Byggeskaderapporter - data fra den Obligatoriske Byggeskadeforsikring

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008. Efter denne dato skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring i forbindelse med den ansøgning om byggetilladelse, der indgives til kommunen.

1års og 5 års eftersynsrapporter med tilhørende skadesoversigt

En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

I forsikringens løbetid på 10 år skal forsikringsselskabet gennemføre to eftersyn af din bolig eller af en bolig, der er magen til - hvis du f.eks. bor i et nybygget lejlighedskompleks. Forsikringsselskabet kan nemlig lave stikprøve-eftersyn, hvis to eller flere boliger er meget ens.

Man laver et 1-års eftersyn og et 5-års eftersyn. 1-års eftersynet laves tidligst 5 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. 5-års eftersynet laves tidligst 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft. Forsikringen træder i kraft når du overtager den færdige bolig.

På baggrund af eftersynene udarbejder den bygningssagkyndige en eftersynsindberetning, som indeholder en registrering af de svigt og skader, der er konstateret på bebyggelsen.

På baggrund af eftersynsindberetningen udarbejder forsikringsselskabet en skadesoversigt, der er en oversigt over de dækningsberettigede byggeskader, der er konstateret på bebyggelsen.

Hvem bruger oplysningerne i eftersynsrapporterne?

Eftersynsindberetning og skadesoversigt vil blive sendt til bygningsejeren, den sikrede og til de personer, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade.

Du kan se eftersynsrapporter med tilhørende skadesoversigt ved at slå adressen op under Ejendomsdata

Hvilken myndighed har ansvaret for byggeskadesforsikringen?

Trafik- og Byggestyrelsen er myndighed på området.

Opdatering af data

Data hentes direkte fra Trafik- og Byggestyrelsens byggeskadeforsikringssystem og er således fuldt opdaterede.

Hvis der er fejl i data

Sekretariatet for byggeskadeforsikringen på Teknologisk Institut varetager administrationen af byggeskadeforsikringen og tilhørende systemer på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen

Hvis du mener, der er fejl i data fra byggeskadeforsikringen, kan du rette henvendelse til sekretariatet for byggeskadeforsikringen på tlf. 72 20 29 88.