Ejendomsskattebillet - grundskyld

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af grundskyld (ejendomsskat) til kommunen. Herudover medtager kommunen typisk udgiften til rottebekæmpelse, renovation og skorstensfejning over ejendomsskattebilletten.

  • Opdateret 16. februar 2022

Grundskyld er en skat, der betales af alle boligejere, uanset om du selv bebor din bolig eller ej. Dog er fredede ejendomme fritaget for at betale grundskyld. Grundskyld administreres og opkræves af kommunerne.

Skatten betales af grundens værdi, som den fremgår af den offentlige vurdering. Beregningsgrundlaget for grundskylden fastsættes hvert år som det mindste beløb af enten

  • ejendommens grundværdi som den fremgår af den seneste offentlige vurdering, eller
  • grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent. Reguleringsprocenten for 2021 er fastsat til 6,4 %

Den regulerede grundværdi kaldes ”grundskatteloftsværdi” og fremgår af ejendomsskattebilletten.

De enkelte kommuner fastsætter selv størrelsen af den promille, der skal betales. Promillesatsen skal dog være mindst 16 og højest 34. Taksten for din kommune kan findes på kommunens hjemmeside.

Kommunerne bestemmer selv, om skatten opkræves i 2 eller 4 rater, og hvornår disse forfalder.

Folketinget har i 2017 vedtaget en boligskattereform. Reformen skulle oprindeligt træde i kraft pr. 1. januar 2021, men er nu udskudt til ikrafttræden pr. 1. januar 2024. Den erstatter det politiske boligforlig, der foreligger i dag, herunder det berømte boligskattestop fra 2001.

Indtil reformen træder i kraft er der indført en midlertidig indefrysningsordning for grundskyld. For perioden 2018-2020 indefryses nominelle stigninger i grundskylden automatisk (dog med en bagatelgrænse for indefrosne beløb på 200 kr.). Da ordningen som udgangspunkt ikke kan fravælges, forrentes beløbet ikke i perioden 2018-2020. Stigningerne i grundskylden i denne periode udskydes derfor og forfalder til betaling ved salg af ejendommen. For perioden 2021 og fremover er det valgfrit, om du som boligejer ønsker at blive i indefrysningsordningen.

Husk ved ejerskifte at aflevere ejendomsskattebillet og eventuelt giroindbetalingskort til den nye ejer, så det kan indgå i refusionsopgørelsen.

Ejendomsskatten påhviler den ejer, der har tinglyst adkomst til ejendommen, hvorfor køber skal være opmærksom på at få dokumenteret, at sælger har betalt forfaldne rater.

Hvis der sker betaling via betalingsservice, udskrives indbetalingskort ikke. Dette fremgår af ejendomsskattebillettens forside. Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt betalingsservice, og kommunen vil i stedet udsende indbetalingskort på endnu ikke forfaldne rater til den ejer, der er registreret i ejendomsregisteret. Registreringen af den nye ejer finder normalt sted, når ejerskiftet er blevet tinglyst.

Betales skatten ikke rettidigt – hvilket vil sige på den af kommunalbestyrelsen fastsatte dato plus evt. løbedage – er kommunalbestyrelsen berettiget til at kræve skattebeløbet forrentet fra udløbet af forfaldsdagen. Den pågældende rente beregnes i henhold til § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,7 procentpoint for hver påbegyndte måned, indtil betaling finder sted. Kommunalbestyrelsen er også berettiget til at opkræve evt. gebyr og retsafgift. Det samlede beløb kan inddrives ved udlæg.