Bekendtgørelse om ejendomsmæglernes forsikring og garantistillelse

Bekendtgørelsen indeholder regler om ansvarsforsikring og garantistillelse for ejendomsmæglere og ejendomsformidlingsvirksomheder.

  • Opdateret 16. februar 2022

Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.

BEK nr 1537 af 09/12/2015

Myndighed: Erhvervsministeriet

Hvornår gælder bekendtgørelsen: Bekendtgørelsens bestemmelser om garanti og ansvar gælder for registrerede ejendomsmæglere eller ejendomsformidlingsvirksomheder.

Link: Ejendomsmæglernes forsikring og garantistillelse

Om bekendtgørelsen

Enhver ejendomsmægler har pligt til at stille garanti om, at vedkommende hæfter for dækning af tab, som en forbruger har lidt ved, at ejendomsmægleren eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, som har været ejendomsmægleren betroet i dennes egenskab af ejendomsmægler.

Garantien skal stilles som en erklæring fra et forsikringsselskab, et pengeinstitut eller andet finansielt institut. Garantisummen skal andrage mindst 2 mio. kr. pr. forsikringsår.

I virksomheder med 10 eller flere ejendomsmæglere eller ejendomsformidlere, skal garantien have en samlet dækningssum på mindst 20 mio. kr. pr. forsikringsår.

Ligeledes skal enhver ejendomsmægler tegne ansvarsforsikring, som dækker formueskade påført en forbruger ved enhver form for uagtsom handling eller undladelse, der skyldes ejendomsmægleren eller ejendomsmæglerens personale. Forsikringssummen skal andrage mindst 3 mio. kr. pr. forsikringsår.

Både garantistillelsen og ansvarsforsikringen skal registreres i Erhvervsstyrelsens register.