Åbn alleLuk alle

Efterårets vedligeholdelse

Det er en god idé at tjekke taget både forår og efterår. Som minimum bør du rense tagrenderne to gange om året.

Tjek taget og rens tagrenderne

Taget udsættes i løbet af året for hårde og skiftende påvirkninger af vejr og vind, og det skal derfor jævnligt tjekkes for utætheder og skader. Et dårligt tag udgør en risiko for hele huset og kan nemt føre til angreb af råd og svamp.

Jo mere kompliceret et tag er i form af kviste, ovenlysvinduer og sammenskæringer, desto større risiko er der for, at der opstår utætheder. Ud over tætheden af selve tagbeklædningen skal tagets detaljer og sammenføjninger også tjekkes.

Du kan vælge at tjekke taget om foråret, hvor du kan se, om det er kommet godt igennem efterårets og vinterens nedbør og storme. Eller du kan tjekke taget om efteråret, så du kan nå at få udbedret eventuelle skader, inden de hårde måneder.

Utætte eller tilstoppede tagrender kan give alvorlige vand- og fugtskader på huset, og de skal derfor renses og efterses mindst en gang om året. Det bedste tidspunkt til eftersynet er sent på efteråret, når alle træernes blade er faldet.

Tjek taget udefra

Den udvendige side af taget kan om muligt inspiceres fra jorden, gerne med kikkert, fra en stige eller eventuelt fra selve taget. Hvis huset har første sal og høj tagrejsning, bør du dog ikke selv kravle rundt, men overlade inspektionen til professionelle.

 • Kontroller at tagsten eller tagplader ligger lige, sidder godt fast og er uden revner eller brud. Ødelagte sten eller plader skal straks udskiftes. På tagpaptage skal du tjekke, om belægningen er hel og tæt i sammenføjningerne. På flade tagpaptage skal du efter regnvejr lægge mærke til, om der er buler i taget, hvor vandet kan samle sig.

 • Den indadgående sammenføjning mellem to tagflader kaldes en skotrende, og her opstår der ofte problemer med tætheden. Tjek om muligt, om skotrenden er tæt og sørg for at rense den for blade og grene, så den uhindret kan lede regnvand ned i tagrenden.

 • Alle de steder, hvor taget gennembrydes af skorstene, kviste og ovenlysvinduer, sikres tætheden af overgangen til taget af inddækninger, som tidligere ofte var lavet af bly, men som nu udføres af zink, aluminium eller kunststof. Inddækningerne er endnu et ømt punkt og kan godt være tæret, være udført forkert eller have løsnet sig.

 • Tjek også selve skorstenens murværk og fuger, og tjek eventuelle kvistes tilstand.

 • Aftræksventiler fra faldstamme og ventilation af køkken og bad skal tjekkes for, om de er tilstoppede. Udluftningshætter, udluftningssten og ventilationsspalter forneden på taget sikrer, at eventuel fugt ventileres væk fra tagets inderside, og de skal holdes fri fra grene, nåle, blade og andet.

 • Er der udvendigt træværk på taget i form af fx sternbrædder, synlige spær eller vindskeder, bør det vedligeholdes omhyggeligt med få års mellemrum.

Tjek taget indefra

Hvis tagrummet er tilgængeligt og ikke udnyttet til beboelse, er det forholdsvis nemt at kravle derop og tjekke den indvendige side af taget.

 • På tegltage skal du se, om bindingerne er i orden, således at stenene ikke blæser af i en storm. Ældre tegltage er understrøget med mørtel for at sikre tætheden, og mørtlen kan med tiden smuldre.
 • Det er vigtigt at kontrollere indersiden af tag og tagkonstruktion for spor af indtrængende vand og fugtproblemer. Skjolder, skimmelsvamp eller direkte råd er tegn på et utæt tag. Hold især øje med områderne under tagsammenskæringer.
 • Nyere huse har undertag, ofte i form af plastfolie, men undertaget er ikke sjældent forkert udført eller med kortere holdbarhed end tagbeklædningen. Kontroller om undertaget er uden revner, og om det slutter tæt ved skorsten, ventilationsrør og andre sammenføjninger.
 • Hvis du ikke kan inspicere tagkonstruktionen indefra, fx fordi loftet er udnyttet eller går til kip, skal du være ekstra opmærksom på tegn på utætheder i form af indtrængende vand eller fugtskjolder i loftet eller øverst på vægge. Selv om taget er tæt, kan der godt opstå fugtproblemer inde i taget på grund af forkerte konstruktioner, og det kan skabe alvorlige problemer.

Tjek tagrender og nedløbsrør

Det bedste tidspunkt for at ordne tagrenderne er om efteråret, når alle bladene er faldet, så renderne er klar til vinterens regn og sne. Det kan også være en god idé at tjekke dem om foråret og rense om nødvendigt. Hvis du har mange træer i haven, bør du rense tagrenderne flere gange om året.

