Åbn alleLuk alle

Skorstene - løbesod og glanssod

Dårligt vedligeholdte skorstene er ikke kun en ildelugtende og grim plamage på din bolig. Den kan desuden udgøre en risiko for brand.

Hold øje med din skorsten

Uforbrændte kulpartikler fra fyret eller brændeovnen, som kan sætte sig i et tykt lag på indersiden af skorstenen, kan danne løbesod og glassod, som ud over de mørke pletter på vægge og tapet også kan være årsag til skorstensbrand. Du bør derfor holde godt øje med din skorsten og de vægge, der støder op til den. Hvis du har en mindre skorsten, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt at få den undersøgt og renset mindst en gang om året. Større skorstene skal fejes mindst to gange om året.

Det er vigtigt, at du overholder reglerne for, hvornår din skorsten skal renses. Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler, og om der er brandfare. Skorstensfejeren skal også undersøge, om installationerne i det hele taget er i orden.

Ud over de årlige eller halårlige tjek, skal du selv holde et vågent øje med skorstene, der med sin placering er meget udsat for vind og vejr. Hold især øje med de typiske skader, som kan opstå, når du fx har et fyr eller en brændeovn tilsluttet skorstenen.

Typiske skader: Løbesod

Løbesod på indvendig skorsten

Løbesod er brandbare tjærestoffer og vand der trænger igennem skorstenen. Løbesoden dannes ved at uforbrændte kulpartikler sætter sig som sod på indersiden af skorstenen. Hvis skorstenen ikke er isoleret, bliver røgen afkølet så tjærestoffer og vand bliver fortættet på vej op gennem skorstensløbet. De koncentrerede tjærestoffer fra røgen sætter sig på indersiden af skorstenen og trænger sammen med vandet ud i mursten og fuger.

Typiske tegn på løbesod er mørke pletter og misfarvninger på de vægge, der støder op til skorstenen. Løbesod er en tjæreagtig masse, der trænger ud gennem skorstenen. Tjæremassen trænger igennem alt fra murværk til puds og tapet og maling. Du kan ikke male det over – løbesod er en sur masse, der trænger igennem stort set alt - også igennem en nymalet overflade.

Typiske årsager til løbesod

 • Skorstenen er ikke ordentligt afskærmet mod regn.
 • Skorstenen er uisoleret og der dannes kondens i skorstenen
 • Der bliver fyret med vådt brænde
 • Skorstenen er for stor

Selv hvis du fyrer korrekt med tørt brænde, kan du dog komme ud for, at der alligevel dannes løbesod. Det kan bl.a. ske, hvis skorstenen er uisoleret eller for stor.

Typiske tegn på løbesod er

 • ildelugtende brune plamager, der siver ud fra skorstenen
 • gennemtrængende sur lugt i hele huset
 • mørke pletter og misfarvninger på de vægge, der støder op til skorstenen

Løbesoden ses oftest i loftsrummet, fordi skorstenens øverste del ofte er uisoleret og dermed koldest.

Typiske skader: Glanssod

Glanssod på skorsten

I modsætning til løbesod sidder glanssod udelukkende indvendigt i skorstenen. Derfor kan den heller ikke ses med det blotte øje, men skal opdages af skorstensfejeren. Hvis der er glanssod i din skorsten, er der også risiko for skorstensbrand.

Du kan dog selv være opmærksom på risikoen for glanssod. Glanssod kan opstå, når der fyres ved for lav temperatur. De kulholdige gasser, der dannes ved forbrænding af træ, brænder ikke helt af, når temperaturen er for lav, og det efterlader nogle sodrester. Hvis der er kondensvand på de kolde overflader i skorstenen, binder sodresterne sig til vandet og sætter sig på skorstenens inderside og bliver til glanssod.

Glanssod består af kulstof, der er et meget brændbart materiale. Skorstensbrande opstår ofte, når der tændes op i brændeovnen, eller når der fyldes brændsel på, for her kommer der masser af luft til forbrændingen og temperaturen i skorstenen bliver høj og kan antænde glanssoden.

Hvis glanssoden sidder for længe, kan den brænde fast og danne et nærmest keramisk og meget hårdt lag. Det må man have skorstensfejeren til at fræse ud med specialværktøj.

Typiske årsager til glanssod er:

 • Der fyres ved for lav temperatur (ufuldstændig forbrænding).
 • Der er for lidt ilt til forbrændingen.
 • En kombination af fyring med vådt brænde, for lidt luft til forbrændingen og for lave forbrændingstemperaturer.
 • Der bliver fyret med vådt brænde.
 • Skorstenen er uisoleret.
 • Skorstenen er for stor.

Hvis din skorsten oprindeligt har været brugt til et andet fyr eller brændeovn, end det, du bruger nu, kan det være, at din skorsten er for stor.

Typiske tegn på glanssod, som skorstensfejeren vil kigge efter, er et sodlag med blank overflade på indersiden af skorstenen.

Gør det selv-arbejde

De fleste skader på skorstenen, kræver professionel hjælp. Store skader efter løbesod kan du ikke uden videre komme af med. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne en del af murstenene og mure nogle nye op igen. Hvis du vil fjerne løbesoden helt, skal du fjerne skorstenen – og evt. etablere en ny.

Glanssod kan du heller ikke fjerne selv. Her må du have skorstensfejeren til at fjerne det med specialværktøj. Det er vigtigt, at du får fjernet glanssoden hurtigt, fordi det øger risikoen for skorstensbrand.

Nogle opgaver kan du dog selv håndtere, hvis du er fiks på fingrene. Mindre misfarvninger kan forsegles med et specialprodukt og males over. På en pudset overflade kan du sætte en aluminiumsfolie med papirbagside op og evt. male det.

Hvis der er større misfarvninger skal puds og maling fjernes i et område op til en halv meter fra de synlige tegn på løbesod. Derudover skal fugerne mellem murstenene kradses ud i to cm. dybde. Derefter skal fuger og flader pudses op igen med en speciel mørtel, der forhindrer soden i at trænge igennem igen.

Tilladelser og anmeldelser

Du skal normalt ikke have byggetilladelse til at renovere din skorsten. Men hvis du opfører en ny skorsten, skal du anmelde det til kommunen. I nogle tilfælde skal du desuden have en byggetilladelse.

Læs mere i Vejledning om skorstene og byggetilladelser

Bygningsreglementet stiller desuden en række krav til, hvordan skorstenen må udformes. Det er krav om fx.:

 • Skorstenens højde.
 • Størrelsen på skorstenen og dens åbning.
 • Hvordan skorstenen må opføres.
 • Hvor langt, der skal være til brændbart materiale..
 • På hvilken måde, skorstenen er tilgængelig.

Lovkrav

Skorstensfejning

Hvis du har en mindre skorsten, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt at få den undersøgt og renset mindst en gang om året. Større skorstene skal fejes mindst to gange om året. Hvis du sjældent bruger din skorsten, kan du aftale med skorstensfejeren, at den skal fejes mindre.

Det er vigtigt, at reglerne for, hvornår en skorsten skal renses, overholdes. Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler, og om der er brandfare. Skorstensfejeren skal også undersøge, om installationerne i det hele taget er i orden.

Er der tilsluttet oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende til din skorsten, skal den undersøges og fejes mindst en gang om året.

Bygningsreglementet

De vigtigste regler i bygningsreglementet er følgende:

Regler om installationer generelt

Reglerne om fyringsanlæg og aftrækssystemer

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.