Åbn alleLuk alle

3. Hent øvrige dokumenter

Nogle oplysninger og dokumenter er ikke indeholdt i ejendomsdatarapporten og skal indhentes ad anden vej.

Tingbogsattest

www.tinglysning.dk - log ind med Nem ID, vælg ’Forespørg’, derpå ”tingbogen udvidet adgang’, udfyld adresse, sæt markering i “alle dokumenter“ og ”uofficiel tingbogsattest”, søg. Print/gem som pdf-fil.

Tingbogen indeholder oplysninger om adkomst, dvs. hvem der ejer ejendommen. Det er vigtigt for køber at sikre sig, at det er den eller de samme, som nu står som sælger(e) på købsaftalen. Typisk er der også oplysning om, hvad ejer/sælger selv betalte for boligen i sin tid.

Endvidere indeholder tingbogsattesten oplysning om hovedstolen på sælgers pantegæld i boligen. At det er hovedstolen, der vises, betyder, at man ikke kan se, hvad gælden eventuelt er nedbragt til.

Servitutter

Af tingbogsattesten fremgår det, hvilke servitutter der tinglyst på ejendommen. De skal indhentes enkeltvis:

www.tinglysning.dk, vælg ”Forespørg”, derpå ”indscannet akt”, udfyld filnavnet, der står ved servitutten. Hvis ikke der er et filnavn, kan man forsøge med filnavnet sidst i tingbogsattesten. Hvis servitutten heller ikke findes her, skal Tinglysningsretten kontaktes: www.tinglysning.dk, kontakt. Du kan enten ringe eller skrive online på en kontaktformular.

Da tinglysningssystemet blev digitaliseret i 2009, skete der desværre det, at en del dokumenter blev lagt på de forkerte sager, i forkerte “filer” eller “blev væk”. Det kan gøre søgningen på servitutter til noget af et detektivarbejde og er indimellem tidskrævende.

For servitutter tinglyst før 1. april 1927, skal servitutterne indhentes på Rigsarkivet. www.sa.dk. Her kan man udfylde en bestillingsformular. Det koster kr. 645 i timen + kr. 25 i gebyr + porto (priser gældende indtil 01.01.2017)

https://www.sa.dk/brug-arkivet/oplysninger/bestil-arkivundersoegelser

Tingbogsattesten indeholder en oversigt over tinglyste servitutter, men det vil ofte ikke være muligt at se indholdet af servitutterne her. For at kunne se hele indholdet, kræver det at tinglysningskontoret udskriver akten.

Hvad er en servitut

En servitut er en rådighedsindskrænkning, altså en begrænsning i boligejerens ejendomsret.

En servitut kan fx gå ud på, at der på grunden er tinglyst en vej-ret, der giver naboen ret til at gå ind over grunden, når han skal til stranden. Tinglysningen er en sikringsakt, der har til formål at sikre, at naboen ikke mister denne rettighed, selvom den boligejer, der måtte have givet naboen vej-retten, måtte finde på at sælge boligen. Hvis vej-retten er tinglyst, forpligter den også efterfølgende ejere. Det er derfor af største vigtighed, at en boligkøber undersøger, hvad der er tinglyst af servitutter på ejendommen.

Oplysninger om jordforurening fra Regionen

Regionen kan være i besiddelse af oplysninger om forurening, som ikke er indeholdt i ejendomsdatarapporten. Der bør derfor tillige indhentes oplysninger fra den region, som boligen er beliggende i.

Regionen udfylder på forespørgsel i forbindelse med salg af en ejendom en standardblanket, hvori det anføres, i hvilket omfang grunden, som boligen er bygget på, er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet.

Oplysningerne giver køber et billede af, om der er risiko for, at der er jordforurening på grunden. På den anden side er regionens oplysninger, i det omfang regionen ikke har kendskab til forurening på grunden, ikke nogen garanti for, at alt er i orden. Men de oplysninger, der faktisk foreligger for miljømyndigheden, kommer frem.

Der er forskel på, hvordan del forskellige regioner forvalter forespørgslerne, så gå ind på regionens hjemmeside og se, hvordan du rekvirerer skemaet.

Bygningstegninger

De fleste kommuner er tilmeldt enten www.weblager.dk eller www.filarkiv.dk, hvor du kan indhente byggesager på din ejendom.

Er din ejendom beliggende i en kommune, der ikke er tilmeldt, må du besøge kommunens tekniske forvaltning, og bede om at se din sagsakt. Der har du mulighed for at gennemgå byggesagen og tage kopier af det du har brug for: bygningstegninger, ibrugtagningstilladelser og byggetilladelser.

Tegninger fra boligens opførelse giver i samspil med de øvrige dokumenter et billede af, om der forekommer at være problematiske forhold ved boligen. Tegningerne viser, hvordan bygningen er konstrueret. Desuden finder du som regel plan over spildevands- og afløbsforhold på ejendommen i tilknytning til byggesagen.

Matrikelkort

Matrikelkortet er en tegning af grunden og findes på villaer og sommerhuse. Hvis ikke du har det, kan skærmkort med Geodatastyrelsens digitale matrikelkort eventuelt benyttes i stedet. Dette kan fx indhentes på www.danmarksadresser.dk.

Vær opmærksom på, at kortet ikke er nøjagtigt i forhold til skel, men blot omtrentligt.

Forsikringspolice

Køber skal have kopi af din nuværende forsikringspolice, for at kunne se dækningsomfanget.

Når forsikringspolicen er interessant for en køber skyldes det, at den kan være en indikator for, hvorledes dit forsikringsselskab vurderer ejendommens stand og risikoen for skader.

Det er også interessant at se, om der er begrænsninger i dækningen. I så fald kan dette skyldes tidligere skader.

Grundejerforening

Hvis du er medlem af en grundejerforening, skal du sørge for at give køber oplysninger herom. Køber skal have oplysninger om eventuel gæld i foreningen, forpligtelser, udgifter - også fremtidige - fællesarealer og snerydning.

Skriv til grundejerforeningsformanden og bed om bekræftelse på, at du ikke er i restance, og oplysning om det aktuelle kontingent samt eventuelle forventede stigninger. Du bør desuden udlevere seneste generalforsamlingsreferat, regnskab, budget og vedtægter til køber.

Til refusionsopgørelsen

  • Kvitteringer for betalt ejendomsskat frem til overtagelsesdagen.
  • Kvittering for betalt grundejerforening/ejerforening frem til overtagelsesdagen
  • Kvittering for renovation,
  • Serviceaftale på fx fjernvarme, naturgas, vand- og vandafledning samt skorstensfejning.

Oversigt fra Betalingsservice er ikke tilstrækkeligt, da det ikke dokumentation for, at betaling har fundet sted. Det skal enten være skærmprint fra netbank eller kopi af kontoudtog.

Eventuelt erklæring med indeståelse fra banken

Hvis du sælger med underskud, dvs. hvis købesummen ikke er stor nok til at dække indfrielse af lånene og øvrige omkostninger i forbindelse med handlen, skal du sikre dig, at din bank vil medvirke til handlens gennemførelse. Du skal have en erklæring med tilsagn fra banken, som udleveres til køber i forbindelse med handlen.

Særligt for ideelle anparter

Samejeoverenskomst og dokumentation for, at eventuel forkøbsret er frafaldet. Der er tillige brug for at indhente oplysning om fulde navn og cpr. nr. på den anden ideelle anpartshaver til brug for skødet.