Åbn alleLuk alle

Kloak og afløb

Tilstoppede afløb og utætte kloakledninger kan forårsage store og dyre fugtskader i kælderen og på fundamentet. Derfor er det vigtigt, at afløbssystemet fungerer optimalt, så spildevand, brugsvand og regnvand bortledes problemfrit.

Typiske skader

Nedbørsmængden har været støt stigende over de senere årtier. Det stiller større krav til bygningers evne til at lede regnvand bort. Derfor er du som boligejer tvunget til at foretage de fornødne foranstaltninger for at forebygge skaderne eller i det mindste minimere omfanget af dem.

Typiske skader eller tegn på skader på kloak og afløb er:

  • Utilstrækkelig afløb med oversvømmede kældre til følge
  • Opstigende kloakvand gennem gulvafløb og afløb ved trappeskakter
  • Opstigende toiletvand fra toiletter i kældre
  • Tilstoppede afløb
  • Forkert anlagt gulvvarme, som udtørrer vandlåsen i afløbet
  • Tilstoppet kloak
  • Opstigende toiletvand
  • Brud på kloakken
  • Rotter i samlebrønden.

Hvem har ansvar for hvad?

Som boligejer er det dit ansvar at vedligeholde boligens afløb. Den stikledning, der forbinder din boligs kloaknet med det kollektive kloaknet, er også dit ansvar.

Problemer med spildevand i kælderen er boligejerens eget ansvar at udbedre. Hvis du ejer en bolig med kælder, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på at kontrollere, om afløbsinstallationen er korrekt dimensioneret til hurtigt at kunne bortlede større vandmængder og dermed reducere omfanget af skader ved evt. oversvømmelse af kælderen.

I tilfælde, hvor der er opstået spildevand i stueetagen, er det kommunens ansvar at fjerne spildevandet.

Vedligehold kloaknet og afløb

Når du skal vedligeholde dit kloaknet, kan du åbne dækslerne og skylle igennem med vandslangen.

Hvis kloaknettet skal efterses, skal du have fat i en autoriseret kloakmester. Dette er dog sjældent nødvendigt, før der er tegn på forstoppelse fra kloakken. Det kan eksempelvis være lugtgener eller opstigende vand i toilettet.

Hvis du har mistanke om, at der er brud på kloakledningerne uden ovenstående symptomer, kan det være fornuftigt at få en VVS’er til at foretage en tv-inspektion af din kloak. Dette vil give et solidt indblik i, hvornår det vil være nødvendigt at renovere kloaksystemet.

Afløb

Hvis enten din håndvask eller dit gulvafløb er tilstoppet, kan det som oftest afhjælpes ved brug af en svupper. Hvis svupperen ikke hjælper på problemet, kan det være nødvendigt at fjerne vandlåsen og rense afløbet derfra. I de tilfælde, hvor proppen sidder længere nede i afløbsrøret, er det tit en mulighed at bruge en rensesplit – en lang stålfjeder, der presses ned i afløbsrøret - til at opløse proppen.

Uanset om dine afløbsrør er nye eller ældre, er det ganske almindeligt, at de på et eller andet tidspunkt vil blive tilstoppet. Især køkkenvaskens afløb og vandlås bliver hyppigt tilstoppet pga. fedt og madrester.

I badeværelset er både håndvasken og gulvafløbet udsat for især blandingen af sæbe og hår, der nemt danner mindre propper, der tilstopper afløbet.

For både afløbet i køkkenet og i badeværelset er det bedste råd til forebyggelse af tilstoppede afløbsrør først og fremmest, at du tænker over, hvad du skyller ud i afløbene. For både håndvasken i køkken og badeværelse/wc-rum kan du forebygge propper ved ugentligt at hælde kogende vand i afløbet. Dette opløser ofte propper med slam i afløbet.

Det anbefales generelt, at du undgår anvendelse af kemiske midler til at rense afløb med, da de både er miljøskadelige og kan korrodere afløbsrørene.

Gulvafløb bliver nemt tilstoppet, da systemet sjældent bliver skyllet grundigt igennem. Desuden kan en forkert anlagt gulvvarme udtørre vandlåsen i afløbet, hvilket forværrer problemet. Hvis man imidlertid på ugentligt basis fjerner risten og skyller afløbet med to store spande varmt vand, samt renser sien og synlige dele af afløbet med en grov børste, kan hovedparten af propper forebygges.

Pas på, hvad du hælder i afløbet!

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad du hælder ud i dine afløb. Hvis der tilsættes stærke syre- eller baseholdige kemikalier til spildevandet, kan det medføre korrosion på afløbsrørene. Der er derfor krav til, at der ikke må tilsættes stoffer til afløbsvandet, der kan forringe funktionen af hovedafløbssystem og renseanlæg.

I forlængelse deraf skal du være opmærksom på, at din kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven kan stille miljøkrav ved fx at opsætte grænseværdier for indholdet af miljøskadelige stoffer i det brugs- og spildevand, der løber fra din bolig ud i hovedledningerne.

