Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed

Erhvervsstyrelsen skal efter sommerhusloven føre tilsyn med, at reglerne overholdes. Tilsynet udøves dels gennem indberetninger fra personer og foreninger m.v., dels gennem tilsynsrunder, hvor nærmere udvalgte ejendomme undersøges nærmere.

Erhvervsstyrelsen skal efter sommerhusloven føre tilsyn med, at reglerne overholdes. Tilsynet udøves dels som et løbende tilsyn, dels gennem tilsynsrunder.

Det løbende tilsyn sker på baggrund af de indberetninger som Erhvervsstyrelsen løbende modtager om forhold i strid med loven fra både private, Skatteforfaltningen, kommuner og tinglysningsmyndigheder. De nævnte myndigheder er efter loven forpligtet til at indberette til Erhvervsstyrelsen, hvis de bliver bekendt med forhold, der kan være i strid med sommerhusloven.

Tilsynssager, hvor Erhvervsstyrelsen efter en anmeldelse, eller som led i en tilsynsrunde, bliver opmærksom på forhold, som kan være i strid med sommerhusloven, vil styrelsen sædvanligvis indlede med at kontakte ejeren af ferieboligen og bede om oplysninger om udlejningen m.v. med henblik på eventuelt at varsle og træffe afgørelse om påbud om at bringe det ulovlige forhold til ophør.

Der træffes i disse sager én af følgende afgørelser:

1. Tilladelse (retlig lovliggørelse).

2. Afgørelse om, at tilladelse ikke kan gives, og påbud om at forholdet skal ophøre inden for en frist, der som udgangspunkt fastsættes til 3 mdr. Der stilles krav om dokumentation for, at forholdet er ophørt inden for samme frist.

3. Meddelelse om, at forholdet ikke kræver tilladelse, og/eller at Erhvervsstyrelsen ikke vil foretage sig yderligere i sagen.

Ad 2. Erhvervsstyrelsen skal have dokumentation for, at den erhvervsmæssige udlejning er bragt til ophør. Dokumentationen kan fx være en erklæring fra en advokat, revisor eller et udlejningsfirma om, at den erhvervsmæssige udlejning er ophørt, eller det kan være dokumentation for, at ejendommen er solgt eller ikke længere beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Hvis Erhvervsstyrelsen ikke inden fristens udløb har modtaget den fornødne dokumentation, kan styrelsen vælge enten selv at undersøge, om forholdet er bragt i orden eller rykke for dokumentationen. Hvis den i rykkeren angivne frist ikke overholdes, eller hvis styrelsen finder, at forholdet ikke er bragt til ophør, kan sagen overdrages til politiet. Politiet vurderer herefter, om der er baggrund for at rejse tiltale for overtrædelse af sommerhusloven.