Obligatorisk byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikringen dækker, hvis der opstår alvorlige skader på din bolig hele 10 år frem i tiden.

Hvornår er der pligt til at tegne forsikring?

Der skal tegnes en byggeskadeforsikring i to tilfælde:

 1. Ved nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse.
 2. Ved ombygninger af eksisterende byggeri, hvor der fremkommer nye boligenheder og hvor ombygningen er væsentlig.

Det er din kommune, der vurderer, om en ombygning af eksisterende byggeri er så omfattende, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring.

Det er den professionelle bygherre, der har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidigt og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen. En professionel bygherre er fx det typehusfirma, der bygger dit nye hus.

Hvis du køber en bolig i en ejendom, der indeholder erhverv, vil der ligeledes være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring, hvis ejendommen hovedsageligt skal anvendes til beboelse.

Eksempler på situationer, hvor der skal tegnes en byggeskadeforsikring

 • Hvis du henvender dig til en typehusproducent for at få opført en bolig, vil virksomheden være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, da virksomheden vil være at anse som den professionelle bygherre, der indgår de forskellige aftaler med rådgivere og entreprenører.
 • Hvis du får en totalentreprenør til at stå for byggeriets projektering og opførelse, så vil denne være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, da totalentreprenøren i denne situation vil blive betragtet som en professionel bygherre.
 • Hvis du henvender dig til en arkitekt og efterfølgende indgår aftale med én entreprenør, som opfører eller står for opførelsen af din bolig. Her vil entreprenøren være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, da entreprenøren anses for at være en professionel bygherre.

Eksempler på situationer, hvor der ikke skal tegnes en byggeskadeforsikring

 • Hvis du som forbruger selv står for hele byggeprocessen og indgår aftaler med forskellige håndværkere i forbindelse med opførelsen af din nye bolig.
 • Hvis du henvender dig til en arkitekt og efterfølgende selv indgår aftale med de forskellige med de enkelte fagentreprenører.
 • Hvis du får lavet en tilbygning til din bolig eller får renoveret eller ombygget dele af din bolig.

Hvem skal tegne forsikringen?

Den professionelle bygherre skal tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri af private boliger.

Den professionelle bygherre, der opfører din nye bolig, søger som oftest også om byggetilladelse hos kommunen på dine vegne. Hvis det er den professionelle bygherre, der søger om byggetilladelsen, skal vedkommende samtidig med ansøgningen om byggetilladelse indsende dokumentation for, at der er indhentet et tilbud på en byggeskadeforsikring fra et forsikringsselskab på dit kommende byggeri. Hvis byggeriet er omfattet af forsikringspligten, må kommunen kun give byggetilladelse, hvis der foreligger et tilbud på en byggeskadeforsikring.

Når byggeriet af din bolig er afsluttet, skal den professionelle bygherre enten give besked til din kommune herom eller søge om tilladelse til at anvende boligen - en ibrugtagningstilladelse. Kommunen skal i den forbindelse undersøge, om der foreligger dokumentation for, at der er tegnet og betalt en præmie på en byggeskadeforsikring.

Hvad dækker forsikringen?

Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for dig som bygningsejer og løber i 10 år. Forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der opstår på din bolig, fx skimmelsvamp og utætte tage. Der bliver foretaget obligatoriske eftersyn af din bolig et og fem år efter, at forsikringen er trådt i kraft.

Byggeskadeforsikringen dækker, hvis der opstår alvorlige byggeskader på din bolig, som kan forbindes med fejl, der er begået, mens din bolig blev bygget. Det kan være fejl i projekteringen, udførelsen eller i materialerne.

For at forsikringen dækker, skal byggeskaderne forringe din bolig på en afgørende måde.

Når man vurderer, om der er tale om en alvorlig byggeskade, ser man bl.a. på:

 • Om skaderne vil gøre beboelsesforholdene væsentligt dårligere (nedsætte brugbarheden)
 • Om skaderne har eller kan få betydning for personers sikkerhed og sundhed
 • Om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt, og om de offentlige forskrifter er overholdt.

Ligesom ved andre forsikringer kommer det altid an på den enkelte skade, om byggeskadeforsikringen dækker, men her er et par eksempler, der viser, hvornår du kan regne med dækning og hvornår du ikke kan.

