Beboelse af sommerhuse m.v.

Danmark er efter planloven inddelt i tre zoner: Byzoner, landzoner og sommerhusområder.

  • Opdateret 24. november 2023

Sommerhuse m.v. i sommerhusområder må som hovedregel kun benyttes til overnatning i perioden fra marts til udgangen af oktober og til kortvarige ferieophold m.v. i perioden fra 1. november til udgangen af februar.

Reglerne skal sikre, at sommerhusområder fastholdes til rekreative formål, og hindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuslignende kvarterer. Herudover skal reglerne medvirke til, at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres på de rekreative arealer, så nye sommerhusområder skal udlægges.

For at sikre de værdifulde landskaber ved kysterne er der i planloven særlige begrænsninger for udlæg af nye sommerhusgrunde i kystområderne.

Sommerhuse og andre ferieboliger beliggende uden for sommerhusområder kan bruges af ejer til overnatning hele året, men kan ikke bruges til helårsbeboelse.

Tre undtagelser

Der er dog tre undtagelser til forbuddet mod helårsbeboelse af sommerhuse. Man må bo i sit sommerhus hele året:

1) hvis man har ejet sit sommerhus i et år og er pensionist (enten har ret til folkepension, er førtidspensionist, er efterlønsmodtager, modtager fleksydelse eller er 60 år og er gået på pension)

2) hvis man har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev til sommerhusområde - og retten ikke senere er bortfaldet

3) hvis man har fået dispensation af kommunen.

Ad 3) Dispensationer

Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation for forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse til:

  • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og visse andre virksomheder, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.
  • Personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at den lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse.
  • Personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan opnå en rimelig tilværelse i sommerhuset.
  • I andre særlige tilfælde.

Kommunen kan desuden give dispensation for forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse til ejers udlejning til helårsbeboelse af en helårsegnet bolig i et sommerhusområde på de små øer og Læsø, hvis dispensationen kan anses at medvirke til en gunstig udvikling på øen. (De små øer omfatter; Agersø, Anholt, Askø inkl. Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø).

Det er kommunerne, der administrerer og håndhæver reglerne om helårsbeboelse.

Enhver borger, der ulovligt flytter ind og registreres i CPR i et sommerhusområde kan som udgangspunkt blive påbudt af kommunen inden 14 dage at fraflytte sommerhuset og dokumentere, at fraflytning er sket. Dette følger af den ændring af planloven fra 1999, der kaldes "stop-loven".