Tilladelser og anmeldelser

Det kræver ikke særlige tilladelser, hvis du vil vedligeholde dit afløbs- og kloaksystem, men hvis du vil udvide kapaciteten eller etablere fx en faskine, skal du søge tilladelse til det.

Vær også opmærksom på, at vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af loven, skal overholde gældende tekniske krav, selvom de gennemføres uden ansøgning om byggetilladelse.

Støtte fra kommunen

Flere kommuner giver tilskud til at etablere en faskine og nogle har vedtaget en refusionsordning, som betyder, at boligejerne får refunderet en del af tilslutningsbidraget fra forsyningsselskabet.

Ordningerne er forskellige fra kommune til kommune, så ring eller skriv til din kommune, hvis du vil finde ud af, om din kommune giver støtte til faskiner.

Gratis klimatjek

Få et gratis klimatjek af din bolig.

Klimatilpas.nu kan du læse mere om gratis klimatjek.

Men du kan også få information om, hvordan du sikrer din bolig fra kælder til kvist samt, hvordan du kan spare penge ved at lave klimatilpasnings-løsninger med din nabo.

Lovkrav

Når du skal etablere afløbsinstallationer til din bolig, er det vigtigt at være opmærksom på, at bygningsreglementet stiller krav til udformning, montering og belastningsevne af din afløbsinstallation. Kravene sikrer, at regnvand og spildevand bortledes korrekt fra din bolig.

Ligesom ved bortledning af regnvand, kan kommunalbestyrelsen desuden opstille specifikke krav til dine afløbsinstallationer i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Det kan eksempelvis være ventilation af dine hovedafløbsledninger gennem ejendommens eget afløbssystem.

Som boligejer er det dit ansvar, at alle vandinstallationer i din bolig har en passende afløbsmulighed, der bortleder vandet korrekt.

Brug en autoriseret kloakmester

Uanset hvilken løsning du vælger til din bolig, skal du anvende en autoriseret kloakmester i flg Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Derved sikrer du også, at din boligs bortledning af regnvandet overholder bygningsreglementets krav. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en autoriseret kloakmester i nærheden af din bolig.

Overløb i stedet for gulvafløb

Med undtagelse af vådrum, hvor der er helt særegne regler, kan kravet om gulvafløb til spildevand i fx kældre undgås, hvis installationsgenstanden er forsynet med et overløb. Overløb er et udløb, der automatisk aktiveres, når den tilførte mængde af vand overstiger kapaciteten i kloaksystemet.

Fordelene ved denne installation er, at du undgår risikoen for kloakledninger opfyldt med spildevand, oversvømmelse i kælderen samt overbelastning af rensningsanlæg. Det vil være fornuftigt at drøfte med din VVS’er, om overløbsfunktionen er en holdbar løsning for din bolig.

Lovkrav til vådrum

I vådrum – bryggers, baderum og wc-rum med gulvafløb – stiller bygningsreglementet krav til udførelsen af gulve og vægge således, at der sikres mod vand- og fugtskader. Du kan se mere om kravene i bygningsreglementet samt få gode eksempler og vejledning til, hvordan du kan udføre gulve og vægge i By og Byg anvisning 200 fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Krav til nye installationer

Når du skal installere en ny afløbsinstallation i din bolig, stiller bygningsreglementet krav, som du skal overholde. Det inkluderer bl.a., at de anvendte materialer er dimensioneret korrekt, således at de både kan modstå de påvirkninger, de udsættes for, og at installationen ikke forårsager oversvømmelser, lugtgener eller aflejring.

Opstemning i afløbssystemet kan resultere i oversvømmelse af kældre fx i forbindelse med større regnskyl. Bygningsreglementet har ved risiko for opstemning krav til, at afløbssystemet udformes således, at opstemningen ikke kan medføre skadelig oversvømmelse i bygningen. Et passende tiltag kan evt. være installering af en kontraventil, der forhindrer spildevand i at komme ind i din bolig.

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.

Krav om bortledning af regnvand

Der stilles krav i bygningsreglementet om, at de løsninger, du vælger til bortledning af regnvand, er dimensioneret korrekt og udført med godkendte materialer. Desuden er det vigtigt, at der tages hensyn til boligens tilslutningsforhold samt til installationens, grundens og bygningens anvendelsesformål. Bygningsreglementet indeholder også krav om, at afløb for regnvand udføres, så vandsamling og nedsivning af vandmængder ikke udgør en risiko for bygningen, bygningsdele andre bygninger eller er til offentlig gene – fx for offentlig trafik.

Lokalplanen i din kommune kan også indeholde specifikke regler om afledning af regnvand. Det kan fx være restriktioner mod afledning af regnvand i hovedafløbsledninger, så regnvandet derfor skal håndteres på grunden. Når regnvandet håndteres på egen grund, skal der indhentes tilladelse i henhold til miljølovgivningen.