Spørgsmål og svar om radon

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv luftart, der findes overalt i undergrunden i større eller mindre mængder.

Radon kan sive op gennem husets fundament og kældervægge via revner og sprækker og kan medføre et højt radonniveau i luften indenfor.

Radon er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft om året. Rygere har 25 gange større risiko for lungekræft, som følge af radon.

Hvad betyder Bq/m3?

Når et stof er radioaktivt, betyder det, at der i stoffet løbende sker kerneomdannelser, der giver anledning til, at stoffet udsender stråling.

Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium henfalder. Radon henfalder, eller omdannes, til andre grundstoffer (radondøtre) og udsender i den forbindelse en meget kortrækkende alfastråling. Indholdet af radon i luften angives i enheden Bq/m³ som er en forkortelse af becquerel pr. kubikmeter.

Hvis indholdet (dvs. koncentrationen) af radon i boligen fx er 10 Bq/m³ betyder det, at der i hver kubikmeter af indendørsluften hvert sekund udsendes radioaktiv stråling fra 10 radonatomer.

Er problemet større i Danmark end i vores nabolande?

Nej, problemet er mindre i Danmark end det er i Sverige, Norge og Finland.

Den gennemsnitlige radonkoncentration i danske enfamilieshuse er 59 Bq/m3. Den højeste radonforekomst fra undersøgelsen i 2001 var 600 Bq/m3. I Sverige er koncentrationen i gennemsnit 108 Bq/m3 og der er fundet radonforekomster på op til 85.000 Bq/m3.

I vores nordiske nabolande Finland, Norge og Sverige er radonniveauerne blandt de højeste i verden.

Hvor meget radon skal der være i huset, før det kan være sundhedsskadeligt?

Radon findes naturligt i vores omgivelser, og der er ikke en egentlig grænse for, hvor lidt radon der skal til, før det kan være potentielt sundhedsskadeligt.

Der er normalt 5 Bq/m3 i luften udenfor og i gennemsnit 50.000 Bq/m3 i jordluften under danske huse.

WHO og de nordiske strålemyndigheder anbefaler, at radonkoncentrationen om muligt holdes under 100 Bq/m3.

Kan radon være akut sundhedsskadeligt, hvis der er meget radon i huset?

Nej, radon er ikke akut sundhedsskadeligt. Der skal mange års radonpåvirkning til, før risikoen for lungekræft øges.

Hvordan ved jeg, om der er radon i huset?

Du kan hverken se, lugte eller smage radon. Du kan kun finde ud af, om der er radon i huset ved at måle det ved hjælp af et radon-dosimeter.

Hvordan måler man radon?

Radon bør måles i fyringssæsonen (oktober-april). Der bør måles i mindst 2 opholdsrum, der benyttes flere timer dagligt, fx stue og soveværelse.

Den anbefalede radonmåler kaldes et radondosimeter og kan bestilles på nettet hos firmaer/målelaboratorier, der tilbyder radonmåling. Radon-dosimetret sendes med brevpost til dig og du placerer selv radon-dosimetret i de rum, hvor der skal måles.

Efter måleperiodens afslutning (minimum 2 måneder) returnerer du dosimetret til firmaet/målelaboratoriet for analyse, og du får herefter resultatet tilsendt med posten.

Koncentrationen af radon i et hus kan variere meget indenfor et døgn og efter årstiden. I de kolde måneder trækkes mere kold luft ind i huset nedefra og derfor er radonkoncentrationen i huset højest i de kolde måneder fra oktober til april (fyringssæsonen). Radonmåling bør derfor ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen.

Jeg bor i et område med meget lidt radon. Bør jeg alligevel få målt radonniveauet?

Der er flere forskellige risikofaktorer, når det gælder radon. Hvor du bor i landet, om du bor i et ældre hus og om du har kælder er alle faktorer, der har betydning for hvor høj risikoen for radon er. Andre faktorer kan være dårligt luftskifte eller revner og sprækker i fundament og kældervægge. Hver risikofaktor giver alene en indikation for, om man skal være særlig opmærksom og overveje en måling.

