Oplysninger og kilder

Nedenfor ses en oversigt over ejendomsdatarapportens oplysninger samt de kilder, der leverer oplysningerne til rapporten.

Følgende forkortelser er anvendt:

 • OIS: Den Offentlige Informationsserver
 • BBR: Bygnings- og Boligregistret
 • Heweb: Indberetningssystem for tilstandsrapporter
 • Eeweb: Indberetningssystem for elinstallationssrapporter
 • BSFS: Byggeskadeforsikring Service
 • ESR: Det fælleskommunale Ejendomsstamregister
 • VUR: Vurderingsregisteret
 • DAI: Danmarks Arealinformation
 • CVF: Den Centrale Vej- og Stifortegnelse
 • DKjord: Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase
 • Jupiter: Danmarks geologiske & hydrologiske database
 • GEUS: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Bygninger

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

BBR-meddelelsen
Kilde: BBR
Systemansvarlig: Udviklings og forenklingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Energimærkning
Kilde: Energistyrelsens system til energimærker
Systemansvarlig: Energistyrelsen
Kontakt vedr. data: EMO-sekretariatet, Energistyrelsen

Tilstandsrapport*
Kilde: Heweb
Systemansvarlig: Sikkerhedsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Sikkerhedsstyrelsen

Elinstallationsrapporten*
Kilde: Eeweb
Systemansvarlig: Sikkerhedsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Sikkerhedsstyrelsen

Byggesag
Kilde: BBR
Systemansvarlig: Udviklings og forenklingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Byggeskadeforsikring - BBR
Kilde: BBR
Systemansvarlig: Udviklings og forenklingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Byggeskadeforsikring - Eftersynsrapport BSFS*
Kilde: BSFS
Systemansvarlig: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Olietanke
Kilde: BBR
Systemansvarlig: Udviklings og forenklingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Fredede bygninger
Kilde: FBB
Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
Kontakt vedr. data: Slots- og Kulturstyrelsen

Byggeskadefonden (BvB) - Eftersynsrapporter - Oplysningen er udgået den 7/1-2021.
(Ved fornyelse af ejendomsdatarapporter bestilt før, oplysningen udgik, kommer der til at stå: "Oplysningen er ikke tilgængelig")

Økonomi

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

Ejendomsskat (grundskyld)
Kilde: ESR
Systemansvarlig: KMD A/S
Kontakt vedr. data: Kommunen

Ejendomsskattebilletten*
Kilde: ESR
Systemansvarlig: KMD A/S
Kontakt vedr. data: Kommunen

Indefrysning af grundskyld*
Kilde: ESR
Systemansvarlig: KMD A/S
Kontakt vedr. data: Kommunen

Ejendoms- og grundværdi
Kilde: OIS/VUR
Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Vurderingsstyrelsen

Vurderingsmeddelelsen
Kilde: VUR
Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Vurderingstyrelsen

Forfalden gæld til kommunen*
Kilde: Kommunens debitorsystem
Systemansvarlig: leverandør af kommunens debitorsystem
Kontakt vedr. data: Kommunen

Huslejenævnssager
Kilde: Nævnsdatabasen
Systemansvarlig: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Kontakt vedr. data: Huslejenævnet i kommunen

Arbejderbolig
Kilde: Matrikelregistret
Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt vedr. data: Statens Administration

Jordrente
Kilde: Matrikelregistret
Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt vedr. data: Statens Administration

Statstilskud efter stormfald
Kilde: Matrikelregistret
Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt vedr. data: Stormrådet

Planer

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

Zonestatus
Kilde: Plandata.dk
Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Lokalplaner
Kilde: Plandata.dk
Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Landzonetilladelse
Kilde: Plandata.dk
Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Kommuneplaner
Kilde: Plandata.dk
Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Spildevandsplaner:

 • Kloakopland
  Kilde: Plandata.dk
  Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
  Kontakt vedr. data: Kommunen
 • Udtræden af spildevandsforsyning
  Kilde: Plandata.dk
  Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
  Kontakt vedr. data: Kommunen
 • Renseklasse
  Kilde: Miljøgis, Vandområdeplan fra 2015-2021
  Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
  Kontakt vedr. data: Kommunen

Varmeforsyning
Kilde: Plandata.dk
Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Vejforsyning
Kilde: CVF
Systemansvarlig: Vejdirektoratet
Kontakt vedr. data: Kommunen

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Kilde: Plandata.dk
Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Erhvervsstyrelsen

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Kilde: Plandata.dk
Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt vedr. data:

Landsplandirektiv "Udviklingsområder"
Kilde: Plandata.dk
Systemansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Erhvervsstyrelsen

Spildevand og drikkevand

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

Aktuelle afløbsforhold
Kilde: BBR
Systemansvarlig: Udviklings og forenklingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Kilde: BBR
Systemansvarlig: Udviklings og forenklingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Aktuel vandforsyning
Kilde: BBR
Systemansvarlig: Udviklings og forenklingsstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kilde: Jupiter-databasen
Systemansvarlig: GEUS
Kontakt vedr. data: Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Kilde: GRUKOS, Miljøgis
Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Kilde: GRUKOS, Miljøgis
Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Jordforurening

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

Jordforureningsattest
Kilde: DKJord
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Regionen og Kommunen

Kortlagt jordforurening
Kilde: DKJord
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Regionen

Lettere jordforurening
Kilde: DAI
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Kommunen

Påbud iht. jordforureningsloven
Kilde: DAI
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Kommunen

Natur, skov og Landbrug

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

Fredskov
Kilde: Matrikelregistret
Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Majoratskov
Kilde: Matrikelregistret
Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Beskyttet natur
Kilde: DAI
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Kommunen

Internationale naturbeskyttelsesområder
Kilde: DAI
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Naturstyrelsen og Kommunen

Landbrugspligt
Kilde: Matrikelregistret
Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt vedr. data: Landbrugsstyrelsen

Naturperler / offentlig oplysn - Oplysningen er udgået af ejendomsdatarapporten den 1/3-2018.
(Ved fornyelse af ejendomsdatarapporter bestilt før, oplysningen udgik, kommer der til at stå: "Kildesystem ikke tilgængeligt")

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer

Fredede fortidsminder
Kilde: Fund og fortidsminder
Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
Kontakt vedr. data: Slots- og Kulturstyrelsen

Fortidsmindebeskyttelseslinjer
Kilde: Fund og fortidsminder
Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
Kontakt vedr. data: Kommunen

Skovbyggelinjer
Kilde: DAI
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Kommunen

Sø- og åbeskyttelseslinjer
Kilde: DAI
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Kommunen

Kirkebyggelinjer
Kilde: DAI
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Kommunen

Klitfredningslinjer
Kilde: Matrikelregistret
Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Strandbeskyttelseslinjer
Kilde: Matrikelregistret
Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Beskyttede sten- og jorddiger
Kilde: DAI
Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
Kontakt vedr. data: Kommunen