Etårseftersyn

Hvis AB-Forbruger har været grundlag for din aftale med entreprenøren, skal entreprenøren indkalde til et 1 års eftersyn, hvis prisen for arbejdet overstiger 500.000 kr. - med mindre der afholdes eftersyn i henhold til den obligatoriske byggeskadeforsikring. For byggerier under 500.000 kan der holdes 1 års eftersyn, hvis en af parterne ønsker det.

Hvad skal du gøre?

Inden eftersynet skal du gennemgå byggeriet grundigt og udarbejde en liste over eventuelle mangler, som skal udbedres.

Problemer, som først viser sig et stykke tid efter byggeriet er afleveret, kan fx være et forkert udført undertag, som giver mulighed for, at der trænger vand ind i tagkonstruktionen eller dårligt fundamentsarbejde, som kan føre til revnedannelser i fundament og ydervægge.

Viser der sig problemer inden for det første år, som ikke kan vente med at blive udbedret til efter 1 års eftersynet, skal du meddele det skriftligt til entreprenøren og give ham en rimelig tidsfrist til at løse problemet. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du reklamerer, så snart du opdager fejlene.

Entreprenørens ansvar

Efter forældelsesloven gælder der en absolut forældelsesfrist på 10 år for skjulte fejl og mangler og en forældelsesfrist på 3 år, når du bliver opmærksom på, at der er en mangel ved arbejdet.

Rådgiverens ansvar

Hvis du har haft en rådgiver på byggesagen, kan han gøres ansvarlig for fejl og forsømmelse i de dele af projekteringsarbejdet og byggeledelsen, som han har haft ansvaret for. En rådgiveraftale vil normalt være baseret på Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR 89. Rådgiverens ansvar vil ligeledes være gældende i 10 år i henhold til forældelsesloven.