Åbn alleLuk alle

11. Overdragelse af bolig til køber

Hvis ikke andet er aftalt, mødes du og køber på ejendommen på overtagelsesdagen kl. 12.00.

Sammen gennemgår I ejendommen.

Tjek i fællesskab, at de medfølgende hårde hvidevarer fungerer, således køber ikke senere gør krav gældende herom. I skal aflæse forbrugsmålere – el, gas, vand og evt. olie.

Det er dit ansvar som sælger, at der bliver aflæst forbrugsmålere, og det er dig der skal meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne, da du i modsat fald fortsætter med at hæfte for forbrugsudgifterne. Husk at oplyse købers navn, adresse og mail samt din nye adresse. Du skal desuden have installationsnummer eller aftagenummer med, når du skriver til forsyningsselskaberne.

Hos nogen vandværker bliver der lavet en flytteafregning på baggrund af din meddelelse om aflæsning, men andre vandværker gør det ikke, og så skal aflæsningsresultatet medtages over refusionsopgørelsen. Husk at sende aflæsningsskemaet til køber eller købers advokat, som udarbejder refusionsopgørelsen.

Sælger du en ejerlejlighed, skal du sørge for at bestille Brunata eller Clorius til aflæsning af varme og eventuelt vand på overtagelsesdagen. Der vil først blive udarbejdet flytteregnskab ved varmeårets afslutning, hvilket kan være op til 1 år efter overtagelsesdagen. Både årsopgørelsen vedrørende din ejerperiode og købers ejerperiode vil blive sendt til køber, der har pligt til at videresende en eventuel saldo i din favør til dig. Ligeledes kan køber forlange efterbetaling fra dig, hvis forbruget for din ejerperiode overstiger acontoindbetalingerne til vand og varme.

Det er også din opgave som sælger at give besked om ejerskiftet til grundejer-/ ejerforening/vejlaug o. l. Du skal også her oplyse om dato for overtagelse samt købers navn, adresse og e-mail.

FALDGRUBE. Før du overdrager ejendommen til køber skal du sikre dig, at købesummen er deponeret i dit pengeinstitut, at skødet er underskrevet af køber, at køber har betalt handelsomkostningerne til sin advokat.

Har du ikke dokumentation for ovennævnte, bør du ikke udlevere nøglen til køber.

Er dokumentationen derimod på plads, kan selve nøgleoverdragelsen finde sted. Husk at du skal aflevere alle nøgler til ejendommen. Har du instruktionsbøger, manualer, garantibeviser o. lign til hårde hvidevarer eller øvrige apparater, skal du også give dem til køber.

Overdragelse inden den aftalte overtagelsesdag

I praksis er der ofte ønske om og behov for, at overdrage nøglerne til boligen til køber, førend den aftalte overtagelsesdag er passeret. Der kan ske det, at når overtagelsesdagen nærmer sig, bliver parterne enige om, fx at boligen ikke skal stå tom i længere tid, og at man derfor lige så godt kan lade køber flytte ind. Det aftales således ofte, at sælger overdrager nøgler til køber eksempelvis et par uger inden den aftalte overtagelsesdag, og der er intet til hinder for en sådan aftale.

I forbindelse med en sådan aftale, fastholdes den oprindelige overtagelsesdag som den dag, da køber skal deponere den kontante købesum i sælgers bank. Der skal altså ikke ske ændringer i aftalen vedrørende realkreditlån, banklån og betaling af købesummen, selvom man aftaler en tidligere overdragelse.

Derimod vil en række andre forhold blive påvirket af den nye aftale om dispositionsdag: Risikoen for ejendommen overgår til køber fra køber får rådighed over ejendommen. Dette betyder, at køber skal betale forsikringspræmie fra dette tidspunkt. Ligeledes overgår vedligeholdelsespligten på boligen til køber fra dispositionsdagen, og køber skal naturligt nok afholde udgifter til boligens forbrug, herunder udgifter til el, vand og varme, fra dispositionsdagen.