Et hus der ligger i et område med meget lidt radon generelt, kan godt være placeret i et lokalområde med mere radon i undergrunden end gennemsnittet for hele kommunen. Det er derfor vigtigt, at man som boligejer foretager en samlet vurdering af alle risikofaktorer.

Hvilke bygninger er mest udsat for radon?

Det er først og fremmest enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse, der er udsat for radon, da radonniveauet er højest i etager tættest på jorden, dvs. kælder og stueetage. Jo mere du opholder dig på de etager, desto mere radon kan du være udsat for.

Jeg har indrettet kontor i kælderen, skal jeg være bekymret?

Du er mere udsat for radon i kælderen end i det øvrige hus. Kældre er som udgangspunkt ikke konstrueret til beboelse, dvs. som opholdsrum, men derimod fortrinsvis til opbevaring af ting.

Kældre er under terræn og er derfor ofte uden meget dagslys, tæt på den fugtige undergrund og der er ofte dårligere ventilation end i resten af huset. Kældre er derfor oftere udsat for fugt og skimmelsvamp og høje radonniveauer.

For beboelsesrum og opholdsrum gælder særlige krav til bl.a. lysforhold og derfor er kravet til disse rum fx at gulvet under normale omstændigheder ikke må ligge lavere end terrænet udenfor.

Skal jeg være bekymret, hvis jeg bor i lejlighed?

Hvis du bor i de øverste etager i en større ejendom, er risikoen for radon mindre. Radonniveauet er højest i etager tættest på jorden, dvs. kælder og stueetage, og jo mere du opholder dig på de etager, desto mere radon kan du være udsat for.

Er der radon i drikkevandet?

Indholdet af radon i dansk drikkevand er generelt meget lavt og har i praksis ingen betydning for radonniveauet i danske huse og dermed for sundheden.

Kan min urtehave blive forurenet med radon?

Nej, radon kan ikke ophobes i plantevævet og derfor kan du trygt spise dine urter og grøntsager fra haven, uanset hvor meget radon der er i undergrunden.

Hvorfor er man mere udsat som ryger?

Radon øger risikoen for kræft i lungerne. Radon nedbrydes til andre radioaktive stoffer, som kan sætte sig på støv og røgpartikler.

Når man trækker vejret, kommer de radioaktive stoffer ned i lungerne med partiklerne, hvor en del af partiklerne bliver siddende og afgiver stråling.

Som ryger er du udsat for mange flere røgpartikler end andre. Rygere har 25 gange større risiko for lungekræft, som følge af radon.

Hvad gør man som medarbejder, hvis man har mistanke om, at der er meget radon på arbejdspladsen?

Arbejdsgiveren har ansvar for, at indeklimaet på arbejdspladsen er sundhedsmæssigt tilfredsstillende. Det er således også arbejdsgiveren, der har pligt til at sørge for, at der ikke er for meget radon i indeluften.

Kan man helt fjerne radon fra sit hus?

Nej, man kan ikke helt fjerne radon fra huset, da radon findes naturligt i vores omgivelser.

Der er således 5 Bq/m3 i udeluften og i gennemsnit 50.000 Bq/m3 i jordluften under danske huse.

Danskerne udsættes i gennemsnit for 59 Bq/m3 i deres boliger.

Mit hus er bygget efter 1. januar 2010, kan jeg så være sikker på, at radon niveauet er under 100 Bq/m3?

Kravet fra 2010 om at radonsikringen skal sikre, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i nybyggeriet, gælder for dit hus, hvis byggetilladelsen er fra 2010 eller senere. Du har derfor krav på, at der ikke må være mere end 100 Bq/m3 i indeluften.

Det er dog altid en god idé at få målt radonniveauet i et nybygget hus for at sikre sig, at kravet om radonsikring er overholdt.

