Åbn alleLuk alle

Offentlig ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering danner grundlag for fx ejendomsskatterne, men er under omlægning i disse år.

Hvad bruges ejendomsvurderingen til?

Den offentlige ejendomsvurdering danner blandt andet grundlag for beregning af ejendomsskatter. Vurderingen anvendes tillige i visse tilfælde til beregning af eventuel fortjeneste i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven.

Ved beregning af tinglysningsafgiften ved tinglysning af et skøde sker denne på grundlag af købsprisen, dog minimum den offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsværdiskatten beregnes også med udgangspunkt i vurderingen, se nærmere herom under Ejendomsværdiskatten.

På grund af uhensigtsmæssigheder ved det nuværende vurderingssystem, er den offentlige ejendomsvurdering blevet suspenderet. Hvis der ikke er sket større ændringer på din ejerbolig, vil der derfor ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig før tidligst i 2018. Indtil da gælder din ejendomsvurdering fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Vurderingens betydning ved overdragelse

Ved tinglysning af skøde skal der betales 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.660 kr. i tinglysningsafgift, hvis der er tale om enfamilieshus – herunder ejerlejligheder, et flerfamiliehus eller et fritidshus. Det betyder, at man ved køb og salg i fri handel ikke som tidligere tager hensyn til den offentlige vurdering, når afgiften beregnes.

Hvis ejerskiftet ikke er sket i almindelig fri handel, det vil typisk sige ved familiehandler, skal der betales tinglysningsafgift af 85 % af ejendomsværdien i henhold til den seneste offentlige vurdering + 1.660 kr. Dette gælder kun hvis købesummen er mindre end den offentlige vurdering – ellers betales der afgift af købesummen.

Ved handler med andre typer ejendomme end de nævnte, skal der som hidtil betales afgift af den højeste beløb af henholdsvis købesummen og ejendomsvurderingen + 1.660 kr.

Hvordan foregår værdiansættelsen?

Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent. Den nye lov er gældende fra den 1. januar 2015 og har betydning for din 2015-vurdering. For erhvervsejendomme er den sidste vurderingsmeddelelse udsendt i 2013 (2012-vurderingen).

Årsomvurdering – der blev foretaget året efter vurderingsåret – er ophævet med virkning fra 2007.

Den offentlige ejendomsvurdering skal udtrykke ejendommens værdi i handel og vandel ved kontant betaling. Værdien i handel og vandel er den pris, der vil kunne opnås ved salg til en "fornuftig køber" - dvs. en køber, der giver en pris, som han tror, at han vil kunne sælge ejendommen for igen umiddelbart efter. For ejerboliger fastlægges vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.

Myndighed og klageadgang

Skat er myndighed. Klager indgives til vurderingsankenævnet senest den 01.07. i året efter vurderingsåret. Fristen for at klage over 2011-vurderingen var den 1. juli 2012

Find din vurdering

På Boligejers ejendomsdataopslag kan du finde den offentlige ejendomsvurdering på alle danske ejendomme. Gå på forsiden, indtast adresse og find ejendomsvurderingen under punktet "Økonomi".

Vær opmærksom på

Af vurderingen fremgår også andre forhold, som eksempelvis antal byggeretter, dvs. det antal huse, der kan bebygges på arealet, det vægtede etageareal, dvs. med hvor meget indgår stueetagen, 1. sal m.m.

Grundens størrelse fremgår også af vurderingen. Er grunden større end 1400 m2, vil der som udgangspunkt ske beskatning af avancen ved salg. Dette gælder dog ikke, hvis ejendommen ikke kan udstykkes, eller det vil være værdiforringende at udstykke, jfr.Ejendomsavancebeskatningslovens § 8.