Radon og nybyggeri

Her kan du finde relevante informationer om radon for professionelle boligejere, byggebranchen og selvbyggere, som alle skal ifølge bygningsreglementet for radonsikring, der blev skærpet i 1998.

Skærpede krav

Siden 1998 har der været krav i bygningsreglementet om, at alt nybyggeri skal radonsikres. I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet.

Det er bygherren, der i byggeprocessen er ansvarlig for, at et byggeri opføres som bygningsreglementet foreskriver. Det vil dog altid være bygningsejeren, der i sidste ende er ansvarlig over for kommunen, for at bygningen lever op til lovkravene.

Bygherren har ansvaret for radonsikring

Den professionelle bygherre er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, hvis byggeriet ikke er udført i overensstemmelse med bygningsreglementet. Erstatningsansvaret gælder derfor også, hvis bygningsreglementets regler om radonsikring ikke er opfyldt.

Hvis der er et radonniveau over 100 Bq/m3 i et nyopført hus, har den professionelle bygherre ikke opfyldt bygningsreglementets krav om radonsikker konstruktion. Bygningsejeren kan derfor kræve erstatning af den professionelle bygherre for at få dækket udgifterne til at radonsikre bygningen.

Bygningsejeren er dog i sidste ende ansvarlig overfor kommunen for at byggeriet er lovligt.

Radonsikring er et funktionskrav

Radonsikring er et funktionskrav og kan opfyldes på forskellige måder. Forhold som tæthed i konstruktionen og etablering af ventilation og luftskifte i byggeriet har betydning for, om kravet om radonsikring er opfyldt.

Derfor kan placeringen af det privatretlige ansvar afhænge af, hvilken af byggeriets parter der i byggefasen har haft ansvar for at opfylde bygningsreglementets krav om radonsikring. Bygherren kan derfor rejse krav overfor de ansvarlige underleverandører mv. Dette ændrer som nævnt tidligere ikke på, at bygningsejeren er ansvarlig over for kommunen, for at byggeriet lovliggøres.

Du kan læse mere om radonsikring i Bygningsreglementet (BR10) og i anvisningerne fra Statens Byggeforskningsinstitut.