Deponering hos ejendomsmægler - 'Udbetaling'

Det er et sædvanligt vilkår, at køber, straks efter at handlen er endelig, skal deponere et kontantbeløb hos ejendomsmægleren. Man taler også om at ’deponere udbetalingen’. Ved deponering forstås, at køber kan kræve sine penge tilbage, såfremt handlen alligevel ikke gennemføres.

Hvordan foregår deponeringen?

Det beløb, der deponeres hos ejendomsmægleren, svarer typisk til det salær og de omkostninger, som mægleren har indgået formidlingsaftale med sælger om. Dvs. ejendomsmæglerens salær for at gennemføre handlen for sælger med tillæg af udgifter til markedsføring og indhentelse af dokumenter - fx ejendomsdatarapport.

En professionel ejendomsmægler har pligt til at stille garanti, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Garantien yder erstatning for forbrugerens tab, hvis en ejendomsmægler ikke er i stand til at afregne deponerede beløb, der er indbetalt til mægleren i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom. Garantien er begrænset tidsmæssigt, således at den kun dækker krav, der er rejst over for fonden senest 5 år efter, at ejendomsmægleren har afsluttet det opdrag, som udløser kravet.

Dermed har du som køber den sikkerhed, at du vil kunne få dine deponerede midler tilbage fra ejendomsmægleren, hvis handlen af en eller anden grund ikke gennemføres.

Det er anført i Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale, at beløb deponeret hos ejendomsmægleren ikke forrentes. Dette gælder dog ikke hvis beløbet, der skal afregnes til sælger, overstiger kr. 10.000. I så fald forrentes afregningsbeløbet med Nationalbankens officielle udlånsrente.

Hvem gør hvad?

Det er køber, der sørger for, at deponering af udbetalingen sker til aftalt tid. Det sker typisk ved at køber eller købers bank efter aftale med køber overfører udbetalingen til ejendomsmæglerens konto via netbank.

Som køber bør du sikre dig, at beløbet fremsendes til deponering og ikke til betaling, således at du kan få dine penge tilbage, hvis handlen af den ene eller den anden grund ikke gennemføres.

Regler for ejendomsmæglers modtagelse af deponerede midler

Når en ejendomsmægler modtager depositum, må mægleren højest modtage et beløb svarende til størrelsen på ejendomsmæglerens samlede vederlag tillagt maksimalt 10.000 kr., dog højest 200.000 kr.

Dette fremgår af Formidlingsbekendtgørelsen. Beløb, som ejendomsmægleren herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i sælgers navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. Ejendomsmægleren fremsender senest 8 hverdage efter beløbets modtagelse en kopi af pengeinstituttets kvittering til køber og sælger.

Disse regler gælder alle betroede midler, som ejendomsmægleren modtager, herunder den kontante købesum, provenu af omprioriteringer, provenu fra salg af pantebreve m.v.