Ventilation

Når vi laver mad, bader og ånder, tilfører vi fugt til indeluften. Dertil kommer, at vores møbler, elektriske apparater og byggevarer kan afgive kemikalier til indeluften.

Ventilation

Ventilationssystemer

En god ventilation af boligen, hvor indeluften suges ud og udskiftes med frisk udeluft, er helt afgørende for at sikre et godt indeklima. Der findes mange forskellige ventilationssystemer, som du kan vælge imellem:

Naturlig ventilation: ”Naturens egne kræfter”

Systemet kan fx bestå af aftrækskanaler fra køkken og toilet/badeværelse og friskluftsventiler i vinduesrammer og ydervægge i opholdsrummene. Vinden og temperaturforskelle mellem inde og ude sikrer, at udeluften tilføres via udeluftventilerne i vinduesrammer og facaden og at indeluften suges ud via aftrækskanalerne i køkken og bad.

Ventilationen vil variere i takt med udeklimaet, og det er derfor vigtigt, at du supplerer med almindelig udluftning, når der fx er vindstille udenfor.

Kold luft via friskluftsventiler i fx vinduesrammer kan på kolde dage give gener i form af træk. Derfor er det forståeligt, at man i kortere perioder lukker ventilerne, hvis det fx trækker ned på hyggekrogen i sofahjørnet. Men det er vigtigt at huske at åbne igen bagefter, så man ikke blokerer for boligens luftskifte og dermed skaber et dårligt indeklima.

Mekanisk ventilation

Systemet kan fx bestå af aftrækskanaler fra køkken og toilet/badeværelse med en mekanisk ventilator tilsluttet og af friskluftsventiler i vinduesrammer og ydervægge i opholdsrummene. Indeluften suges automatisk ud fra køkken og bad via den mekaniske ventilator, mens luften tilføres via udeluftventiler i vinduer og ydervægge i opholdsrummene.

Den mekaniske udsugning sikrer luftudskiftning uanset vejret, men kan også i visse perioder give trækgenerne fra kold luft, der suges ind via friskluftsventiler i ydervæggene. Det kan nogle gange være nødvendigt at lukke ventilerne i kortere perioder for at undgå træk. Men det er vigtigt at huske at åbne igen bagefter, så der er nok luftudskiftning.

Balanceret mekanisk ventilation

Systemet kan bestå af mekaniske ventilatorer, der blæser udeluft ind fra ydervægge i opholdsrum og ligeledes med mekaniske ventilatorer, der suger luften ud via toilet/badeværelse.

Udover den mekaniske ind- og udsugning kan ventilationssystemet bestå af et kanalsystem, hvor luften transporteres rundt til de forskellige rum i huset og af filtre og et varmegenvindingsanlæg. Både udsugning og tilførsel af luft sker uafhængigt af udetemperatur og vindforhold.

Udeluften kan opvarmes, inden den blæses ind i boligen. Dermed undgås trækgener, og denne løsning giver derfor typisk bedre komfort. Når trækgener undgås, oplever beboerne heller ikke behov for at lukke af for tilførslen af udeluft, og dermed sikrer systemet typisk en god luftudskiftning. For at systemet kan sikre god ventilation med frisk luft, skal ventilationsanlæg dog vedligeholdes, og filtre skal skiftes eller renses jævnligt.

Hvad kan du selv gøre?

Du kan selv være med til at sikre, at din bolig er godt ventileret:

Åben luftcirkulation

Hvis udeluften tilføres via udeluftventiler, der sidder i ydervæggen eller vinduesrammen, er det vigtigt at ventilerne holdes åbne det meste af tiden, så luften kan passere. Det er også en god ide, at dørene mellem rummene holdes åbne, når du ikke er hjemme, så luften kan cirkulere rundt i boligen.

Jævnlig rengøring af filtre og ventiler

Rengøring af ventilationsanlægget er også vigtigt. Snavs i ventilationsanlægget kan forringe anlæggets effektivitet. Derfor bør du jævnligt rengøre filtret i emhætten, udeluftventiler og aftrækskanalerne i din bolig.

Energirenovering kræver god ventilation

Ved energirenoveringer af din bolig skal du være særlig opmærksom på lufttilførslen til boligen, da energirenoveringer ofte medfører, at boligen tætnes. Dette er særligt aktuelt, hvis din bolig har naturlig eller mekanisk udsugning. Her sker lufttilførslen typisk via ventiler i vinduesrammerne eller ventiler i ydervæggene. Skiftes vinduer eller udføres der efterisolering af vægge, skal du sikre dig, at lufttilførslen fra friskluftventiler ikke ændres på en måde, så der ikke kan opretholdes en god ventilation.