Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler klager over autoriserede bygningssagkyndige og tilstandsrapporter. Nævnets arbejde er desuden at foretage en generel kvalitetssikring af tilstandsrapporter.

Om bekendtgørelsen

Disciplinær- og klagenævnet blev oprettet 1. januar 2011 for at give dig som forbruger nemmere adgang til at klage over en tilstandsrapport eller en bygningssagkyndig. Det er således blevet hurtigere, billigere og nemmere at klage, end hvis du, som det tidligere var tilfældet, skulle anlægge en retssag ved domstolene. Nævnet afløser Ankenævnet for Huseftersyn, som har behandlet klager over tilstandsrapporter fra 2000 til og med 2010.

Nævnet er en uafhængig, administrativ instans, som består af en landsdommer som nævnsformand og derudover af 6 medlemmer, der er repræsentanter for forbrugerne, repræsentanter for branchen for beskikkede bygningssagkyndige og uafhængige eksperter.

I klagesager kan nævnet pålægge en beskikket bygningssagkyndig at betale erstatning for tab, der er lidt på grund af mangler og fejl i en tilstandsrapport.

Nævnet kan desuden gennemføre disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige og kan i den forbindelse tildele påtaler og advarsler, pålægge bøder eller frakende retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig.

Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Du kan i bekendtgørelsen også læse mere om, hvilke habilitetsregler nævnet skal overholde. De samme habilitetsregler gælder tillige for de udpegede syn og skønsmænd.

Hvornår gælder bekendtgørelsen?

Når du ønsker at klage over en tilstandsrapport og/eller en bygningssagkyndig

Myndighed

Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet, Toldboden 2, DK-8800 Viborg, www.evm.dk

Officielt navn

Bekendtgørelse nr. 20 af 12/01/2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.