Åbn alleLuk alle

4. Tilladelser til carporte, garager og udhuse

Normalt kræver det ikke byggetilladelse, hvis du vil opføre småbygninger med et samlet areal på op til 50 m2. Men der er undtagelser. Desuden skal normalt anmelde byggeriet til kommunen, inden du går i gang.

NB: Teksten er IKKE opdateret!

Hvornår skal du have byggetilladelse

Du skal normalt anmelde byggeriet til din kommune, inden du går i gang. Kommunen skal reagere inden to uger efter at have modtaget din anmeldelse. Hvis dit projekt kræver nogen form for dispensation, må arbejdet ikke gå i gang, før du har fået den.

Normalt kræver det ikke byggetilladelse, hvis du vil opføre småbygninger med et samlet areal på op til 50 m2. Der er dog undtagelser. Du skal søge om byggetilladelse, hvis

 • du vil opføre en garage, carport eller lignende, som medfører, at du overskrider bebyggelsesprocenten
 • projektet er i modstrid med byggerettens højde- og afstandskrav efter BR10, kap. 2.2.6 .
 • den enkelte garage, carport etc. ved opførelse eller tilbygning overstiger 50 m2.

Anmeldelse til kommunen

Garager, carporte, udhuse og lignende bebyggelse, der ikke medregnes til bebyggelsens etageareal, skal ikke anmeldes til kommunen. Reglerne om anmeldelsesfritagelse gælder dog kun for enfamilieshuse, dobbelthuse, sommerhuse, samt bebyggelse med vandret lejlighedsskel, fx rækkehuse og tæt/lav bebyggelse.

Du må opføre to småbygninger under 10 m2, som ikke skal medregnes i etagearealet og som heller ikke skal anmeldes.

Du skal dog i nogle tilfælde anmelde det til kommunen. Det gælder hvis, hvis du vil bygge garage, carport etc., der samlet overstiger henholdsvis 35 m2 og 20 m2, alene kan ske efter anmeldelse til kommunen. Du skal altså sende kommunen en skriftlig anmeldelse af byggeriet, hvis du i tilknytning til

 • fritliggende enfamilieshuse, dobbelthuse og sommerhuse opfører i alt mere end 35 m2 garager, carporte etc. pr. bolig.
 • sammenbyggede enfamilieshuse med mere end to boliger, fx rækkehuse vil opføre mere end i alt 20 m2 garager, carporte etc. pr. bolig

Anmeldelsen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af projektet og målfaste tegninger, der viser alle grundens bygningerne og deres beliggenhed, afstand til skel m.m. Du skal også vedlægge mere detaljerede tegninger af selve den planlagte bygning.

Regler om bygning i forhold til skel

Du kan opføre garager, carporte og udhuse m.v. tættere på skel end 2,5 m, hvis du overholder følgende regler:

 1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller bygningens niveauplan
 2. De sider, der vender mod naboskel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes
 3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel
 4. Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Regler for småbygninger

Bygningsreglementet har en række regler for grundens småbygninger, når du bor i enfamiliehus eller dobbelthus, bl.a.:

 • Overskrider småbygningernes samlede areal 50 m2, kræves byggetilladelse
 • Overskrider småbygningernes samlede areal 35 m2, regnes det overskydende areal med til bebyggelsesprocenten, altså forholdet mellem grundstørrelsen og det samlede etageareal
 • På grunden kan opføres to småbygninger på hver højst 10 m2 og med en højde på under 2,5 m, uden at de skal anmeldes. Afstanden indbyrdes og til andre bygninger skal dog være mindst 2,5 m
 • Hvis der opføres småbygninger nærmere skel og sti end 2,5 m, må deres samlede længde højst være 12 m. Placeres en bygning i et hjørne af haven, regnes kun dens længste side med
 • Hvis bygningen ligger nærmere skel eller sti end 2,5, m gælder der nogle skrappere brandkrav til konstruktioner og materialer.

Færdigmelding af byggeri til kommunen

Hvis dit byggeri har krævet ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal du færdigmelde det, når byggeriet er endelig afsluttet. Du kan umiddelbart herefter tage byggeriet i brug, men det er muligt, at kommunen ønsker at komme og kontrollere, om du har opfyldt betingelserne i byggetilladelsen.

Kontakt kommunen for yderligere information

Du skal også være opmærksom på, om der er forhold i fx lokalplaner, som regulerer opsætningen af garager, carporte etc. Du kan kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er en lokalplan for dit område, som har betydning for, om du kan opføre en garage.

De fleste kommuner har udarbejdet gode og let forståelige vejledninger til hvilke regler, der gælder, og du har altid mulighed for at tage en snak med kommunens tekniske forvaltning.

Byggeaffald

En tilbygning producerer også en masse affald. Før du går i gang med byggeriet, skal du derfor for det meste anmelde byggeaffaldet til kommunen. Du skal anmelde det, hvis:

 • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald

 • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2

 • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær også opmærksom på, at farligt affald kræver særlige aftaler med kommunen, fx hvis du skal af med PCB-holdige materialer.

Læs mere om byggeaffald på borger.dk