 • Rens tagrenderne for blade, nåle og skidt med hænderne, en lille graveske og en stiv børste. Brug haveslangen til at spule efter med. Spul også nedløbsrøret og se, om der er fri passage for vandet. Pas på, at stigen ikke skader tagrenden.

 • Lad den tændte haveslange ligge lidt i tagrenden, og tjek om vandet løber den rigtige vej ned mod nedløbsrøret. Nede fra jorden kan du tjekke, om der løber vand ud af utætheder i sammenføjninger eller huller i tagrende og nedløbsrør.

 • Nedløbsrøret ender normalt i en afløbsbrønd. Tjek om kraven slutter tæt, og om der er fri passage. Løft røret fri af afløbet og tjek for blade. Rens om nødvendigt.

 • Tagrendenet af forskellige typer kan til dels forhindre blade i at fylde tagrenderne op, men nåle fra gran- og fyrretræer kan sagtens trænge ind. Du skal under alle omstændigheder tjekke renderne årligt.

 • Er der store træer tæt på huset, kan det være nødvendigt at rense tagrenderne flere gange om året.

 • Har du skjulte tagrender, det vil sige tagrender, som er pakket ind i en slags kasse langs tagkanten, skal du være ekstra opmærksom, for her kan der opstå alvorlige råd- og fugtskader, som er svære at få øje på, hvis tagrenden er defekt.

Tjek kedler og varmeanlæg

De fleste huse opvarmes ved hjælp at et centralvarmeanlæg, der drives af enten fjernvarme eller af et olie- eller gasfyr. Inden fyringssæsonen går i gang, er det en god idé at tjekke både selve varmeanlægget, radiatorerne og gulvvarmen, så du undgår problemer når kulden sætter ind.

Kedler og varmeanlæg skal efterses, og oliekedler skal renses jævnligt. Hvor ofte det skal ske afhænger af, hvilken type anlæg du har.

For at tjekke varmeanlægget skal du tænde for det og for en eventuel cirkulationspumpe. Mange anlæg har en cirkulationspumpe, som driver vandet rundt i rørene. Er pumpen ikke tændt, vil radiatorer og gulvvarme kun blive varme i begrænset omfang.

Tjek trykket

 • Der skal være et vist tryk i varmeanlægget, for at det kan fungere. Trykket kan aflæses på en måler ved kedlen eller varmeveksleren. Nålen skal være i det grønne felt, hvilket normalt vil svare til ca. 1,5-2 bar. Er trykket for lavt, vil der komme luft i radiatorerne i stedet for vand
 • Er trykket for lavt, kan du efterfylde vand på anlægget, og herefter udlufte radiatorerne. Gentag om nødvendigt et par gange
 • Det er ikke ualmindeligt, at der skal fyldes lidt ekstra vand på systemet, inden fyringssæsonen starter. Hvis trykket er meget lavt, og der jævnligt skal efterfyldes, tyder det på en utæthed, og så skal du tilkalde et vvs-firma. Inspicer selv alle synlige rør og radiatorer for utætheder og vær meget opmærksom på fugtskjolder på lofter og vægge, hvor der kan være skjulte rør

Tjek radiatorerne og fyret

 • Skru alle radiatorer helt op for at se, om de kan blive varme. Skru også op for gulvvarmen, men vær opmærksom på, at der kan gå op til et døgn før gulvet er gennemvarmt
 • Hvis en radiator ikke bliver varm, så prøv at udlufte den
 • Hvis det dét ikke hjælper, så afmonter termostatgrebet og tjek om den lille stift bagved kan bevæge sig frit. Hvis det heller ikke hjælper at ”motionere” stiften, kan det være nødvendigt at tilkalde en vvs-installatør, som kan eventuelt kan udskifte termostaten

Eftersyn af oliefyr

 • Hvis du har en fast aftale om levering af olie, vil din leverandør normalt sørge for, at der er olie på din tank. Det kan dog svigte, så tjek for en sikkerheds skyld oliestanden.
 • Service og reparation af oliefyret bør udføres af en servicetekniker.
 • Rensning af kedlen udføres efter behov.

Eftersyn af naturgasanlægget

 • Gasfyret skal synes hvert fjerde år
 • Hvert 15. år skal der foretages et udvidet eftersyn af hele anlægget
 • Al service og reparation på et naturgasanlæg bør udføres af fagfolk. Det kan være meget farligt at pille ved anlægget selv, så lav en serviceaftale med din udbyder af naturgas

Eftersyn af fjernvarmeanlægget

 • Fjernvarmeanlæg kører normalt uden de store problemer, men det kan være en god idé at lave en aftale med et vvs-firma eller din fjernvarmeleverandør om et årligt tjek af anlægget. Her kontrolleres det bl.a., om systemets frem og tilbageløbstemperatur er optimal, således at varmen udnyttes bedst muligt.