Hvad gør man som husejer, hvis man måler et for højt niveau af radon i sit nybyggede hus opført efter 1. januar 2010?

Hvis det viser sig, at der er mere end 100 Bq/m3 i huset - og bygningsreglementets bestemmelser om radonsikring derfor ikke er opfyldt - kan du som bygningsejer rejse et erstatningskrav mod den professionelle bygherre for at få dækket udgifterne til at etablere den lovpligtige radonsikring.

Som bygningsejer er du ansvarlig over for kommunen, for overholdelse af reglerne om radonsikring.

Kan man som huskøber kræve, at sælger foretager en radonmåling, før man skriver under på købsaftalen?

Ja, du kan godt forsøge at lave en aftale med sælger om en radonmåling, inden en købsaftale underskrives.

Det kan dog godt være en udfordring at få udført en korrekt udført radonmåling i den situation, fx hvis det ikke er i fyringssæsonen eller hvis ikke huset benyttes dagligt, da en radonmåling tager udgangspunkt i en normal adfærd i huset, bl.a. med jævnlig udluftning.

En radonmåling bør i øvrigt også foregå i en periode på ca. to måneder.

Hvad gør man, hvis man som lejer ved måling konstaterer, at der er for meget radon i ens lejede hus eller lejelejlighed?

Det er udlejer, der har ansvar for, at indeklimaet i lejeboligen er sundhedsmæssigt tilfredsstillende. Det er derfor også udlejer, der har pligt til at sørge for, at der ikke er for meget radon i indeluften.

Hvis udlejer nægter at overholde reglerne, kan kommunen give påbud til udlejer.

Er en halv kælder eller halv krybekælder godt eller dårligt i forhold til radon?

En halv kælder eller en halv krybekælder fungerer også som ”filter” i forhold til resten af huset, dog ikke for den del af huset, hvor der er direkte kontakt mellem undergrunden og husets stueetage og hvor der derfor er større risiko for, at der kan sive radon op i huset.

Hvem skal jeg kontakte af professionelle fagfolk og hvad skal man bede dem om at gøre, hvis man har fået målt for meget radon?

Eventuelle høje radonniveauer kan skyldes revner og sprækker i fundament og kældervægge og omkring rørføringer i kælder eller stueplan, der gør, at radon kan sive op i huset fra undergrunden. En del af årsagen til problemet kan også være, at luftskiftet er for lavt i huset.

Det kan anbefales, at du kontakter en rådgiver, fx et rådgivende ingeniørfirma, der beskæftiger sig med radon og får dem til at undersøge huset og finde årsagerne til de høje radonniveauer. På den måde vil du være bedre rustet inden du beder en håndværker om at radonsikre huset.

Bør jeg få foretaget en kontrolmåling, når jeg har fået foretaget en radonsikring af mit gamle hus?

Det er altid en god idé at få foretaget en kontrolmåling. Du skal bare være opmærksom på at en radonmåling bør foretages i fyringssæsonen og over mindst to måneder.

Jeg har hørt, at blåbeton kan afgive betydelige mængder radon til indeluften?

Der er ikke brugt blåbeton (svensk gasbeton) ret mange steder i Danmark, hvorimod det er noget mere udbredt i fx Sverige. Den største kilde til radon i Danmark er således fra undergrunden.

Hvis huset er bygget af blåbeton, kan det i nogle tilfælde afgive betydelige mængder radon til indeluften og det kan derfor være en god idé at få målt radonniveauet i huset.

Radonproblemer kan ofte løses ved at øge luftskiftet i huset.

Er en krybekælder et ligeså godt 'filter' mod radon som en rigtig kælder - i forhold til resten af huset?

Det der afgør, om en krybekælder kan fungere som et ”filter” i forhold til resten af huset er, om der kan sive radon ind i krybekælderen og derfra ind i resten af huset gennem utætheder.