Åbn alleLuk alle

1. Faldgruber på taget

Der er mange ting at tage højde for, når du skal lægge nyt tag eller reparere det eksisterende. Et tag er desuden en kostbar investering. Til gengæld kan der være mange penge at hente på varmeregningen bagefter.

Kan konstruktionen bære det nye tag?

Man skelner mellem tunge og lette tagdækninger. Tagkonstruktionen og væggene nedenunder er afgørende for, og huset kan bære et tungt eller et let tag.

  • Tunge tage er fx tage af beton, tegltagsten eller naturskifer

  • Lette tage er fx tage af eternit, tagpap og stålplader.

Det vil normalt ikke været noget problem at udskifte et tungt tag med et let, men det omvendte kan ikke altid lade sig gøre, hvis tagkonstruktionen oprindeligt er dimensioneret til et let tag. Den større belastning kan gøre det nødvendigt at forstærke tagkonstruktionen og måske også vægge nedenunder. Hvis du er i tvivl, bør du få en bygningsingeniør til at beregne belastningen.

Passer tagbelægningen til taghældningen?

Ikke alle typer tagbelægning kan bruges til alle typer taghældning. Især de mest ”åbne” belægninger som fx teglsten kræver en vis hældning, for at det kan forblive tæt.

Ved nogle typer tagbelægning anbefales det, at der lægges et undertag ved lave hældninger, mens det ikke anses for nødvendigt ved højere hældninger. Jo lavere taghældningen er, jo nemmere vil det være for vand og fugt at trænge ind.

Er der skader på konstruktionen?

Et eksisterende tag, som er udslidt og tæret af vejr og vind, kan være utæt, at vand, sne, insektangreb og andre påvirkninger, som har forårsaget skader på den underliggende konstruktion. Inden du lægger et nyt tag, er det vigtigt at undersøge, om konstruktionen har taget skade, fx om der er råd eller svamp i spærrerne. Vær opmærksom på, at disse undersøgelser ikke altid gennemføres, uden det går ud over lofter eller gulve.

Hvis du netop har overtaget huset, kan du ofte se tagets generelle tilstand i tilstandsrapporten. Men det er alligevel nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser, for at afgøre omfanget af skaderne.

Solenergi på taget

Solenergi kan give dig besparelser på energiregningen. Men inden du beslutter dig for at installere solceller på taget, bør du undersøge, om tagkonstruktionen kan bære et solcelleanlæg.

Solceller er desuden følsomme over for skygge og ydelsen forringes, hvis træer eller andre huse skygger for solcellerne. Ligger husets tag i skygge en stor del af dagen, står energibesparelsen måske ikke mål med investeringen. I de tilfælde kan det måske bedre betale sig at vælge en anden type energirenovering.

Ekstra omkostninger og totaløkonomi

Det er en stor opgave at lægge nyt tag, og det er værd at veje ekstraomkostninger op imod totalomkostninger og besparelser på længere sigt. Det kan fx ofte betale sig at investere i et lidt mere robust undertag, mod en længere levetid på hele taget.

Mange sparer desuden på tagrender og nedløbsrør, men det kan sjældent betale sig. Utætte tagrender og nedløbsrør kan udrette skader på et ellers nyt tag og kan medføre skader på den underliggende konstruktion. Tænk derfor langsigtet, når du lægger nyt tag og gå ikke på kompromis med tætheden af taget.

Det kan også være en overvejelse værd, om du kan og vil inddrage ekstra kvadratmeter i tagetagen, når du alligevel lukker huset op. Vil du inddrage tagetagen til beboelse, kan det være, der skal ændres på tagkonstruktionen, så det bliver muligt. Selvom du ikke vil inddrage tagetagen til beboelse lige nu, kan det måske betale sig at forberede konstruktionen, så det kan lade sig gøre på et senere tidspunkt. Det kan fx være nødvendigt at tilføje ovenlysvinduer for at give lys til at udnytte tagrummet, og de skal afpasse i størrelse og placering, så de harmonerer med facadens rytme og huset i øvrigt.

