Ejendomsdatarapportens indhold

På denne side kan du se en liste over de oplysninger, en ejendomsdatarapport indeholder.

 • Oplysningerne i ejendomsdatarapporten er udvalgt i samarbejde med relevante myndigheder
 • Oplysningernes faglige indhold er afklaret i samarbejde med de lovgivende myndighederne
 • Oplysningerne ajourføres efter regler fastsat af de lovgivende myndigheder
 • Oplysningerne hentes fra landsdækkende databaser

OBS! Visse oplysninger bliver først tilføjet ejendomsdatarapporten i 2024 og vil blive opdateret i løbende i starten af 2024. Se Vigtige informationer

 • Opdateret 11. januar 2024

Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen. Du får kun disse oplysninger med i din ejendomsdatarapport, hvis du er logget ind med MitID/Digital signatur og er registreret som ejendomsejer eller har en fuldmagt fra ejeren.

Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger om:

 • BBR-meddelelsen
 • Energimærkning
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport*
 • Byggesag
 • Byggeskadeforsikring*
 • Olietanke
 • Fredede bygninger
 • Ejendomsskat (grundskyld)
 • Ejendoms- og grundværdi
 • Vurderingsmeddelelsen
 • Ejendomsbidragsbillet*
 • Indefrysning af grundskyld*
 • Forfalden gæld til kommunen*
 • Huslejenævnssager
 • Arbejderbolig
 • Jordrente
 • Statstilskud efter stormfald
 • Zonestatus
 • Lokalplaner
 • Landzonetilladelser
 • Kommuneplaner
 • Spildevandsplaner
 • Varmeforsyning
 • Varmeplaner
 • Vejforsyning
 • Hovedstadsområdets transportkorridorer
 • Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
 • Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
 • Aktuelle afløbsforhold
 • Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
 • Aktuel vandforsyning
 • Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
 • Grundvand - drikkevandsinteresser
 • Grundvand - følsomme indvindingsområder
 • Jordforureningsattest
 • Kortlagt jordforurening
 • Lettere jordforurening
 • Påbud iht. Jordforureningsloven
 • Fredskov
 • Majoratskov
 • Beskyttet natur
 • Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Landbrugspligt
 • Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Klitfredningslinjer
 • Strandbeskyttelseslinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger