Ejendomsskat til kommunen - Grundskyld

Lov om kommunal ejendomsskat fastsætter reglerne for, hvordan og hvornår kommunerne må opkræve ejendomsskat, også kaldet grundskyld.

  • Opdateret 16. februar 2022

Lov om kommunal ejendomsskat

LBK nr. 1463 af 06/10/2020 

Myndighed: Skatteministeriet

Hvornår gælder loven: Loven gælder for alle grundejere.

Ejendomsskat til kommunen - Grundskyld

Om loven

I denne lov kan du læse mere om grundskyld (ejendomsskat). Du kan se, hvornår du skal betale skatten, hvem der fastsætter den, og hvilket formål den har.

I 2003 blev der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld. Dette indebærer, at beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - højst kan udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten for det kommende år fastsættes årligt af Folketinget.

Grundskyld bliver opkrævet i to eller flere lige store rater. Satsen fastsættes af den enkelte kommune i form af en grundskyldspromille, som dog skal udgøre minimum 16 promille af grundværdien og maksimalt 34 promille af grundværdien.

Du skal normalt betale denne ejendomsskat den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer. Kommunen opkræver skatten via indbetalingskort. I modsætning til ejendomsværdiskatten er der ikke skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 % om året.

Betaler du ikke senest den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer, og er forfaldsdagen indtrådt, er kommunalbestyrelsen berettiget til at kræve skattebeløbet forrentet fra udløbet af forfaldsdagen.

Indefrysning af grundskyld fra 2018 og frem

Med boligskatteforliget, der er politisk besluttet af Folketinget ved lov nr. 278 af 12/04/2018, vil alle grundskyldsstigninger i 2018-2020 blive indefrosset. Indefrysningen betyder, at betalingen af skattestigningerne udskydes til boligen sælges.

For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit indefrysningslån, der vedrører perioden 2018-2020. Lånet er til gengæld rente- og gebyrfrit.

Fra 2021 vil ordningen ikke længere være hverken rentefri eller obligatorisk. Vælger du i den forbindelse at udtræde af ordningen, skal du indbetale hele det indefrosne beløb. 

Du skal desuden indbetale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. I så fald vil du automatisk modtage en opkrævning. I tilfælde af at din ægtefælle overtager ejendommen, vil vedkommende også overtage lånet.

Du vil årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

Framelding fra indefrysningsordningen kan ske via din kommunes hjemmeside fra 1. maj 2021. Når du framelder dig ordningen bliver du opkrævet det samlede indefrosne beløb til og med den senest forfaldne rate, og derefter skal du løbende betale grundskyldsstigninger. Det er dog muligt at tilmelde sig ordningen igen, hvis du skulle ønske det på et senere tidspunkt.