Vedligeholdelse af fortov

  • Opdateret 12. april 2019

Spørgsmål

Hej Danske Boligadvokater.

Jeg sidder i en bestyrelse i en grundejerforening. Vi kæmper lidt med, at enkelte grundejere ikke vedligeholder (snerydder i vintertiden og ukrudtsbekæmper i sommertiden) fortovet uden foran deres egen matrikel.

Vi er lidt i tvivl om, hvorvidt vi som bestyrelse efter gentagne rykkere kan lade arbejdet udføre af ekstern part og sende regningen for det udførte arbejde videre til den enkelte grundejer, og skal en sådan forpligtigelse indarbejdes i foreningens vedtægter for at kunne håndhæves, eller er almindelig vedligeholdelse af fortov reguleret i anden lovgivning?

Svar

Kære spørger

Hvis I skal kunne udføre arbejdet for grundejerens regning, er det en betingelse, at vedtægterne tydeligt foreskriver dette. Jeg antager, at dette ikke er tilfældet.

Bemærk dog, at en vedtægtsændring, der giver jer en sådan ønsket handlemulighed, formentlig skal besluttes med kvalificeret flertal, dvs. at et overvejende flertal af grundejerne skal stemme for.

Til orientering er kommunen som regel i stand til at give grundejere påbud om snerydning m.v., lige som kommunen kan udstede bøder til grundejere ved tilsidesættelse af snerydningsforpligtelsen. I kan derfor eventuelt alliere jer med kommunen med henblik på at undersøge muligheden for at finde en løsning.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten