Kommune- og lokalplaner

Før du køber bolig eller bygger nyt, er det en god idé at sætte sig ind i kommune- og lokalplaner for området. Dette gælder særligt lokalplanen, som er grundstenen i planlægningen, og hvor kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvornår skal du bruge lokalplaner?

Ved bolighandel

Hvis der er tinglyst en lokalplan på boligens blad i tingbogen, bør sælger fremskaffe en kopi og overgive den til køber i en bolighandel. Lokalplanen er indeholdt i Ejendomsdatarapporten, som samler ca. 50 offentlige oplysninger til brug for ejendomshandel.

Ved byggeri

Hvis du påtænker at foretage tilbygning, nedrivning eller ændring i anvendelse af ejendommen. er det vigtigt, at du sikrer dig, at dette også kan lade sig gøre i henhold til den gældende kommuneplan eller lokalplan, eller om der måske skal søges dispensation.

Hvor finder du planer?

Du kan finde kommune og lokalplaner, der gælder for en given adresse på Boligejer.dk

Slå op i ejendomsdata

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er den konkrete udmøntning af kommuneplanens strategi. Den er juridisk bindende for grundejerne og regulerer således, hvad du og din nabo må og ikke må.

Lokalplanen bliver til i et samspil med de mange forskellige interesser i området - lige fra personer til lokale og nationale interesser. Processen i lokalplanlægningen sikrer, at alle bliver hørt og har mulighed for indflydelse, inden planen bliver vedtaget. Forslaget til lokalplan skal nemlig lægges frem til offentlig debat i mindst otte uger, før kommunalbestyrelsen kan vedtage den endeligt.

Hvis kommunalbestyrelsen har lavet en ny lokalplan for et område, vil grundejerne kunne fortsætte med at anvende deres ejendom som hidtil.

Men hvis grundejerne ønsker at bygge nyt, ændre anvendelse eller lignende, kan det kun ske i overensstemmelse med den nye lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation efter høring, men kun hvis den ikke strider mod principperne i planen.

Der kan være forskellige typer af lokalplaner. En lokalplan kan fx regulere bygningernes højde. Den kan også regulere et helt nyt byområde m.h.t. anvendelse, udstykninger og bebyggelse. Endelig kan den regulere et tema - som fx skilte og facader. Lokalplanerne kan regulere meget detaljeret - helt ned til farve- og materialevalg.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen gælder i 12 år og udstikker de overordnede rammer for udviklingen i kommunen. I hver valgperiode fremsætter kommunalbestyrelsen i løbet af de første to år en planstrategi og træffer beslutning om revisioner af planen.

Planen fastlægger kommunens hovedstruktur i en række bydele, bysamfund og landområder. Desuden fremgår de generelle retningslinjer for kommunens udvikling, planmålene for bydelene/bysamfundene og landområderne samt de væsentlige arealanvendelser til fx

  • eksisterende og fremtidige boligområder
  • erhvervsområder
  • detailhandel
  • idrætsanlæg
  • sommerhusområder
  • andre rekreative områder
  • veje og anden infrastruktur
  • områder med landskabs- og naturinteresser
  • landbrugsområder
  • skovrejsningsområder m.m.

Kommuneplanen skal endvidere varetage de jordbrugsmæssige interesser og naturbeskyttelsesinteresserne og sikre lavbundsarealer, kulturhistoriske, landskabelige og geologiske bevaringsværdier. Endelig skal kommuneplanerne indeholde retningslinjer for anvendelsen af kystnærhedszonen og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande.