mangler ved byggeriets projektering eller opførelse. Eftersynet drejer sig alene om disse forhold. Derfor efterses arkitektur og indretning ikke.

Hent eftersynsrapporter på boligejer.dk

Efter hvert eftersyn laver den bygningssagkyndige en indberetning, som indeholder de fejl og skader, der er konstateret på boligen.

Herefter laver forsikringsselskabet en skadesoversigt, der er en oversigt over de dækningsberettigede byggeskader, der er konstateret på boligen. Indberetning og skadesoversigt vil blive sendt til dig.

Bearbejdet eftersynsrapport

En bearbejdet eftersynsrapport er en oversigt over de byggeskader, som forsikringsselskabet har vurderet ikke er dækket af byggeskadeforsikringen. Trafik- og Byggestyrelsen anbefaler, at de skader, der er listet i den bearbejdede eftersynsrapport, bliver udbedret.

I Byggeskadedatabasen er der samlet en række beskrivelser af de mest almindelige skader, som typisk ikke er dækket af byggeskadeforsikringen, og der er vejledning til, hvordan skaderne kan udbedres.

En bearbejdet eftersynsrapport er udarbejdet på baggrund af en eftersynsrapport. Nogle eftersynsrapporter laves som en kopi af en anden eftersynsrapport. Det vil sige, at der ikke har været en bygningssagkyndig, der har lavet et eftersyn på den konkrete bolig, men at eftersynet er kopieret fra en tilsvarende bolig, som den bygningssagkyndige har efterset.

A + B - eftersyn og ekstraordinære eftersyn

Et normalt 1 års eftersyn består af et A + B –eftersyn. Eftersynene gennemføres efter en fast systematik, hvor tilstanden i udvalgte bygningsemner registreres og beskrives i skemaform.

A-eftersyn: Synlige bygningsdele

A-eftersynet er et direkte visuelt eftersyn af de bygningsdele, der er synlige og let tilgængelige. Det gælder også tagrum, krybekældre m.v. og bygningsdele, der er inspicerbare efter simple indgreb såsom at løfte isolering eller tagsten.

B-eftersyn: Ikke Synlige bygningsdele

Et B-eftersyn er et indirekte eftersyn og kontrol af bygningsdele, som ikke er synlige og lettilgængelige. Det kan fx dreje sig om lukkede tagkonstruktioner.

Ved B-eftersynet gennemgås projekttegninger og projektbeskrivelser, tilsynsnotater, byggemødereferater samt de projekterendes og udførendes dokumentation på gennemført kvalitetssikring.

Ved B-eftersynet kontrolleres det, om dokumentationsmaterialet sandsynliggør, at bygningsdelene er i overensstemmelse med offentlige forskrifter, god byggeskik m.v.

Ekstraordinære eftersyn

Ekstraordinært eftersyn er et særligt eftersyn, der kun skal foretages, når forsikringsselskabet forlanger det. Det kan ske, hvis der helt mangler dokumentation om væsentlige bygningsdele, hvis forholdet vurderes muligvis at være dækningsberettiget eller i forbindelse med anmeldelse af en skade.

OBS: Registreres der under eftersynet forhold, som umiddelbart kan være til fare for personsikkerheden, skal eftersynsfirmaet straks rette henvendelse til myndighederne og forsikringsselskabet.

Hvilke bygningsdele skal efterses

Et A+B-eftersyn skal omfatte følgende bygningsemner (under hvert emne efterses relevante bygningsdele):

1. Byggegrube, fundamenter og kælder

2. Bærende og stabiliserende konstruktioner

3. Ydervægge

4. Tage

5. Vådrum

6. Afløb i jord og i bygning

7. Vand, varme og ventilation

8. Beton i udsat miljø

9. Bygningsdele i øvrigt

10. Brandsikring - funktionsforhold

11. Lydforhold - funktionsforhold

12. Energi - funktionsforhold

13. Skimmelsvamp i bygningen – funktionsforhold 11

14. Teknisk isolering.

OBS : Hvis den bygningssagkyndige konstaterer væsentlige byggetekniske svigt i andre bygningsemner eller bygningsdele, skal disse svigt også registreres.

5- års eftersyn

Formålet med 5 – års eftersynet er dels at finde ud af, om der er bygningsdele der har udviklet skade, dels at undersøge om de svigt, der blev registreret ved 1- års eftersynet, er blevet udbedret.

Et 5-års eftersyn består af ligesom ved 1-års eftersynet af et A + B –eftersyn.