Åbn alleLuk alle

Byggetilladelser og anmeldelser

Nogle byggerier kræver tilladelse, andre skal anmeldes, og nogle kan du uden videre gå i gang med. Men uanset hvilken type byggeri, du ønsker at gennemføre, kan der være særlige love og regler og krav til materialer og konstruktioner, der skal overholdes.

Tre typer byggeprojekter

I forhold til kommunen kan byggeprojekter inddeles i tre typer: byggerier, der kræver byggetilladelse, byggerier, der skal anmeldes, og byggerier der kan udføres uden nogen af delene. Uanset hvilken kategori dit aktuelle byggeprojekt tilhører, skal du overholde alle gældende love og regler og krav til materialer og konstruktioner.

Vær desuden opmærksom på, at selv om du har fået en godkendelse på dit projekt, er det ikke nogen garanti for, at det er lovligt udført. Det vil altid være dig som husejer, der står med ansvaret i sidste ende.

Uden krav om godkendelse

Næsten alle ændringer af enfamilieshuse, som foretages inden for husets eksisterende vægge, herunder etablering af nyt badeværelse og køkken, flytning af vægge og andet, som ikke indebærer en udvidelse af det beboede areal.

Krav om anmeldelse

Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende på højst 50 m2, samt nedrivning af enfamiliehuse kræver anmeldelse til kommunen. Du kan anmelde dit byggeprojekt via din kommunes digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø. Hvis du ikke har hørt fra kommunen inden 14 dage, må du gå videre med projektet.

For etageejendomme, hvor den enkelte boligenhed er under 150 m2, og der ikke sker udvidelse af etagearealet, skal enkeltstående ombygninger og forandringer som fx ombygning af badeværelse, køkken og installation af brændeovn anmeldes til kommunen. Ombygningen eller andre forandringer i bebyggelsen kan i dette tilfælde sættes i gang efter udløbet af anmeldelsesfristen på to uger.

Krav om byggetilladelse

Alt nybyggeri og alle om- og tilbygninger, hvor beboelsesarealet udvides, kræver en byggetilladelse. Kommunen kan også kræve at byggearbejder, som indebærer ændringer i forhold til bebyggelsens omgivelser, sker på baggrund af en byggetilladelse, fx etablering af altaner på enfamilieshuse.

Du kan læse nærmere om hvilket materiale i form af tegninger og beskrivelse, du skal vedlægge din ansøgning, på kommunens hjemmeside. Der vil normalt være et gebyr i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse hos kommunen.

Hvis dele af dit projekt går ud over de gældende regler, kan du søge om dispensation i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse.

Forudsætninger for byggetilladelse

Bygningsreglementet foreskriver blandt andet, at inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelser, skal kommunalbestyrelsen undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, herunder:

 • Lov om planlægning
 • Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
 • Lov om naturbeskyttelse
 • Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
 • Lov om skove
 • Lov om miljøbeskyttelse
 • Lov om forurenet jord
 • Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.
 • Lov om arbejdsmiljø
 • Lov om offentlige veje
 • Lov om private fællesveje
 • Lov om sanering
 • Lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • Lov om varmeforsyning
 • Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
 • Beredskabsloven
 • Museumsloven
 • Lov om vandforsyning
 • Lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Tegninger og beskrivelser til myndighederne

Myndighedsprojektet er de tegninger og beskrivelse, som kommunen forlanger for at kunne tage stilling til, om et byggeri kan godkendes. Myndighedsprojektet vil normalt kunne laves i forlængelse af skitseprojektet og er ikke så omfattende som det endelige projekt.

På din kommunes hjemmeside vil der normalt være en beskrivelse af hvilket materiale, der kræves, samt hvordan du indsender en anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse.