Ejendomsskattebillet - Grundskyld

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af grundskyld (ejendomsskat) til kommunen. Herudover medtager kommunen typisk udgiften til rottebekæmpelse, renovation og skorstensfejning over ejendomsskattebilletten.

Hvad er grundskyld?

Grundskyld er en skat, der betales af alle boligejere, uanset om du selv bebor din bolig eller ej. Grundskyld administreres og opkræves af kommunerne.

Skatten betales af grundens værdi, som den fremgår af den offentlig vurdering. Beregningsgrundlaget for grundskylden fastsættes hvert år som det mindste beløb af enten

  • Ejendommens grundværdi som den fremgår af den seneste offentlige vurdering, eller
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent. Reguleringsprocenten for 2019 er fastsat til 5,5%

Den regulerede grundværdi kaldes 'grundskatteloftsværdi' og fremgår af ejendomsskattebilletten.

De enkelte kommuner fastsætter selv størrelsen af den promille, der skal betales, dog skal promillesatsen være mindst 16 og højest 34. Taksten kan findes på kommunens hjemmeside.

Kommunerne bestemmer selv, om skatten opkræves i 2 eller 4 rater, og hvornår disse forfalder.

I årene 2018-2020 er der indført en midlertidig indefrysningsordning for grundskyld. I denne periode indefryses nominelle stigninger i grundskylden automatisk (dog med en bagatelgrænse for indefrosne beløb på 200 kr.). Da ordningen som udgangspunkt ikke kan fravælges, forrentes beløbet ikke i perioden 2018-2020. Stigningerne i grundskylden i denne periode forfalder til betaling ved salg af ejendommen.

Vær opmærksom på

Husk ved ejerskifte at aflevere ejendomsskattebillet og eventuelt giroindbetalingskort til den nye ejer, så det kan indgå i refusionsopgørelsen.

Ejendomsskatten påhviler den ejer, der har tinglyst adkomst til ejendommen, hvorfor køber skal være opmærksom på at få dokumenteret, at sælger har betalt forfaldne rater.

Såfremt der sker betaling via betalingsservice, udskrives ikke indbetalingskort, dette fremgår af ejendomsskattebillettens forside. Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt betalingsservice og kommunen vil udsende indbetalingskort på endnu ikke forfaldne rater til den ejer, der er registreret i ejendomsregisteret. Registreringen af den nye ejer finder normalt sted, når ejerskiftet er blevet tinglyst.

Betales skatten ikke rettidigt – på den af kommunalbestyrelsen fastsatte dato, plus evt. forfaldsdage – er kommunalbestyrelsen berettiget til at kræve skattebeløbet forrentet fra udløbet af forfaldsdagen. Den pågældende rente beregnes i henhold til § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndte måned, indtil betaling finder sted. Kommunalbestyrelsen er også berettiget til at opkræve evt. gebyr og retsafgift. Det samlede beløb kan inddrives ved udlæg.