Ejendomsmæglerloven

Lov om formidling af fast ejendom – i daglig tale kaldet ”ejendomsmæglerloven” – fastsætter regler for ejendomsformidlere, såsom fx ejendomsmæglere.

  • Opdateret 16. februar 2022

Lov om formidling af fast ejendom m.v.

LBK nr. 510 af 24/02/2021

Myndighed: Erhvervsministeriet

Hvornår gælder loven: Loven gælder ved alle ejendomshandler, hvor en professionel ejendomsformidler medvirker.

Link: Ejendomsmæglerloven

Om loven

Loven trådte i kraft 1. januar 2015, og den er udtryk for en forenkling af området i forhold til den tidligere lov om omsætning af fast ejendom.

I loven kan du bl.a. finde regler om ejendomsmæglerens værdiansættelse af en ejendom, ejendomsmæglerens rådgivnings- og oplysningspligt, hvilke krav der stilles til ejendomsmæglerens erhvervsudøvelse og reglerne for vederlag til ejendomsformidleren m.v. Loven beskriver også Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, hvor hovedparten af klager over ejendomsmæglere behandles.

Formidlingsaftalen må maksimum løbe i 6 måneder, hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag, og der skal betales vederlag ved opsigelse. Aftalen kan dog efterfølgende blive forlænget med højst 3 måneder ad gangen. Du som forbruger kan opsige aftalen uden varsel, men ejendomsmægleren kan i et sådant tilfælde have krav på betaling af udgifter for det arbejde, han har udført, hvis dette er aftalt.

Såfremt en ejendomsmægler tilsidesætter sine pligter efter denne lov eller efter en indgået aftale, har du som forbruger ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

Hvis ejendomsmægleren har foretaget en forkert provenuberegning eller en forkert beregning af ejerudgiften ved køb, kan ejendomsmægleren blive pålagt at betale godtgørelse.