Eksempel hvor forsikringen dækker

 • Sætningsrevner i vægge og fundamenter, som skyldes at fundamentet ikke er lavet godt nok.
 • Skimmelsvamp på et areal større end 400 cm2, et utæt undertag, eller skævheder i gulve, der skyldes sætningsskader.

Eksempler hvor forsikringen ikke dækker

 • Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes, at de bærende konstruktioner er ustabile eller at fundamentet ikke er godt nok
 • Skader på grund af slid og ælde eller knirkende gulve som kommer af forkert montering

Du kan se flere eksempler på, hvornår byggeskadeforsikringen dækker og ikke dækker i bilag 1 i bekendtgørelse om byggeskadeforsikring.

Hvis der i øvrigt er fejl og mangler ved din bolig, som ikke er dækket af byggeskadeforsikringen, må du kontakte din professionelle bygherre med krav om, at firmaet skal udbedre skaden. Hvis du også har tegnet en anden forsikring på dit hus, fx en husforsikring eller en ejerskifteforsikring, kan byggeskaden måske dækkes af den forsikring, og så skal du tage kontakt til det ansvarlige forsikringsselskab.

Når skaden er sket

Hvis du finder en byggeskade på din bolig, kan du vælge at anmelde skaden direkte til forsikringsselskabet eller gøre kravet gældende over for det firma, som har stået for byggeriet.

Du kan anmelde byggeskader i hele forsikringens løbetid (10 år), uanset hvornår du opdager skaden. For at blive dækket skal en væsentlig byggeskade altså ikke nødvendigvis opdages i forbindelse med et af de eftersyn, som forsikringsselskabet foretager.

Det er vigtigt, at du anmelder en byggeskade til forsikringsselskabet lige så snart, du opdager den. Ellers kan du risikere, at forsikringsselskabet ikke vil dække den del af byggeskaden, som har udviklet sig på grund af den sene anmeldelse.

Hvad gør man ved en byggeskade?

Når du har anmeldt skaden hos forsikringsselskabet, eller hvis byggeskaden er fundet ved et eftersyn af boligen, vil forsikringsselskabet kontakte den professionelle bygherre og bede bygherren om at udbedre byggeskaden.

Hvis den professionelle bygherre er gået konkurs, eller han ikke får sat en udbedring af byggeskaden i gang, sørger forsikringsselskabet for, at den væsentlige byggeskade på anden vis bliver udbedret.

Forsikringsselskabet kan afvise at betale til et udbedringsarbejde, hvis det er sat i gang før forsikringsselskabet har givet dig besked om, at byggeskaden er dækningsberettiget. Det gælder dog ikke, hvis arbejdet er sat i gang for at undgå eller begrænse en byggeskade.

Det er altid en god ide at kontakte dit forsikringsselskab, hvis du finder en byggeskade på din bolig.

Hvis du er uenig med forsikringsselskabet?

Hvis forsikringsselskabet afviser en byggeskade som dækningsberettiget, og du er uenig i beslutningen, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. De behandler klager over de afgørelser, forsikringsselskabet har truffet i henhold til forsikringen. Det koster 150 kr. at klage.

Du kan læse mere om, hvordan du klager til Ankenævnet for Forsikring, på nævnets hjemmeside http://www.ankeforsikring.dk/

Hvis Ankenævnet for Forsikring afviser at behandle en klage, er der ingen anden udvej end at gå videre med din klage til domstolene.

Når du bygger selv

Selvbyggeri er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Siden 1. december 2010 har selvbyggeri, og dermed manglende byggeskadeforsikring, været markeret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) for den enkelte bolig.

Som køber har du derfor mulighed for let at se, om en konkret bolig er opført som selvbyggeri med de økonomiske usikkerheder det kan medføre, hvis du senere opdager byggeskader.

Det betyder også, at du som sælger skal være opmærksom på, at boligen kan blive mindre værd, hvis den er opført uden byggeskadeforsikring.

Byggevirksomheder bør derfor som led i deres rådgivning til en kommende boligejer, altid oplyse om de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at opføre huset som selvbyggeri.