Forældelsesloven

Forældelsesloven handler om, hvor længe du har krav på erstatning, efter der er sket en skade.

Om loven

Forældelsesfristen er som udgangspunkt 3 år.

Der gælder i loven en absolut forældelsesfrist på 10 år, hvilket betyder, at selvom fordringshaveren ikke har kendskab til de pågældende fejl og manglers eksistens, vil kravet under alle omstændigheder bortfalde 10 år efter overtagelsesdagen. For forurening er den absolutte forældelsesfrist for at gøre krav gældende mod forureneren 30 år.

Forældelseslovens frister vil blive fraveget i de tilfælde, hvor der er andre frister anført i andre love.

Ved bolighandel

Ved handel med fast ejendom vil forældelsesfristen som hovedregel regnes fra overtagelsesdagen. Er en køber ubekendt med kravet, fx hvis skaden selv efter længere tid ikke har vist sig, regnes forældelsesfristen dog først fra den dag, da køber fik eller burde have fået kendskab til skaden.

De hidtil gældende regler om, at køber skal påberåbe sig fejl og mangler ved fast ejendom inden rimelig tid efter, at køber har eller burde have konstateret manglen, er dog fortsat gældende. Gør køber ikke indsigelse overfor sælger inden for rimelig tid, fortabes kravet efter almindelige obligationsretlige regler.

Forældelsesreglerne kan således være relevante for både køber og sælger. Forældelsesreglerne gælder for de forhold, som sælger ikke kan fraskrive sig ansvaret for via Huseftersynsordningen.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder i forbindelse med fordringer på penge eller andre ydelser.

Myndighed

Justitsministeriet

Officielt navn

Bekendtgørelse af lov nr. 1238 af 09/11/2015 om forældelse af fordringer (forældelsesloven)