Offentlig ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering danner grundlag bl.a. for beregning af ejendomsskatter.

Hvad bruges ejendomsvurderingen til?

Den offentlige ejendomsvurdering danner blandt andet grundlag for beregning af ejendomsskatter. Vurderingen anvendes tillige i visse tilfælde til beregning af eventuel fortjeneste i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven.

Ved beregning af tinglysningsafgiften ved tinglysning af et skøde sker denne på grundlag af købsprisen, dog minimum den offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsværdiskatten beregnes også med udgangspunkt i vurderingen, se nærmere herom under Ejendomsværdiskatten.

På grund af uhensigtsmæssigheder ved det nuværende vurderingssystem, er den offentlige ejendomsvurdering blevet suspenderet. Hvis der ikke er sket større ændringer på din ejerbolig, vil der derfor ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig før tidligst i 2019. Indtil da gælder din ejendomsvurdering fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Læs mere på Vurderingsportalen

Vurderingens betydning ved overdragelse

Ved tinglysning af skøde skal der betales 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.660 kr. i tinglysningsafgift, hvis der er tale om enfamilieshus – herunder ejerlejligheder, et flerfamiliehus eller et fritidshus. Det betyder, at man ved køb og salg i fri handel ikke som tidligere tager hensyn til den offentlige vurdering, når afgiften beregnes.

Hvis ejerskiftet ikke er sket i almindelig fri handel, det vil typisk sige ved familiehandler, skal der betales tinglysningsafgift af 85 % af ejendomsværdien i henhold til den seneste offentlige vurdering + 1.660 kr. Dette gælder kun hvis købesummen er mindre end den offentlige vurdering – ellers betales der afgift af købesummen.

Ved handler med andre typer ejendomme end de nævnte, skal der som hidtil betales afgift af den højeste beløb af henholdsvis købesummen og ejendomsvurderingen + 1.660 kr.

Hvordan foregår værdiansættelsen?

Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent. Den nye lov er gældende fra den 1. januar 2015 og har betydning for din 2015-vurdering. For erhvervsejendomme er den sidste vurderingsmeddelelse udsendt i 2013 (2012-vurderingen).

Årsomvurdering – der blev foretaget året efter vurderingsåret – er ophævet med virkning fra 2007.

Den offentlige ejendomsvurdering skal udtrykke ejendommens værdi i handel og vandel ved kontant betaling. Værdien i handel og vandel er den pris, der vil kunne opnås ved salg til en "fornuftig køber" - dvs. en køber, der giver en pris, som han tror, at han vil kunne sælge ejendommen for igen umiddelbart efter. For ejerboliger fastlægges vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.

Læs mere på Vurderingsportalen

Myndighed og klageadgang

Skat er myndighed. Klager indgives til vurderingsankenævnet senest den 01.07. i året efter vurderingsåret. Fristen for at klage over 2011-vurderingen var den 1. juli 2012

Find din vurdering

På Boligejers ejendomsdataopslag kan du finde den offentlige ejendomsvurdering på alle danske ejendomme. Gå på forsiden, indtast adresse og find ejendomsvurderingen under punktet "Økonomi".

Vær opmærksom på

Af vurderingen fremgår også andre forhold, som eksempelvis antal byggeretter, dvs. det antal huse, der kan bebygges på arealet, det vægtede etageareal, dvs. med hvor meget indgår stueetagen, 1. sal m.m.

Grundens størrelse fremgår også af vurderingen. Er grunden større end 1400 m2, vil der som udgangspunkt ske beskatning af avancen ved salg. Dette gælder dog ikke, hvis ejendommen ikke kan udstykkes, eller det vil være værdiforringende at udstykke, jf. Ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

Offentlig ejendomsvurdering fra 2018

I 2017 har et flertal i Folketinget indgået et boligskatteforlig, der skal afløse de hidtidige regler om boligbeskatning. Den 1. januar 2018 træder den nye Ejendomsvurderingslov i kraft. Ved ikrafttræden af den nye Ejendomsvurderingslov, ophæves Lov om vurdering af landets faste ejendomme (lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013).

Hvornår foregår værdiansættelsen?

Der foretages vurdering af din ejerbolig hvert andet år. Vurderingen foretages pr. 1. september i vurderingsåret.

I hvilket år din bolig skal vurderes, afhænger af flere faktorer. I midlertidig er udgangspunktet, at almindelige ejerboliger, herunder rækkehuse, sommerhuse, parcelhuse og ejerlejligheder vurderes i lige år - første gang i 2018. Øvrige ejendomme vil blive vurderet i ulige år.

Omvurdering

Der foretages omvurdering pr. 1 september i året efter en almindelig vurdering af ejendomme, som har gennemgået en ændring, fx hvis der er tale om en nyopført ejendom, ændret grundareal, foretaget om- og/eller tilbygning, ejendomme som er påført væsentlig skade på grund af brand, storm, oversvømmelse m.m. Du kan se om din ejendom er omfattet af reglerne om omvurdering i Ejendomsvurderingsloven § 6.

Værdiansættelsen

Ejendommen vurderes på grundlag af ejendommens størrelse og forhold i øvrigt på vurderingstidspunktet. Vurderingen sker efter prisforholdene på tidspunktet for din ejendoms vurderingsår.

Ved vurderingen fastsættes den forventelige kontantværdi i fri handel for en ejendom af den kategori under hensyn til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Værdien af boligen fastlægges som resultatet af grundværdien, dvs. værdien af grunden i ubebygget stand, tillagt værdien af bygningerne.

For ejerlejligheder gælder, at der foretages vurdering på baggrund af hele den faste ejendom – den ejendom, som er opdelt i ejerlejligheder. Hele den faste ejendoms værdi fordeles på de enkelte ejerlejligheder efter det fordelingstal, der er tinglyst på ejendommen.

Besigtigelse

Myndighederne kan uden forudgående underretning af ejeren foretage udvendige besigtigelser fra offentlige tilgængelige positioner af ejendommen med henblik på indsamling af data, når dette er nødvendigt for ejendomsvurderingen.

Tilbagebetaling af boligskatter

For ejendomme som er omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 1-10, foretages ved den førstkommende vurdering en tilbagebetaling til de boligejere, der på grund af forkerte vurderinger har betalt for meget i boligskatter siden 2013. Den nye ejendomsvurderingslov lægger således op til en kompensationsordning til ejere af ejendomme, der har været vurderet for højt efter de gamle regler. Tilbagebetalingsordningen kommer til at gælde for både ejerboliger (ejendomsværdiskat og grundskyld) og for erhvervsejendomme mv. (dog kun for så vidt angår grundskyld, men ikke dækningsafgift), men ikke for landbrugs- og skovejendomme og for enkelte andre boligtyper.

Tilbagebetalingen vil ske automatisk, og vil ske til den eller de ejere, som på forfaldstidspunktet hæftede for de skatter, der bliver genberegnet.

Det tilbageregnede beløb afrundes til nærmeste 1.000 kr.

Beløb under 200 kr. tilbagebetales ikke.