Åbn alleLuk alle

4. Huseftersynsordningen - Sikker hushandel

Det er frivilligt for dig som sælger, om du vil benytte dig af huseftersynsordningen, men det er en god idé for både køber og sælger. Det en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen, og hvis køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

Synstolkning Film 1 - HE.pdf

Hvorfor er huseftersynsordningen en god idé?

Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen. Og som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis du

  • Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
  • Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
  • Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et købstilbud.

Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden købsaftalen underskrives af køber. Som sælger skal du derfor af princip afvise at underskrive købsaftalen, hvis køberen har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget tilstands- og elinstallationsrapporterne.

Rapporter: Bestilling, gyldighed og pris

Du kan bestille et hus- og eleftersyn på et hus, et rækkehus, en villalejlighed og et sommerhus. Der laves normalt ikke huseftersyn på ejerlejligheder. Det skyldes, at det ikke er tilstrækkeligt at gennemgå selve lejligheden, det vil også være nødvendigt at gennemgå ejerforeningens fællesareal. En sådan gennemgang vil være for omfattende at foretage ved ethvert ejerlejlighedssalg, og derfor er det almindeligt accepteret, at ejerlejligheder sælges udenfor huseftersynsordningen.

Sælger bestiller tilstandsrapporten hos en beskikket bygningssagkyndig, og elinstallationsrapporten hos en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Her på Boligejer kan du søge efter virksomheder i dit område (værktøjet ’Find konsulent’).

Ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og den bygningssagkyndige samt den autoriserede elinstallatørvirksomhed. Sælgers ejendomsmægler kan dog godt formidle kontakten til et forsikringsselskab, der så finder den bygningssagkyndige og elinstallatørvirksomheden. Dette skyldes risikoen for interessekonflikter.

Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder. Der er ikke længere maksimalpriser for udarbejdelse af tilatandsrapporter, så du skal forhandle med den bygningssagkyndige. Fornyelse kan ske for en nedsat pris, afhængigt af hvor grundig genbesigtigelse, den bygningssagkyndige vurderer er nødvendig.

Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter gennemgangen af boligen.

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år og her er ligeledes ikke længere fastsat maksimalpriser. Så undersøg markedet og tag en forhandling med virksomheden..

Dit sælgeransvar under huseftersynsordningen

Selvom du som sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen, er du fortsat forpligtet til at oplyse om væsentlige forhold ved boligen, som kan have betydning for købers beslutning. Overholder du som sælger ikke ”den loyale oplysningspligt”, risikerer du alligevel at hæfte for fejl og mangler.

Huseftersynsordningen medfører kun ansvarsfrihed for sælger, for så vidt angår mangler ved bygningerne. Du hæfter som sælger stadig for mangler vedrørende selve grunden, fx forurening. Endvidere hæfter du som sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for. Endelig hæfter du som sælger for bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, var af en sådan karakter, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i rapporten.

Sørg for at give adgang til hele boligen ved et eftersyn

Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt ansvarlig af køber. Hvis en bygningsdel er spærret for den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang til den, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som ”gjort utilgængelig”. I så fald dækker ejerskifteforsikringen ikke skader på den pågældende bygningsdel, og som sælger bliver du ikke ansvarsfri herfor.

Som sælger skal du derfor sørge for, at den bygningssagkyndige og den autoriserede elinstallatørvirksomhed får adgang til hele boligen – også loftrum, kælder, udhuse m.m.

Visse bygningsdele kan dog af naturlige årsager være svært tilgængelige, uden at dette skyldes en bevidst forhindring fra sælgers side. Hvis den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som 'utilgængelig'. Det kan skabe usikkerhed hos mulige købere, men i dette tilfælde vil ejerskifteforsikringen som udgangspunkt dække eventuelle skader på bygningsdelen.