Udstykningsloven

Denne lov handler om ejendomsdannelse, dvs. hvordan en ejendom opstår og ændres.  

Om loven

Enhver ejendom – undtaget visse offentlige ejendomme – er matrikuleret, dvs. at arealet er anført i matrikel og matrikelbetegnelsen for et areal består af matrikelnummer og ejerlav.

Loven definerer, hvad en matrikel og en samlet fast ejendom er. Desuden beskriver loven, hvordan ejendomme kan opstå og ændres ved udstykning, arealoverførsel og sammenlægning. Dvs. loven beskriver hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at du fx kan udstykke din ejendom.

Loven beskriver også, hvordan grænserne for en ejendom kan berigtiges, og hvordan du får fastsat skellets beliggenhed i forhold til fx nabogrunden.

Landinspektørerne har eneret til at udføre matrikulære arbejder - dvs. udstykning, arealoverførsel, afsætning af skel og sammenlægninger af fast ejendom, ligesom andre opgaver er omfattet af eneretten, som fx opdeling af ejendomme i ejerlejligheder.

'Matriklen' er en del af grundlaget for ejendomsregistreringen i Danmark og udgør en vigtig del af administrationsgrundlaget i den offentlige forvaltning.

'Matriklen' består af matrikelregistret, matrikelkortet og matrikelarkivet.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder fx når du vil købe eller sælge en del af en ejendom, eller er i tvivl om skellets beliggenhed.

Myndighed

Geodatastyrelsen

Officielt navn

Bekendtgørelse af lov nr 1213 af 07/10/2013 om udstykning og anden registrering i matriklen