Prisfastsættelse af din andelsbolig

(Regler for den maksimale pris og overpris)

Som et nyt krav pr. 1. maj 2019, skal sælger udlevere en vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger, inden der indgås en aftale om salg.

Maksimalpris og overpris

Formålet med vejledningen er at oplyse køber om reglerne for prisfastsættelse af andelsboliger, herunder hvilken pris sælger maksimalt må kræve for andelsboligen, hvad der betragtes som en overpris, og muligheden for at få eventuel overpris tilbagebetalt fra sælger.

Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger (regler for den maksimale pris og overpris)

Standardiseret norm for beregning af forbedringer

For at sikre en høj grad af ensartethed ved beregning af forbedringer i forbindelse med prisfastsættelse af andelsboliger er branchen blevet enige om, at Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations forbedringskatalog og afskrivningskurve fra 1. maj 2019 ophøjes til branchenorm. Forbedringskataloget sætter således fremover niveauet for hele sektoren ved beregning af forbedringer.

ABF’s forbedringskatalog kan findes her

ABF’s afskrivningskurve kan findes her

Sælgers oplysningspligt

Som et nyt krav pr. 1. maj 2019, skal sælger udlevere en vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger, inden der indgås en aftale om salg. Kravet fremgår af § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale økonomiske nøgleoplysninger.

Ifølge andelsboliglovens § 6, stk. 1, 2. pkt., har sælger pligt til at oplyse køber om en række bestemmelser i andelsboligloven om overpris samt reaktions- og sanktionsmuligheder, inden der indgås aftale om salg. Ved at udlevere vejledningen til køber, opfylder sælger denne oplysningspligt.