Garanti for byggeriet eller på eget ansvar?

Det er vigtigt at sikre sig håndværkeren tilbyder garanti for arbejdet, fx med Byg Garanti-ordningen. Du kan også med fordel undersøge, om håndværkeren inden for de senere år har udført arbejde, som er behæftet med skader, sjusk eller fejl.

Søg efter håndværker med Byg Garanti

Vær også opmærksom på, at der kan være forskel på garanti på byggematerialer. Hvis du selv køber materialer, gælder den almindelige forbrugergaranti og reklamationsret. Hvis det er håndværkeren, gælder forældelseslovens regler med den absolutte forældelsesfrist på 10 år for krav ifm fejl og mangler ved byggematerialer.

Det står dog producenter og leverandører frit for at tilbyde garantiordninger af længere varighed. Visse vinduesproducenter giver f.eks. helt til op til 25 års garanti mod råd og svamp på deres trævinduer, mens nogle producenter af tagdækningsmaterialer giver op til 15, 20 eller 30 års garanti på deres produkter. Det er vigtigt, at du får skriftlig dokumentation for, at der er givet en længere garanti på materialet.

Garanti, fejl og mangler

Når byggeriet er færdigt, bør du gennemføre en afleveringsforretning, hvor du og eventuelt din rådgiver gennemgår taget for fejl og mangler med entreprenøren. Ved afleveringen er det normalt at aftale en rimelig tidsfrist for udbedring af fejl og mangler.

Hvis du senere oplever problemer med det nye tag, skal du klage til tagfirmaet. Er der tale om et firma som er medlem af Dansk Byggeri, BYG, vil arbejdet være dækket af BYG’s garantiordning.

Uanset om firmaet er medlem af BYG eller ej, har du dog mulighed for at klage, hvis du og firmaet ikke kan blive enige om en løsning.

Læs mere om Byg Garanti

I modsætning til vinduesbranchen har tagbranchen ikke nogen samlet, fælles garantiordning. Ud over de lovbestemte regler om garanti på byggematerialer er det op til hver producent og leverandør om firmaet vil yde en produktgaranti ud over lovens krav.
Mange producenter yder dog produktgarantier på 10, 15 eller 20 år, men garantien vil altid være afhængig af, at taget er korrekt oplagt i henhold til anvisningerne.

Undersøg håndværkerens forsikring

Inden du indgår en aftale med håndværkerne, kan det være en god idé at undersøge præcist, hvad deres forsikringer dækker, hvis der opstår problemer undervejs.

Under byggeriet kan byggematerialer i perioder ligge ubeskyttet hen. Tjek derfor også, hvordan du eller håndværkeren er dækket, hvis noget bliver stjålet eller beskadiget. Hvis du ikke har tegnet en forsikring i forbindelse med byggeriet, hæfter du formentlig selv for tabet. Det er også derfor, det kan betale sig at overveje, om du selv skal købe materialerne ind, eller om du overlader indkøbene til håndværkeren.

Tal med dit forsikringsselskab

Inden du går i gang med dit byggeprojekt, bør du orientere dit forsikringsselskab om dine planer. Arbejdet kan nemlig have betydning for din husforsikring. Du kan også tale med forsikringsselskabet for at finde ud af, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet.

Reglerne for obligatorisk byggeskadeforsikring gælder som udgangspunkt kun, hvis du bygger helt ny bolig eller udvider etagearealet - fx hvis du bygger en tilbygning eller udvider op i taget. Du er altså ikke omfattet af reglerne, hvis du blot renoverer de eksisterende kvadratmeter.

Derfor er det en god idé at undersøge forsikringsforholdene grundigt, hvis du skal i gang med en større ombygning eller renovering af din eksisterende bolig.

Når du selv bygger med

Hvis du selv deltager i byggeriet sammen med håndværkere, og der senere opstår problemer, kan det rent juridisk være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – du selv eller håndværkerne. Derfor kan det også være problematisk at få erstatning for skader eller fejl, når du har lavet noget af arbejdet selv.