Sikkerhed for købesummens betaling

I dag gennemføres stort set alle handler som kontanthandler. Det vil sige, at køber betaler købesummen kontant til sælger, og det er køber selv, der sørger for at indhente lånetilbud for at skaffe midler til at betale for ejendommen. I de fleste bolighandler er det aftalt mellem køber og sælger, at køber stiller bankgaranti for købesummen. Køber deponerer den kontante udbetaling efter købsaftalens underskrift, og herefter udstedes bankgarantien. I tilfælde af at køber ikke skal optage lån i forbindelse med handlen, er der også mulighed for at stille sikkerhed ved at deponere hele købesummen.

Sikkerhed ved kontanthandler

Garantistillelsen erstattes af kontant deponering i sælgers pengeinstitut på overtagelsesdagen. Det er køber, der skal sørge for, at deponering sker til aftalt tid. Normalt giver købers advokat besked til køber og købers bank, når aftalegrundlaget er på plads og deponering skal finde sted.

Dette sker ved, at købers bank eller realkreditinstitut hjemtager ejerskiftelånet efter at have solgt de bagvedliggende obligationer og indsætter provenuet på depotkontoen, der tilhører sælger. Sælger kan ikke disponere over kontoen, før den frigives af den advokat eller ejendomsmægler, der berigtiger ejendomshandlen.

Der stilles særlige krav til pengeinstituttets udformning af garantien, som fremgår af købsaftalen.

Garantien skal være uigenkaldelig og tjene til sikkerhed for købers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til købsaftalen.

Garantibeløbet erstattes på overtagelsesdagen af et kontant beløb, der deponeres i sælgers pengeinstitut. Denne deponering frigives til sælger, når der er tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, dvs. når sælger har indfriet sine lån, og når overtagelsesdagen er passeret.

Deponering sker i sælgers pengeinstitut. Der oprettes en særlig deponeringskonto til formålet.

Tidligere praksis

Tidligere blev handlerne oftest gennemført som såkaldte sælgerfinansierede handler, hvilket indebar, at køber overtog de lån, der var tinglyst på ejendommen, mod at underskrive en gældsovertagelseserklæring. Hvis der ikke var tilstrækkeligt store lån i ejendommen til at betale den aftalte pris, blev finansieringen suppleret ved udstedelse af et sælgerpantebrev og en kontant udbetaling.

Til de sælgerfinansierede handler brugte man ikke bankgaranti, da sælger havde sikkerhed for, at køber betalte købesummen på anden vis.